Viên Thông Tự

Who's Online

We have 38 guests and no members online

Visitor Counter

1192942
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
405
1755
4090
1165031
14405
17039
1192942

Your IP: 50.19.34.255
Server Time: 2018-02-22 18:38:57

Tập II - Phần 6: Pháp Hội Bất Động Như Lai

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

|||

Tập II - Phần 6

Pháp Hội Bất Động Như Lai

1. PHẨM THỌ KÝ TRANG NGHIÊM

Như vậy, tôi nghe một ; lúc Đức Phật ở thành Vương Xá tại núi Kỳ Xà Quật cùng một ngàn hai mươi chúng Đại Tỳ Kheo câu hội, chúng Đại Tỳ Kheo nầy đều là bực A La Hán mà mọi người đều quen biết.

Các Ngài áy đã hết phiền não, tâm huệ giải thoát tự tại vô ngại dường như đại long, việc làm đã xong vứt bỏ gánh nặng sanh tử, đã được lợi ích của chính mình, hết những nghiệp kết, thông đạt chánh giác đến bờ bên kia, riêng Ngài A Nan còn ở bực hữu học.

Lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên Đức Phật mà bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Thuở xưa chư Đại Bồ Tát phát xu Vô thượng Bồ Đề thế nào? Tu hành khắp các hạnh thanh tịnh, mặc giáp tinh tiến công đức trang nghiêm thế nào? Chư Đại Bồ Tát ấy do mặc áo giáp nên được chẳng thối chuyển Vô Thượng Bồ Đề.

Bạch Đức Thế Tôn Hạnh nguyện và sự phát tâm ấy, xin đấng đại từ khai thị diễn thuyết cho.

Bạch Đức Thế Tôn Chư đại Bồ Tat ấy vì lợi ích an lạc chư Thiên và nhơn dân mà chuyên cần tu tập khắp các hạnh thanh tịnh mặc giáp tinh tiến, do đó mà lợi ích an lạc tất cả chúng sanh, và sẽ làm ánh sáng Phật pháp lớn cho chư Bồ Tát hiện tại và vị lai, vì họ tán dương công đức chứng được thiện căn vậy.

Chư Bồ Tát nghe pháp nầy rồi chuyên cần tu học chơn như pháp tánh sẽ được Vô Thượng Bồ Đề ; ".

Đức Phật phán dạy: "Lành thay! Lành thay! Nầy Xá Lợi Phất! Ông có thể thưa hỏi Đức Như Lai về tịnh hạnh quang minh, giáp trụ rộng lớn công đức sâu dày của chư Đại Bồ Tát vị lai.

Lắng nghe, lắng nghe, suy gẩm đúng lý, ta sẽ vì ông mà nói".

Ngài Xá Lợi Phất thưa: "Bạch Đức Thế Tôn Chúng tôi muốn xin được nghe".

Đức Phật phán dạy: "Này Xá Lợi Phất! Từ đây qua phương Đông, quá một ngàn thế giới có quốc độ tên là Diệu Hỷ. Thuở xưa có Đức Phật hiệu Quảng Mục Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác xuất hiện trong nước Diệu ; Hỷ ấy, vì chư Đại Bồ Tát nói pháp vi diệu, từ pháp lục Ba la mật làm đầu.

Lúc ấy có một Tỳ Kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên đức Quảng Mục Như Lai mà bạch rằng:

Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Đức Phật đã dạy về pháp Bồ Tát xin chí nguyện tu hành.

Đức Quảng Mục Như Lai nói:

- Nầy Tỳ Kheo! Nay ông cần phăải biết giáo pháp Bồ Tát rất khó tu tập.

Tại sao vậy?

Vì Bồ Tát đối với chúng sanh ; chẳng có lòng sân hại vậy.

Tỳ Kheo ấy bạch:

Bạch Đức Thế Tôn! Từ hôm nay tôi phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, dùng lòng không dua dối, lời nói chơn thiệt chẳng đổi khác để cầu nhứt thiết chủng trí. Từ nay cho đến chừng nào chưa được Vô Thượng Bồ Đề, đối với tất cả chúng sanh nếu tôi sanh lòng sân hại thì chính là trái bỏ chư ; Phật Như Lai hiện đương thuyết pháp trong vô lượng vô số vô biên thế giới.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy. Nếu giữa chừng tôi lại phải phát tâm Thanh Văn, Duyên Giác thì là khi dốì tất cả chư Phật.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa đươc Vô thượng Bồ Đề, đối với tấ cả chúng sanh nếu tôi sanh lòng ái dục sân hại ngu si, hoặc tương ưngvới hôn trầm cống cao ác tác, khi là khi dối tất cả Như Lai.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ Đề, nếu tôi sanh lòng nghi hoặc lòng sát hại, lòng trộm cắp, hoặc khởi tà kiến, phi phạm hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tổn hại, thì là khi dối tất cả chư Phật.

Lúc ấy có Tỳ Kheo khác nghĩ rằng vị Bồ Tát này do sơ phát tâm mặc áo giáp tinh tiến, đối với tấ cả chúng sanh chẳng bị sân hại v. v... làm lay động.

Nhơn vì có niệm nghĩ ấy nên trong nước Diệu Hỷ đặt hiệu cho Bồ Tát ấy là Bất Động.

Đức Quảng Mục Như Lai thấy Bồ Tát ấy được ; hiệu Bất Động cũng tùy hỷ khen hay.

Tứ Thiên vương, Đế Thích, Phạm Vương, nghe danh hiệu ấy cũng đều tùy hỷ.

- Nầy Xá Lợi Phất! Lúc ấy Bồ Tát Bất Động ở trước đức Quảng Mục Như Lai bạch rằng:

