Viên Thông Tự

Who's Online

We have 51 guests and no members online

Visitor Counter

1145048
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
337
2433
1121210
9749
14571
1145048

Your IP: 54.156.92.243
Server Time: 2017-11-25 00:00:09

Kinh Đại Bảo Tích

(9 tập)  -  Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

|||

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập I)

Phần 4: Pháp hội tịnh cư thiên tử thứ tư

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập II)

Phần 6: Pháp hội bất động Như Lai
Phần 7: Pháp hội mặc giáp trang nghiêm
Phần 8: Pháp hội pháp giới thể tánh vô phân biệt
Phần 9: Pháp hội đại thừa thập pháp
Phần 10: Pháp hội Văn Thù Sư Lợi phổ môn
Phần 11: Pháp hội xuất hiện quang minh

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập III)

Phần 1: Phẩm Khai Hóa Trưởng giả
Phần 2: Phẩm Kim Tỳ La Thiên Thọ Ký
Phần 3: Phẩm Thí Nghiệm Bồ Tát  
Phần 4: Phẩm Như Lai Bất Tư Nghị Tánh
Phần 5: Phẩm Tứ Vô Lượng
Phần 6: Phẩm Đàn Ba La Mật Đa
Phần 7: Phẩm Thi Ba La Mật
Phần 8: Phẩm Sằn Đề Ba La Mật
Phần 9: Phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật
Phần 10: Phẩm Tĩnh Lự Ba La Mật
Phần 11:Phẩm Bát Nhã Ba La Mật
Phần 12: Phẩm Đại Tự Tại Thiên Thọ Ký

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập IV)

Phần 13: Phật thuyết nhơn xử thai
Phần 14: Phật thuyết nhập thai tang
Phần 15: Văn Thù Sư Lợi thọ ký
Phần 16: Bồ Tát kiến thiêt

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập V)

Phần 17: Pháp Hội Phú lâu na
Phần 18: Pháp hội hộ quốc Bồ Tát
Phần 19: Pháp hội úc già trưởng giả
Phần 20: Pháp hội vô tận phục tạng
Phần 21: Pháp hội thọ ký ảo sư bạt đà la
Phần 22: Pháp hội đại thần biến
Phần 23: Pháp hội Ma-ha-ca-diếp
Phần 24: Pháp hội Ưu-ba-ly
Phần 25: Pháp hội phát thắng chí nguyện

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập VI)

Phần 26: Pháp hội thiện tý Bồ Tát
Phần 27: Pháp hội thiện thuận Bồ Tát
Phần 28: Pháp hội dũng mãnh thọ trưởng giả
Phần 29: Pháp Hội Ưu-đà-diên Vương
Phần 30: Pháp hội diệu Huệ đồng nữ
Phần 31: Pháp hội hằng hà thượng Ưu-bà-di
Phần 32: Pháp hội vô úy đức Bồ Tát
Phần 33: Pháp hội vô cấu thí Bồ Tát ứng biện
Phần 34: Pháp hội công đức bửu hoa phu Bồ Tát
Phần 35: Pháp hội thiện Đức Thiên Tử
Phần 36: Pháp hội thiện trụ ý thiên tử
Phần 37: Pháp hội A-xà-thế vương tử
Phần 38: Pháp hội đại thừa phương tiện
Phần 39: Pháp hội hiền hộ trưởng giả

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập VII)

Phần 40: Pháp hội tịnh tín đồng nữ
Phần 41: Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp
Phần 42: Pháp hội Di Lặc Bồ Tát sở vấn
Phần 43: Pháp hội Phổ Minh Bồ Tát
Phần 44: Pháp hội bửu lương tụ
Phần 45: Pháp hội vô tận huệ Bồ Tát
Phần 46: Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã
Phần 47: Pháp hội bửu kế Bồ Tát
Phần 48: Pháp hội thắng man phu nhơn
Phần 49: Pháp hội quảng bác tiên nhơn
Phần 50: Pháp hội nhập Phật cảnh giới trí quang minh trang nghiêm
Phần 51: Pháp hội tự tại vương Bồ Tát

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập VIII)

Phần 52: Pháp Hội Bửu Nữ
Phần 53: Pháp hội Bất Thuấn Bồ Tát
Phần 54: Pháp hội hải huệ Bồ Tát
Phần 55: Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát
Phần 56: Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát

•  Kinh Đại Bảo Tích (Tập IX)

Phần 57: Pháp hội bất khả thuyết Bồ Tát
Phần 58: Pháp Hội Bửu tràng
Phần 59: Pháp hội hư không mục
Phần 60: Pháp hội nhựt mật Bồ Tát
Phần 61: Pháp hội vô tận ý Bồ Tát
Phần 62: Pháp hội quán vô lượng thọ Phật