Viên Thông Tự

Who's Online

We have 19 guests and no members online

Visitor Counter

1193860
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
246
500
5008
1165031
15323
17039
1193860

Your IP: 54.234.233.48
Server Time: 2018-02-24 06:08:48

Kinh Đại Bảo Tích

(9 tập)  -  Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

|||

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập I)

Phần 4: Pháp hội tịnh cư thiên tử thứ tư

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập II)

Phần 6: Pháp hội bất động Như Lai
Phần 7: Pháp hội mặc giáp trang nghiêm
Phần 8: Pháp hội pháp giới thể tánh vô phân biệt
Phần 9: Pháp hội đại thừa thập pháp
Phần 10: Pháp hội Văn Thù Sư Lợi phổ môn
Phần 11: Pháp hội xuất hiện quang minh

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập III)

Phần 1: Phẩm Khai Hóa Trưởng giả
Phần 2: Phẩm Kim Tỳ La Thiên Thọ Ký
Phần 3: Phẩm Thí Nghiệm Bồ Tát  
Phần 4: Phẩm Như Lai Bất Tư Nghị Tánh
Phần 5: Phẩm Tứ Vô Lượng
Phần 6: Phẩm Đàn Ba La Mật Đa
Phần 7: Phẩm Thi Ba La Mật
Phần 8: Phẩm Sằn Đề Ba La Mật
Phần 9: Phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật
Phần 10: Phẩm Tĩnh Lự Ba La Mật
Phần 11:Phẩm Bát Nhã Ba La Mật
Phần 12: Phẩm Đại Tự Tại Thiên Thọ Ký

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập IV)

Phần 13: Phật thuyết nhơn xử thai
Phần 14: Phật thuyết nhập thai tang
Phần 15: Văn Thù Sư Lợi thọ ký
Phần 16: Bồ Tát kiến thiêt

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập V)

Phần 17: Pháp Hội Phú lâu na
Phần 18: Pháp hội hộ quốc Bồ Tát
Phần 19: Pháp hội úc già trưởng giả
Phần 20: Pháp hội vô tận phục tạng
Phần 21: Pháp hội thọ ký ảo sư bạt đà la
Phần 22: Pháp hội đại thần biến
Phần 23: Pháp hội Ma-ha-ca-diếp
Phần 24: Pháp hội Ưu-ba-ly
Phần 25: Pháp hội phát thắng chí nguyện

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập VI)

Phần 26: Pháp hội thiện tý Bồ Tát
Phần 27: Pháp hội thiện thuận Bồ Tát
Phần 28: Pháp hội dũng mãnh thọ trưởng giả
Phần 29: Pháp Hội Ưu-đà-diên Vương
Phần 30: Pháp hội diệu Huệ đồng nữ
Phần 31: Pháp hội hằng hà thượng Ưu-bà-di
Phần 32: Pháp hội vô úy đức Bồ Tát
Phần 33: Pháp hội vô cấu thí Bồ Tát ứng biện
Phần 34: Pháp hội công đức bửu hoa phu Bồ Tát
Phần 35: Pháp hội thiện Đức Thiên Tử
Phần 36: Pháp hội thiện trụ ý thiên tử
Phần 37: Pháp hội A-xà-thế vương tử
Phần 38: Pháp hội đại thừa phương tiện
Phần 39: Pháp hội hiền hộ trưởng giả

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập VII)

Phần 40: Pháp hội tịnh tín đồng nữ
Phần 41: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp
Phần 42: Pháp hội Di Lặc Bồ Tát sở vấn
Phần 43: Pháp hội Phổ Minh Bồ Tát
Phần 44: Pháp hội bửu lương tụ
Phần 45: Pháp hội vô tận huệ Bồ Tát
Phần 46: Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã
Phần 47: Pháp hội bửu kế Bồ Tát
Phần 48: Pháp hội thắng man phu nhơn
Phần 49: Pháp hội quảng bác tiên nhơn
Phần 50: Pháp hội nhập Phật cảnh giới trí quang minh trang nghiêm
Phần 51: Pháp hội tự tại vương Bồ Tát

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập VIII)

Phần 52: Pháp Hội Bửu Nữ
Phần 53: Pháp hội Bất Thuấn Bồ Tát
Phần 54: Pháp hội hải huệ Bồ Tát
Phần 55: Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát
Phần 56: Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập IX)

Phần 57: Pháp hội bất khả thuyết Bồ Tát
Phần 58: Pháp Hội Bửu tràng
Phần 59: Pháp hội hư không mục
Phần 60: Pháp hội nhựt mật Bồ Tát
Phần 61: Pháp hội vô tận ý Bồ Tát
Phần 62: Pháp hội quán vô lượng thọ Phật