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề như vậy. Nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề, chỗ tu hành nếu trái lời ấy thì là khi dối chư Phật Như Lai hiện đương thuyết pháp tại vô lượng vô số thế giới.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát đại tâm hồi hướng Vô thượng Bồ Đề như vậy. Nhẫn đến chừng nào chưa được Vô Thượng Bồ Đề nếu ở mỗi mỗi lời nói chẳng tương ưng với niệm Phật và nhứt thiết chủng trí thì là khi dối tất cả chư Phật.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào vhưa chứng Vô thượng Bồ Đề, nếu đời đời làm người tại gia mà chẳng xuất gia thì là khi dối tất cả chư Phật.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát đại tâm hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề, đời đời xuất gia nếu chẳng khất thực, chẳng một lần ngồi ăn, chẳng ăn tiết giảm, chẳng trì ba y, chẳng đắp y phấn tảo, chẳng theo chỗ mà ngồi, chẳng thường ngồi, chẳng ở A Lan Nhã, chẳng ở dưới cây, chẳng ngồi chỗ trống, chẳng ở gò mả thì là khi dối tất cả chư Phật.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm đại Bồ Đề nầy hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được nhứt thiết chủng trí, nếu tôi chẳng thành tựu biện tài và ngại thuyết các diệu pháp, thì là khi dối tất cả chư Phật.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được Vô Thượng Bồ Đề, nếu tôi chẳng an trụ ba oai nghi hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc kinh hành, thì là khi dối vô lượng chư Phật.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm vô thượng nhẫn đến chừng nào được nhứt thiết chủng trí, nếu đdối vơi chúng sanh tôi phạm tội cn bổn, hoăạc nói vọng ngữ và những lời huyên náo thế lực khác hoặc khởi lòng tồi phục luận thuyết của người khác, thì là khi dối vô số chư Phật.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí nầy an trụ hồi hướngVô Thượng Bồ Đề, hoặc có lúc thuyết pháp cho hàng phụ nữ, nếu tôi chẳng khởi cảm tưởng vô thường khổ không vô ngã mqà lại nghĩ đến tướng người nữ và nhe răng cười, thì là khi dối tất cả chư Phật.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi ng Vô Thượng Bồ Đề, nếu trong khi thuyết pháp nhìn ngó chỉ trỏ khinh tháo hoặc thấy các Bồ Tát khác mà chăảng nghĩ tưởng là bực đại sư, thì là khi dối vô số chư Phật.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi p hát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề, trừ Sa Môn đệ tử của chư Phật, nếu tội ngồi nghe pháp và lễ Sa Môn, Bà La Môn ngoại đạo, thì là khi dối tất cả chư Phật.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát đại tâm nầy nhẫn đến Vô Thượng Bồ Đề, lúc thật hành tài thí, pháp thí, nếu lòng tôi còn có bỉ thử, với chỗ đáng cúng dường lại sanh lòng giản dị thì khi dối tất cả chư Phật.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí, nhẫn đến Vô Thượng Bồ Đề, nếu thấy các người tội sắp bị hình phạt mà chẳng xả thân mạng để cứu hộ họ, thì là khi dối tất cả chư Phật.

- Nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bồ Tát Bất Động ấy tu đại hạnh như vậy nhẫn đến chừng nào chưa chứng quả Vô Thượng Bồ Đề, không một chúng sanh nào sắp bị hình phạt mà chẳng cứu hộ họ.

- Nầy Xá ; Lợi Phất! Thuở ấy có một Tỳ Kheo nghĩ rằng: Đức Như Lai đối với đại hạnh ấy nên tác chứng minh.

Chư Thiên, Nhơn, A Tu La v. v... kia cũng nên chứng kiến.

- Nầy Xá Lợi Phất! Lúc ấy đức Quảng Mục Như Lai biết tâm niệm của Tỳ Kheo ấy liền phán rằng: Đúng như vậy, Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng Chánh giác chứng kiến đại hạnh ấy, các thế gian chư Thiên, Nhơn, A Tu La v. v... cũng chứng kiến. Nếu có Đại Bồ Tát nào mặc áo giáp đại tinh tấn như vậy xu hướng Vô Thượng Bồ Đề, đếu sẽ thành Phật đạo.

- Nầy Xá Lợi Phất! Lúc ấy Bất Động Bồ Tát bạch đức Quảng Mục Như ; Lai rằng:

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí này, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề, giữa chừng nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào phạm tội, mà tôi đi nói tội phạm của họ thì là trái bỏ chư Phật Như Lai.

Bạch Đức Thế Tôn! Tôi tu công hạnh ấy nguyện thành Vô Thượng Bồ Đề, làm cho cõi ; nước tôi rộng lớn thanh tịnh, chúng Thanh Văn đều không có lầm lỗi.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí, nhẫn đến chừng nào tôi chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề, nếu sanh tưởng niệm dâm dục tiết ra bất tịnh, cho đến trong lúc chiêm bao, thì là trái bỏ chư Phật Như Lai vậy.

Bạch Đức Thế Tôn! Tôi tu đại hạnh này chứng vô thượng Chánh Giác, khiến trong nước tôi, những Bồ Tát xuất gia trong lúc chiêm bao cũng không tưởng dục tiết ra bất tịnh.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhất thiết chủng trí nhẫn đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, trong nước tôi, nếu hàng nữ nhân còn có lỗi lầm của người nữ như các nước khác thì tôi chẳng ở ngôi Chánh Giác. Nếu ở nơi chánh giác là khi dối tất cả chư Phật.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát do công năng đại nguyện ấy thành tựu thì tùy niệm xuất sanh các pháp như vậy có thể thuyết pháp cho tất cả chúng sanh.

- Nầy Xá Lợi Phất! Thuở ấy Tỳ Kheo thưa Bất động Bồ Tát rằng: Bạch Đại sĩ! Nếu đây là thành tâm bất thối chí ngôn không hư vọng, thì xin Ngài dùng ngón chân lay động mặt đất.

Bất Động Bồ Tát nương oai thần của Phật và sức bổn nguyện thiện căn làm cho mặt đất Diệu Hỷ ấy chấn động sáu cách. Những là chấn, đại chấn và biến chấn, động, đại động và biến động.

- Nầy Xá Lợi Phất! Đúng như lời phát nguyện thuở xưa, Bồ Tát Bất Động nay đã hoàn thành tất cả công hạnh.

Vì thế nên có Bồ Tát nào muốn chứng Vô Thượng Bồ Đề thì nên học theo Bất Động Bồ Tát. Nếu có Bồ Tát nào khéo tu những hạnh nguyện ấy thì sẽ được như quốc độ Diệu Hỷ ấy. Và có thể mau chứngVô Thượng Bồ Đề".

Ngài Xá Lợi Phất bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Lúc Bất Động Bồ Tát mới phát tâm có bao nhiêu Thiên Tử đến dự hội?".

Đức Phật phán: "Này Xá Lợi Phất! Thuở ấy trong Đại Thiên thế giới có bao nhiêu Tứ Đại Thiên Vương, và cùng Đế Thích, Ma Vương, Phạm Thiên Vương v. v... đều hoan hỷ chắp tay xướng lên rằng: Những đại nguyện công đức được nghe hôm nay là những điều mà từ trước chúng tôi chưa từng nghe. Lúc Bất Động Bồ Tát thành Phật, trong quốc độ của Ngài, chẳng phải hạng thiện căn hạ liệt mà được làm chúng sanh ở nước ấy".

Ngài Xá Lợi Phất bạch: "Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Đức Phật đã dạy, áo giáp công đức của Bất Động Bồ Tát mặc, là chỗ chưa từng có ở chư Bồ Tát khác".

Đức Phật phán: Này Xá Lợi Phất! Đúng như vậy. Chư Bồ Tát khác mặc áo giáp lớn phát thu Vô Thượng Bồ Đề, không có như Bất Động Đại Bồ Tát.

- Nầy Xá Lợi Phất! Công đức của Bất Động Bồ Tát thành tựu, tất cả Bồ Tát trong kiếp Hiền này thảy đều không có.

- Nầy Xá Lợi Phất! Thuở ấy đức Quảng Mục ; Như Lai thọ ký Vô Thượng Bồ Đề cho Bất Động Bồ Tát mà dạy rằng:

- Nầy thiện nam tử! Ở đời sau này, ông sẽ làm Phật hiệu là Bất Động Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

Đức Quảng Mục Như Lai thọ ký Vô Thượng Bồ Đề cho Bất Động Bồ Tát, như đức Nhiên Đăng Phật thọ ký cho ta vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký có quang minh lớn chiếu khắp thế giới, đại địa chấn động sáu cách. Như ngày trước lúc ta chứng nhứt thiết chủng trí, cõi Đại thiên này chấn động sáu cách.

