Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Tuệ ngữ của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14