- Lại này Xá Lợi Phất! Bạch Đức Thế Tôn! Thuở ấy tất cả có cây lùm rừng đều ngả ngọn hướng về phía Bất Động Bồ Tát. Cũng như ngày trước lúc ta chứng Bồ Đề, tất cả cỏ cây đều ngả hướng về ta vậy.

- Lại này Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát ; được thọ ký, ở quốc độ Diệu Hỷ ấy có bao nhiêu hàng Thiên, Long, Dạ Xoa, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già tất cả đều chắp tay đảnh lễ Bất Động Bồ Tát. Như lúc ta chứng Vô Thượng Bồ Đề trong cõi nầy, tất cả hàng Thiên, Long Bát Bộ đều chắp tay đảnh lễ ta vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, trong nước Diệu Hỷ ấy, người nữ mang thai đều được an lành, người đui được thấy, người điếc được nghe, , không khác ngày ta thành Phật vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất động Bồ Tát phát nguyện xu hướng Vô Thượng Bồ Đề, và lúc đức Quảng Mục Như Lai thọ ký, trong hai lúc ấy chúng sanh đều không có hoạnh tử, cũng giống như lúc ta chứng nhứt thiết chủng trí vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất động Bồ Tát được thọ ký, có hương duyệt ý thơm khắp thế giới, như ngày trước lúc ta chứng đại Bồ Đề có hương thích ý thơm ngát khắp mọi nơi vậy "

Ngài Xá Lợi Phất bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Bất Động Đại Bồ Tát ấy thành tựu những công đức rộng lớn như vậy".

Đức Phật phán: "Nầy Xá Lợi Phất! Được đức Quảng Mục Như Lai thọ ký, Bất Động Bồ Tát ấy chẳng phải chỉ có những công đức ấy, lại còn có thể được vô biên công đức Ba la mật.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, thế gian, chư Thiên, nhơn dân, A tu la v. v... đều vui mừng nhu thuận, hiền lành cũng như lúc ta thành đạo Bồ Đề, chư Thiên nhơn dân v. v... đều vui mừng vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, có đại Dạ Xoa tay cầm kim cang hầu hạ Bồ Tát, như ta không khác.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, chư Thiên và nhơn dân, rải những hoa đẹp và hương nước hương bột lên trên Bồ Tát, như lúc ta chứng đạo Bồ Đề vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, có chư Thiên và nhơn dân đều hai mươi ức phát tâm Vô Thượng Bồ Đề được đức Quảng Mục Như Lai thọ ký thành Phật.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, những hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng nở khắp đại địa, cũng như Bồ Đề đạo tràng của ta hoa nở trùm khắp.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát ; được thọ ký, có vô lượng chư Thiên ở trên hư không rải những thiên y choàng trên mình Bồ Tát và đồng xướng rằng cầu nguyện Bồ Tát nầy mau chứng Vô Thượng Bồ Đề, như lúc ta ; được nhứt thiết chủng trí chư Thiên rải y cúng dường vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Thuở ấy thế gian, chư Thiên, nhơn dân, A Tu La, v. v... thấy Bất Động Bồ Tát được thọ ký Vô Thượng Bồ Đề đều rất vui mừng, còn hơn là người đời cha mẹ sanh con trai. Cũng như lúc ta chứng nhứt thiết chủng trí, chư Thiên, nhơn dân v. v... đều rất vui mừng vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Khắp cõi nước Diệu Hỷ ấy, bao nhiêu Thiên nhơn, do thần lực của đức Quảng Mục Như Lai, đều nghe Bất Động Bồ Tát được thọ ký, họ cúng dường nhiều thứ y phục tốt và món ăn ngon lành, như mọi người cúng dường Tỳ Kheo lúc tháng ca đề đã mãn vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, chúng sanh ở dục giới mang những món ăn ngon và tấu nhạc trời để dâng cúng dường.

- Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Bồ Tát được thọ ký rồi có nhiều công đức thành tựu như vậy".

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng Chánh giác rất là hy hữu, khéo nói cảnh giới của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, cũng vậy, cảnh giới thiền định, cảnh giới chư Long chẳng thể nghĩ bàn, các nghiệp nhơn ; và quả báo chẳng thể nghĩ bàn!

Bạch Đức Thế Tôn! Bất Động Bồ Tát ấy ở lúc sơ phát tâm nhiếp thọ công đức thù thắng như vậy, được đức Quảng Mục Như Lai thọ ký, lại hoàn thành những công đức lớn chẳng thể nghĩ bàn ấy".

Đức Phật phán: "Đúng như vậy. Như lời ông nói đó Xá Lợi Phất! ".

Bấy giờ Ngài A Nan thưa Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: "Bạch Đại Đức! Bồ Tát sơ phát tâm ấy mặc áo giáp tinh tiến, Đức Thế Tôn lược nói phần ít công đức vẫn còn chưa hết".

Ngài Xá Lợi Phất nói: "Đúng như vậy, Đức Như Lai chỉ lược nói thôi. Tại sao vậy? Bồ Tát ấy an trụ ở nơi sơ phát tâm mặc áo giáp tinh tiến thành tựu vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn".

Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch Đức Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Nay đã lược khen Bất Động Bồ Tát mặc áo giáp tinh tiến có công đức thù thắng rồi, cúi mong Đức Thế Tôn vì nhiếp thọ chư Bồ Tát hiện tại và vị lai mà tuyên nói rộng cho".

Đức Phật phán: "Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Bồ Tát lúc sơ phát tâm mặc áo giáp tinh tiến có công đức chẳng thể nghĩ bàn như vậy, nay ta vì ông mà nói phần ít. Lắng nghe lắng nghe và khéo suy gẫm đó".

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: "Bạch Đức Thế Tôn! Chúng tôi muốn xin được nghe".

Đức Phật phán: "Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Bồ Tát phát nguyện như vầy:Giả sử hư không có đổi khác, hoằng thệ của tôi trọn chẳng thối chuyển. Do chí nguyện ấy nên bao nhiêu công đức, Bất Động Bồ Tát đều sớm thành tựu cả.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ta chẳng thấy chư Bồ Tát ở kiếp hiền nầy, có ai mặc áo giáp tinh tiến như Bất Động Bồ Tát.

- Nầy Xá Lợi Phất! Công hạnh tu hành của Bửu Tràng Bồ Tát so với Bất Động Bồ Tát trong một ít phần nhẫn đến phần ca la cũng chẳng bằng một.

- Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Bồ Tát mặc áo giáp tinh tiến, vô lượng Bồ Tát khác đều không bằng được.

- Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Bồ Tát do thệ nguyện kiên cố ấy mà chứng Vô Thượng Bồ Đề nay hiện ở thế giới Diệu Hỷ hiệu là Bất Động Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng Chánh giác.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Như Lai lúc tu hạnh Bồ Tát thuở xưa, có ai đến xin đầu mắt tủy não tay chân đều vui vẻ xả cho chẳng trái ý một ai.

- Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Như Lai từ khi sơ phát tâm đến lúc chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề, do đại nguyện như vậy nên không mang những bịnh tật phong đàm đau đầu v. v...

- Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Như Lai thuở xưa lúc hành Bồ Tát đạo được những pháp chưa từng có như vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Vì thuở xưa đời đời sanh ra. Ngài cúng dường phụng thờ chư Phật, ở chỗ chư Phật ấy Ngài thường tu phạm hạnh, vì thế nên đời nào cũng lại lấy tên là Bất Động cả, đời nào sanh ở cõi nước nào cũng nhằm đời có Phật, thường thấy Phật.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ví như Quán Đảnh Đại Vương dòng Sát Đế Lợi ở trong nước được tự tại hơn cả, từ một cung điện sang qua một cung điện, chưn vua chẳng đi trên đất, hưởng thọ vui ngũ dục.

Bất Động Bồ Tát lúc tu Bồ Tát đạo, đời đời thường tu phạm hạnh, cúng dường chư Phật. Ngài thuyết pháp chỉ dạy đều tương ưng vói Ba la mật, ít có tương ưng với Thanh Văn địa, có thể làm cho chư Bồ Tát thẳng vào an trụ Vô Thượng Bồ Đề. Do vì Ngài phát tâm an trụ nơi Vô Thượng Bồ Đề như vậy nên được công đức lợi ích rộng lớn như vậy.

Bất Động Bồ Tát lại đem căn lành pháp thí hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề phát nguyện như vầy: Lúc tôi thành Phật, tất cả Bồ Tát trong nước tôi, do oai lực của Phật, nghe tôi thuyết pháp đều thọ trì đọc tụng hay phụng sự chư Phật Như Lai, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề, thường chẳng xa rời chư Phật Thế Tôn, cũng như tôi vậy, chỉ trừ người đến cung trời Đâu Suất ở ngôi bổ xứ.

Tại sao vậy?

Vì pháp của Bồ Tát tự nhiên như vậy.

Nếu từ cung trời Đâu Duất giáng thần ở thai mẹ, lúc từ hông hữu sanh ra thì đại địa chấn động.

- Nầy Xá Lợi Phất! Tối hậu thân Bồ Tát có thoại tướng như vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Như Tỳ Kheo đủ thần túc thông vào trong cung điện như ở ; hư không, oai nghi đứng ngồi đều không chướng ngại. Cũng vậy, tối hậu thân Bồ Tát dầu ở thai mẹ mà như ở hư không, tất cả thứ bất tịnh, nhơ uế trong thai bào chẳng nhiễm ô được, mùi hôi cũng chẳng nhiễm đến.

- Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Như Lai lúc hành Bồ Tát đạo thuở xưa phát nguyện như vầy: Nếu tôi thành Phật, trong nước tôi ; những người hành Bồ Tát thừa và những người hành Thanh Văn thừa đều dứt hết ma nghiệp. Các ma chúng chẳng có được dịp dễ, như tôi lúc hành Bồ Tát đạo dứt tất cả ma nghiệp, chư Bồ Tát ấy nhẫn đến chưa thành những công đức lớn, thường siêng nhiếp thọ tu hành Bồ Đề hạnh.

- Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Như Lai lúc hành Bồ Tát đạo thuở xưa, khi diễn thuyết các pháp và lúc lắng nghe pháp, thân và tâm của Ngài chẳng biết mỏi mệt.

Tại sao vậy? Vì lúc sơ phát tâm hành Bồ Tát đạo, Ngài được oai lực phát tâm vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Như Lai lúc hành Bồ Tát đạo phát nguyện như vầy: Lúc tôi thành Phật, trong nước tôi, chư Bồ Tát đều được pháp thân viên mãn như tôi không khác".

2. PHẨM PHẬT SÁT TRANG NGHIÊM

Lúc bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn! Đức Thế Tôn đã nói về Đức Bất Động Như Lai lúc hành Bồ Tát đạo có công đức rộng lớn rồi. Mong Đức Thế Tôn lại nói rộng cõi nước công đức trang nghiêm thù thắng hiện tại của Đức Bất Động Như Lai để cho hàng hữu tình tu Bồ Tát thừa nghe công đức ấy sanh lòng kính mến muốn thấy Đức Bất Động Như Lai để lễ bái cúng dường, hàng hữu tình ở Thanh Văn thừa chứng bực vô học nghe cõi nước ấy công đức trang nghiêm cũng mong được chiêm lễ cúng dường phụng thờ".

Đức Phật phán: "Lành thay, lành thay, nầy Xá Lợi Phất! Nay ông có thể hỏi được nghĩa ấy, lắng nghe lắng nghe, khéo suy gẫm, ta sẽ nói cho''.

Ngài Xá Lợi Phất bạch: "Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con muốn xin được nghe".

Đức Phật phán: "Nầy Xá Lợi Phất! Lúc Đức Bất Động Như Lai chứng nhứt thiết chủng trí, phóng quang minh lớn chiếu khắp cả thế giới, đại địa chấn động sáu cách.

Trong thế giới ấy, chúng sanh biết Bất Động Như Lai chứng Vô thượng giác, suốt bảy ngày đêm họ không có tưởng đến ăn uống, không có quan niệm đói khát, cũng không có quan niệm mõi mệt, yên nghỉ ngủ nghê, chỉ có an lạc vui mừng ưa thích điều lành. Lúc ấy, chúng sanh ; và chư Thiên dục giới ở nước Diệu Hỷ ấy không có dâm dục.

Tại sao vậy? Vì do bổn nguyện lực của Bất Động Như Lai nên làm cho các chúng sanh ; nước ấy hiện đời nhiếp thọ những công đức ấy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Lúc Đức Bất Động Như Lai chứng nhứt thiết chủng trí, bao nhiêu ; những chúng sanh ở nước Diệu Hỷ đều chí thành chấp tay hướng lên Đức Bất Động Như Lai. Vì khát ngưỡng Phật nên hiện đời họ có thể nhiếp thọ vô lượng công đức như vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Quốc độ của Đức Bất Động Như Lai công đức trang nghiêm, vô lượng thế giới khác chẳng sánh kịp.

- Nầy Xá Lợi Phất! Do Đức Bất Động Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát phát hoằng thệ nguyện quốc độ ấy thù thắng trang nghiêm, như hôm nay ta thành tựu bổn nguyện vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Lúc Đức Bất Động Như Lai thành Vô thượng chánh giác, khoảng sát na hay giây lát tất cả chúng ở nước Diệu Hỷ hoặc có thiên nhãn hay không có thiên nhãn, họ đều được thấy Đức Bất Động Như Lai.

- Nầy Xá Lợi Phất! Đó cũng là bổn nguyện của Đức Như Lai ấy làm cho các loài hữu tình được công đức ấy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Đức Bất Động Như Lai ngồi đạo tràng chứng Vô Thượng Bồ Đề, Thiên ma Ba Tuần chẳng sanh lòng chướng ngại. Lại có vô số chư Thiên đem những hoa hương và kỹ nhạc trời đến cúng dường Đức Như Lai, đều cầm bột mịn chiên đàn rải trên mình Đức Phật. Hoa và hương ấy ở trên hư không hiệp thành lọng báu. Đó đều là do bổn nguyện của Đức Bất Động Như Lai mà thành tựu như vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Đức Bất Động Như Lai thành Vô Thượng Bồ Đề, quang minh lớn chiếu khắp thế giới, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và của chư Thiên đều bị che lấp. Đó cũng là do bổn nguyện của Đức Như Lai ấy viên mãn nên nay hiện thoại tướng ấy ;"

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn! Đức Bất Động Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát thiệt có áo giáp tinh tiến rộng lớn có thể phát hoằng thệ nguyện như vậy. Do thuở xưa Ngài tu hạnh nguyện Bồ Tát nên làm cho vô lượng chúng sanh trồng những cội lành nơi Vô Thượng Bồ Đề, lại đem căn lành hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề trang nghiêm quốc độ thanh tịnh. Đúng như vậy, hồi hướng nguyện lực thảy đều viên mãn cả".

Đức Phật phán: "Lại nầy Xá Lợi Phất! Nước Diệu Hỷ ấy có cây Bồ Đề do thất bửu làm thành cao một do tuần, thân cây chu vi nửa câu lô xá, nhánh lá che rợp một do tuần, dưới có nền thềm rộng bốn do tuần, Đức Bất Động Như Lai ngồi trên ấy chứng đạo Bồ Đề.

Bốn phía cây Bồ Đề ấy có những cây đa la và cây tô mạn na bày hàng khắp nơi. Gió thổi lay động nhánh lá phát ra tiếng hòa nhã, âm nhạc trong đời không sánh kịp.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Quốc độ của Đức Phật ấy không có ba ác đạo là địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Tất cả chúng sanh đều thánh tựu mười nghiệp lành. Đất bằng như lòng bàn tay, màu hoàng kim, không có hầm hố gai góc ngói sạn. Đất ấy mềm dịu như bông đâu la miên. Lúc đi đất ấy lún xuống, cất chân lên đất trở lại như cũ.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nước ấy không có ba loại bịnh của phong nhiệt và đàm phát sanh ra.

- Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước ấy tất cả hữu tình không có vọng ngữ. Thân không hôi dơ xấu xí. Với tham sân si thảy đều yếu mỏng.

Trong nước ấy không có lao tù giam nhốt chúng sanh, cũng không có hàng ngoại đạo dị học.

Trong nước ấy tất cả cây mọc lên thường có bông trái. Lại có cây lạ tên là kiếp ba sản xuất y phục tốt đủ năm màu bóng láng sáng chói, tỏa hương thơm, tất cả thời gian không hề biến đổi.

Như hoa trời rất thơm tho, y phục ấy có mùi thơm cũng vậy. Người mặc hay dùng y phục ấy, thân họ cũng có mùi thơm như vậy. Như ở cõi nầy, nhà giàu sang y phục dư nhiều, mặc dùng như ý.

- Nầy Xá Lợi Phất! Chúng sanh nước ấy cần dùng đồ ăn uống, thì đồ uống ăn theo tâm niệm hiện ra, không có đại tiểu tiện dơ uế, như ở trời Đao Lợi!

- Nầy Xá Lợi Phất! Lâu đài cung điện ở nước ấy đều nghiêm sức bằng bảy báu, bốn phía có nhiều ao tắm đầy nước tám công đức thọ dụng theo tâm niệm của người. Lại có nhiều vườn tược đều xinh đẹp thanh tịnh.

Chúng sanh nước ấy phần đông lấy pháp lạc làm lẽ sống.

- Nầy Xá Lợi Phất! Người nước ấy không có tật đố. Tất cả nữ nhơn nước ấy siêu việt hơn nữ bửu của Chuyển Luân Thánh Vương, được công đức như chư Thiên, nếu so sánh thì chẳng bằng một phần trăm ngàn muôn ức phần, nhẫn đến ưu ba ni sa đà phần cũng chẳng bằng một.

- Nầy Xá Lợi Phất! Người nước ấy theo nghiệp báo của họ chiêu cảm những ghế giường đều bằng bảy báu đầy đủ sự trang nghiêm xinh đẹp, gối mềm nhuyễn như bông đâu la miên. Đó là do nguyện lực thuở xưa của Đức Bất Động Như Lai mà thành tựu những sự nghiêm hảo như vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Những thức ăn món uống của người nước ấy màu sắc hương vị đều như cõi trời.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Như ở Uất Đơn Việt không có vua riêng, cũng vậy, nước Diệu Hỷ chỉ có Đức Bất Động Như Lai là đấng Pháp Vương.

Như trời Đao Lợi phụng sự Đế Thích, người nước Diệu Hỷ đều thờ Đức Bất Động Như Lai.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ông phải biết nước Diệu Hỷ của Đức Bất Động Như Lai có công đức trang nghiêm.

- Nầy Xá Lợi Phất! Chúng sanh nước ấy, lòng họ không có phóng dật. Tại sao vậy? Cũng là do nguyện lực của Đức Bất Động Như Lai".

Bấy giờ có một Tỳ Kheo nghe Đức Phật khen ngợi công đức trang nghiêm của cõi nước Diệu Hỷ, ông sanh lòng tham trước mà bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi nguyện sanh về nước của Đức Bất Động Như Lai".

Đức Phật phán: "Ông ngu mê như vậy làm sao sanh về nước ấy được. Tại sao vậy? Chẳng phải do lòng ái luyến mà được sanh. Chỉ có trồng những gốc lành tu những phạm hạnh mới được sanh về nước ấy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ, tùy theo ý muốn của chúng sanh nước ấy có ao đầy nước tám công đức thanh tịnh liền hiện ra, uống rửa hay tắm đều vừa ý người. Người nào chẳng muốn thì liền chẳng thấy có ao nước.

- Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ ấy, gió thơm mát reo vui làm đẹp lòng người. Gió thơm ấy được chư Thiên làm những sự thơm chìu theo lòng người mà có thổi đến hay không thổi đến.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ ấy, y phục và đồ trang sức của hàng nữ nhơn đều từ nơi cây sản xuất tùy ý người dùng.

Nữ nhơn nước ấy không có lỗi lầm của người nữ. Chẳng phải như những người nữ ở cõi nầy nhiều tật đố, lưỡng thiệt, ác khẩu.

Nữ nhơn ở nước Diệu Hỷ ấy lúc thai nghén đến khi sanh nở, mẹ con đều khỏe mạnh, cũng không có ô uế.

Tất cả công đức ấy đều do bổn nguyện lực của Đức Bất Động Như Lai làm thành vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ ấy có những sự an ổn khoái lạc như vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước của Đức Bất Động Như Lai không có buôn bán đổi chác, cũng không làm ruộng trồng tỉa ruộng nương ; người nước ấy thường hưởng nhàn nhã vui sướng.

- Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ ấy, Lúc ca ngâm du hí không bao giờ có tương ưng với sự dâm dục mà chỉ hưởng pháp lạc thôi.

- Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ ấy, bao nhiêu cây đa la, cây tô mạn na đều bày hàng ngay thẳng đều đặn, gió nhẹ thổi động phát ra âm thanh hòa nhã. Âm nhạc của chư Thiên cũng chẳng bằng tiếng gió động cây reo ở nước ấy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát nào muốn nhiếp thọ Phật quốc thì nên nhiếp thọ công đức như vậy và tịnh tu Phật quốc như đức

Bất Động Như Lai lúc hành hạnh Bồ Tát nhiếp thọ cõi nước thanh tịnh trang nghiêm.

- Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ không có lúc nào chỗ nào ; tối tăm cả. Dầu có mặt trời mặt trăng mà không hiện ánh sáng. Tại sao vậy? Vì quang minh lớn của Đức Bất Động Như Lai thường chiếu khắp cả nước vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! ví như lâu đài cao lớn, đóng kín tất cả cửa nẻo rồi đặt ma ni bửu châu ở trong nhà. Người trong nhà cả ngày lẫn đêm thường thấy sáng rực.

Ở nước Diệu Hỷ, tất cả chúng sanh thấy quang minh rực rỡ của Đức Bất Động Như Lai cũng như vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Lúc Đức Bất Động Như Lai bước đi, tự nhiên có hoa sen ngàn cánh đỡ chân, hoa sen ấy màu hoàng kim, thế gian không có gì tỷ dụ được. Đó cũng là do nguyện lực thù thắng ; của Đức Phật hiện thành".

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn! Lúc Đức Bất Động Như Lai vào trong nhà, kim sắc liên hoa có đỡ chân Đức Phật ấy chăng?".



Đức Phật phán: "Nầy Xá Lợi Phất! Sự ấy rất cạn dễ đâu cần phải thưa hỏi.

- Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai lúc đi vào xóm làng nhà cửa, hoa sen ngàn cánh liền hiện lên đỡ chân. Nếu có thiện nam hay thiện nữ nghĩ rằng: "Nếu Đức Như Lai quang lâm đến nhà nầy, những hoa sen đỡ chân Đức Như Lai nên tụ lại tại một chỗ. Hoa sen liền theo tâm niệm họ mà tụ lại.

Nếu lại có người muốn hoa sen trụ ở hư không thì hoa theo ý họ mà trụ ở hư không.

Đó là do sức oai thần của Bất Động Như Lai vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Hoa sen dưới chân Đức Phật ấy ban cho mọi người để xây tháp cúng dường.

- Nầy Xá Lợi Phất! Vì diễn thuyết chánh pháp, Đức Bất Động Như Lai đi khắp nước Diệu Hỷ, đi tới đâu cũng đều có hoa sen kim sắc ngàn cánh hiện lên đỡ chưn.

Lúc Đức Bất Động Như Lai hiện đến giáo hóa ở cõi nước khác, hoa sen kim sắc ngàn cánh cũng hiện ở cõi nước ấy.

Do oai thần của Đức Phật ấy, khắp cõi nước Diệu Hỷ đều dùng kim sắc liên hoa ngàn cánh trang nghiêm nước ấy.

3. PHẨM THANH VĂN CHÚNG

Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc thuyết pháp, Đức Bất Động Như Lai ; có thể khéo điều phục vô lượng chúng sanh làm cho họ chứng quả A La Hán, an trụ thiền định bát giải thoát, số người ấy rất đông.

- Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai có vô lượng vô số chúng Thanh Văn. Ta chẳng thấy có toán sư nào có thể tính được số Thanh Văn ấy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Như ở cõi nước ta, những người được quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm đông không có số. Ở nước Diệu Hỷ người chứng quả A La Hán không có số cũng như vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Như người Tu Đà Hoàn quá giải đãi bảy lần thọ sanh, vì họ thuyết pháp họ mới được A La Hán quả, ta gọi họ là người bảy lần thọ sanh.

Ở nước Diệu Hỷ, có người nghe Đức Bất Động Như Lai thuyết pháp lần đầu được quả Tu Đà Hoàn, nghe pháp lần thứ hai được quả Tư Đà Hàm, nghe pháp lần thứ ba được quả A Na Hàm, nghe pháp lần thứ tư chứng quả A La Hán. Những người chẳng nhứt định một đời chứng quả A La Hán thì gọi là người giải đãi.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ, người được quả Tu Đà Hoàn thì thân hiện đời ấy chứng được quả A La Hán, chẳng phải như cõi ầy phải trải qua bảy đời thọ sanh.

Ở nước ấy, người được quả Tư Đà Hàm thì hiện đời liền chứng quả A La Hán, chẳng phải như cõi nầy phải trải qua một lần sanh lên trời một lần trở lại nhơn gian mà gọi là Tư Đà Hàm.

Ở nước ấy, người được quả A Na Hàm thì hiện đời ấy được quả A La Hán, chẳng phải như cõi nầy ; phải sanh lên cõi trời rồi mới từ đó chứng A La Hán, không còn sanh trở lại nhơn gian nên gọi là A Na Hàm.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ, Đức Bất Động Như Lai nói hàng vị sai biệt ; của chúng Thanh Văn, nhẫn đến an lạc thánh quả như vậy. Nếu thiện nam thiện nữ ; rõ được pháp ấy thì chẳng ở phàm phu và bực hữu học mà chết, họ ở bực vô học A La Hán mới nhập diệt độ.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nói bực vô học đó là đặt để giả danh ở nơi quả A La Hán.

Chúng Thanh Văn ở nước Diệu Hỷ ấy đều thanh tịnh đầy đủ an định kiên cố.

- Nầy Xá Lợi Phất! Chúng Thanh Văn của Đức Bất Động Như Lai giả danh đặt để những là đại A La Hán các lậu phiền não đã hết, việc làm đã xong, vất bỏ gánh nặng sanh tử đã được tự lợi, sạch hết kiết sử ba cõi chánh giáo giải thoát. Chư A La Hán ấy phần đông an trụ trong thiền định tám giải thoát.

- Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai có những chúng Thanh Văn đầy đủ công đức trang nghiêm như vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ, dùng ba báu là vàng, bạc, lưu ly làm thềm từ Diêm Phù Đề lên đến trời Đao Lợi.

Chư Thiên Đao Lợi nếu muốn đến gặp Đức Bất Động Như Lai để đảnh lễ cúng dường, họ đi theo thềm báu ấy mà xuống đến chỗ Đức Phật. Chư Thiên ấy thấy người Diêm Phù Đề giàu thạnh mà sanh lòng mến thích mà nói rằng chúng ta có phước báu Trời, người Diêm Phù Đề có phước báu người. Phước thù thắng của người không khác phước trời của chúng ta mà còn hơn là khác, vì ở nhơn gian có Đức Bất Động Như Lai hiện ngự thuyết pháp.

Vì lẽ ấy nên chư Thiên thường thích nhơn gian.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu người Diêm Phù Đề lên cõi trời thì họ không hề ưa thích. Tại sao vậy? Vì họ nghĩ Đức Bất Động Như Lai thường ở nhơn gian thuyết pháp làm cho họ được lợi ích. Vả lại phước báu của họ chẳng khác cõi trời. Vì thế cõi trời Đao Lợi chẳng bằng nhơn gian.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ do thần lực của Đức Phật, trời và người thấy được nhau, như ở đây loài người nhìn thấy trăng sao vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai thuyết pháp âm thanh vang khắp cả nước Diệu Hỷ, tứ chúng thính pháp không có trống khuyết.

- Nầy Xá Lợi Phất! Chúng Thanh Văn ở nước Diệu Hỷ chỉ trông mong pháp thực, không tưởng đến thức ăn khác. Lúc họ nghe pháp thì họ nhứt tâm tịch tịnh, hoặc ngồi hoặc đứng thân tâm không mỏi mệt.

- Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai ở trên hư không thuyết pháp cho đại chúng. Chư Thanh Văn ấy không luận có thần thông hay không có thần thông, do oai lực của Đức Phật, tất cả đều ở trên hư không dùng ba oai nghi đi, đứng và ngồi mà nghe pháp.

Chư Thanh Văn ấy lúc muốn nhập Niết Bàn, thì họ ngồi kiết già mà diệt độ, đại địa chấn động, khi diệt độ xong, chư Thiên và nhơn dân đều đến cúng dường.

Hoặc có vị A La Hán lúc muốn diệt độ, trong thân họ phát ra lửa mà tự trà tỳ.

Hoặc có vị lúc diệt độ họ du hành trong không gian như mây ngũ sắc giây lát tiêu tan không còn dấu tích.

Hoặc có vị lúc diệt độ hiện ở hư không rơi xuống như trận mưa đến đất thì tiêu hết.

- Nầy Xá Lợi Phất! Đó là do lúc hành đạo Bồ Tát, Đức Bất Động Như Lai có phát thệ rằng nếu tôi thành Phật thì chúng Thanh Văn ở nước tôi dùng ba oai nghi mà nhập diệt.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ chúng Thanh Văn phần nhiều được bốn món vô sở úy, người được bốn thần túc còn đông hơn.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ, chúng Thanh Văn thành tựu đầy đủ công đức như vậy".

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: "Bạch Đức Thế Tôn! Đức Bất Động Như Lai có hàng Thanh Văn thành tựu công đức lớn rộng viên mãn".

4. PHẨM BỒ TÁT CHÚNG

Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ rằng: Đức Thế Tôn đã nói về chúng Thanh Văn ở nước Diệu Hỷ đầy đủ công đức rồi, tôi lại muốn nghe chư Bồ Tát đầy đủ công đức ở nước ấy. Tại sao vậy? Vì tất cả công đức đều từ đây phát sanh.

Đức Thế Tôn biết tâm niệm ấy liền phán rằng: "Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ của Đức Bất Động Như Lai có vô lượng trăm ngàn ức chúng Bồ Tát đều tập họp đến.

Những Bồ Tát xuất gia, do thần lực của Đức Phật, theo pháp được nghe đều lãnh ngộ ; và thọ trì đọc tụng được cả.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ở cõi nầy ta nói pháp rất ít, so sánh với pháp tạng của Đức Bất Động Như Lai nói trăm phần ngàn phần cho đến Ưu ba ni sa đà phần cũng chẳng bằng một.

- Nầy Xá Lợi Phất! Đó là Đức Bất Động Như Lai lúc tu Bồ Tát đạo có phát nguyện rằng lúc tôi thành Phật, trong nước tôi chư Bồ Tát do thần lực của tôi theo pháp mà họ được nghe đều lảnh ngộ thọ trì đọc tụng được cả.

- Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát ở nước Diệu Hỷ do bổn nguyện thần lực của Đức Bất Động Như Lai, nghe pháp của Đức Phật ấy nói đến có thể lãnh thọ đọc tụng thông thuộc.

- Nầy Xá Lợi Phất! chư Bồ Tát ở nước Diệu Hỷ, nếu lòng họ muốn đến cõi nước của chư Phật khác, liền khởi tâm thì liền qua đến, thân hình y phục ngôn ngữ âm thanh đều khéo đồng với người địa phương ấy. Sau khi đến, đảnh lễ và cúng dường chư Phật và lắng nghe chánh pháp, khéo thưa hỏi. Việc xong họ trở về bổn quốc.

- Nầy Xá Lợi Phất! Trong kiếp hiền nầy sẽ chín trăm chín mươi sáu Đức Phật Như Lai xuất thế. Nếu có Bồ Tát nào thích thấy Đức Bất Động Như Lai thì nên nguyện sanh về nước Diệu Hỷ của Đức Như Lai ấy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu thiện nam thiện nữ nào từ cõi nầy và những cõi khác mạng chung hoặc đã sanh hoặc đang sanh hoặc sẽ sanh về nước Diệu Hỷ của Bất Động Như Lai thì ắt chẳng tin ở bực Thanh Văn.

Tại sao vậy? Vì họ thực hành Phật đạo thường gặp Đức Như Lai, Thiên Ma Ba Tuần chẳng ; có dịp tiện lợi. Với bực Nhị thừa Thanh Văn và Bích Chi Phật, họ đã dứt hẳn quan niệm, họ thường ở tại các đại hội Như Lai và quyết định sẽ được Vô Thượng Bồ Đề.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ông cần phải biết nếu ở tại nước thanh tịnh của Đức Bất Động Như Lai, các chúng sanh ấy trọn không thối chuyển, chẳng thể dẫn nhiếp thối trở lại được. Họ an trụ Vô Thượng Bồ Đề có thế lực lớn chẳng bị lay động, trọn không thối chuyển.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam thiện nữ cõi nầy hay ỏ thế giới khác lúc mạng chung sanh về nước Diệu Hỷ ấy, thì lúc sanh được ý nghĩ rằng tôi đã vào nhà Như Lai ở an trong thành vô úy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát nước Diệu Hỷ có chuyện vãn luận bàn đều tương ưng với Bát Nhã Ba la mật. Họ tôn kính lẫn nhau tưởng là bực đạo sư của nhau.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ, các chúng Bồ Tát, người tại gia rất ít, xuất gia thì đông, tất cả đều do thần lực của Đức Bất Động Như Lai, ở nơi pháp được nghe đều có thể lãnh ngộ thọ trì đọc tụng.

- Nầy Xá Lợi Phất! Hàng tại gia Bồ Tát ở nước ấy dầu chẳng thường ở trong pháp hội, nhưng do thần lực của Đức Phật, lúc đứng lúc ngồi đều nghe được pháp và liền lãnh hội thọ trì đọc tụng thông thuộc. Hàng xuất gia Bồ Tát dầu ở phương sở khác cũng được như vậy.

Chư Bồ Tát ấy bỏ thân lấy thân, với kinh pháp đã được nghe trọn chẳng quên mất, tùy ý nguyện vãng sanh về các cõi Phật. Đây cũng là sự trang nghiêm do công đức bổn nguyện của Đức Bất Động Như Lai.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát nào muốn trong một đời thấy vô lượng trăm ngàn ức na do tha chư Phật thì nên nguyện sanh về nước của Đức Bất Động Như Lai. Nếu Bồ Tát nào được sanh về nước ấy thì liền thấy vô lượng chư Phật trồng các cội lành, lại có thể vì vô số trăm ngàn chúng sanh mà diễn thuyết pháp yếu khiến ; các chúng sanh tăng trưởng gốc lành.

- Nầy Xá Lợi Phất! Trong kiếp hiền nầy chư Phật sắp xuất thế, nếu các Bổ Tát đem y phục, ẩm thực, ngọa cụ và y dược các thứ đồ cần dùng cúng dường chư Phật ấy rồi xuất gia. Xuất gia xong, tịnh tu phạm hạnh. Đem căn lành ấy so sánh với phước đức tương ưng Ba la mật của chư Bồ Tát ở chỗ Bất Động Như Lai tu trong một đởi, chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn cho đến Ưu ma ni sa đà phần cũng chẳng bằng một. Đây cũng là công đức thanh tịnh trang nghiêm Phật quốc của Đức Bất Động Như Lai.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có Bồ Tát từ cõi nầy hay cõi khác khi mạng chung hoặc đã sanh hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh về nước của Đức Bất Động Như Lai, tất cả đều được bực bất thối chuyển.

Tại sao vậy? Ở nước ấy, Thiên ma Ba Tuần chẳng làm chướng ngại cũng không có ma nghiệp làm nhiểu loạn.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ví như loài rắn độc bị thần chú chế phục chẳng làm hại được, tất cả những trùng vật khác thấy rắn độc nầy cũng chẳng lo sợ, những rắn độc nầy cũng chẳng lo sợ. Những rắn độc nầy dầu không độc hại, nhưng vì bổn nghiệp mà thọ thân rắn ấy. 

Thiên ma Ba Tuần ở nước Diệu Hỷ cũng như vậy, do Đức Bất Động Như Lai lúc tu Bồ Tát đạo bổn nguyện thiện căn hồi hướng như vậy: Lúc tôi thành Phật sẽ điều phục các ma chẳng làm chướng não, các ma cũng chẳng làm chướng não chư Bồ Tát, chư Thanh Văn và tất cả phàm phu ở nước tôi.

Nhưng các ma ấy, do nghiệp đời trước chiêu cảm mà thọ lấy thân hình ma sanh vào cõi trời nước Diệu Hỷ để tự trách tự ăn năn tội nghiệp từ vô thỉ của họ. Được có thân và tên thiên ma ấy, dầu được tự tại, nhưng họ thường sanh ; lòng chán khổ. Lúc Đức Bất Động Như Lai thuyết pháp, các quyến thuộc ma thường dự nghe. Nghe xong lòng họ thanh tịnh mến luyến chúng Thanh Văn, mà tự nghĩ rằng làm thế nào an trụ được cảnh tịch tĩnh thiểu dục tri túc. Chúng sanh ấy thường sanh lòng xuất gia mà không có ý tưởng làm chướng ngại. Vì thế nên ở nước Diệu Hỷ tất cả Bồ Tát, Thanh Văn và phàm ; phu ; do oai lực của Đức Bất Động Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát mà thường được an lạc. Đây cũng là sự trang nghiêm thù thắng của nước Diệu Hỷ vậy".

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có thiện nam thiện nữ đem bảy báu đầy cả cõi Đại Thiên để bố thí cầu nguyện sanh về nước Diệu Hỷ. Do hạnh nguyện nầy mà họ trọn chẳng sa vào bực Thanh Văn và Bích Chi Phật. Từ một nước đến một nước Phật, họ tuần tự cúng dường phụng sự chư Phật Như Lai và nghe pháp. Dầu chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề, nhưng được thấy muôn ngàn ức ; cho đến vô lượng na do tha chư Phật, ở chỗ chư Phật họ trồng những cội lành.

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu thiện nam thiện nữ do phương tiện nầy, đem bảy báu đầy cõi Đại Thiên ra bố thí, nương căn lành ấy mà vãng sanh nước Diệu Hỷ".

Đức Phật phán: "Đúng như vậy. Nầy Xá Lợi Phất! Họ khéo sanh khéo về, những Bồ Tát như vậy đầy trong nước ấy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ví như vàng mỏ nấu luyện tinh thuần loại bỏ cặn bợn chỉ toàn chất vàng rồi đem làm thành đồ trang sức.

Ở nước Diệu Hỷ, chư Bồ Tát an trụ ở chơn thật ; cũng như vậy. Nhưng chư Bồ Tát thanh tịnh ấy, nay ông cần phải biết.

- Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát ở nước Diệu Hỷ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, tất cả đều thực hành nhứt hạnh, đó là an trụ nơi Phật hạnh.

- Nầy Xá Lợi Phất! Thế nào là Phật hạnh, đó là hạnh siêu quá bực Thanh Văn và Bích Chi Phật. Nơi thực hành nhất hạnh là giả danh của hạnh ấy.

Vì thế nên Xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát thích thực hành nhứt hạnh ấy, phải nguyện sanh về nước Diệu Hỷ của Đức Bất Động Như Lai.

- Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát được ta thọ ký bất thối chuyển nên sanh về nước của Đức Bất Động Như Lai. Chư Bồ Tát sanh về nước ấy, ta chẳng rời bỏ họ.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ví như Quốc Vương Quán Đảnh dòng Sát Đế Lợi, có nước địch xâm lăng, vua nghe tin nghĩ rằng những phi hậu và các con của ta chẳng kham chống lại quân địch và những của cải châu báu nên thâu vào cung thành, chẳng bị địch quân xâm hại. Quốc tợ của vua an tịnh vững vàng, oai chấn địch quân chẳng lo tai nạn.

Ta chẳng rời bỏ chư Bồ Tát cũng như quốc vương kia đối với các phi hậu vương tử và tài bửu vậy. Người tu hạnh Bồ Tát cần phải biết.

Trong nước Diệu Hỷ không có sự lo sợ như cung thành. Vua nước địch như Ba Tuần khó làm chướng ngai cho người tu Bồ Tát hạnh ở nước ấy.

Quốc Vương Quán Đảnh chẳng bị quân địch xâm nhiễu, cũng vậy, Đức Như Lai chẳng bị thiên ma nhiễu não.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ví như có người sợ chủ nợ đi qua nước khác thì không bị chủ nợ lăng đoạt. Tại sao? Vì chủ nợ và người nhà chẳng đến đó được.

Chư Bồ Tát sanh về nước Diệu Hỷ thì tuyệt đường theo dõi của ma Ba Tuần cũng như vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ở Ta Bà nầy, Thiên ma Ba Tuần thường làm chướng ngại cho chư Bồ Tát và Thanh Văn.

Ở nước Diệu Hỷ, các chúng thiên ma chẳng làm nghiệp ma. Chư Bồ Tát ở nước ấy hoặc đã sanh, đang sanh, hoặc sẽ sanh, thường không bố úy. Tại sao vậy? Ở Đức Bất Động Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát có bao nhiêu căn lành hồi hướng như vầy: khi tôi thành Phật, ở nước tôi chúng thiên ma chẳng làm chướng ngại và không làm ma sự.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ví như có trượng phu giỏi uống thuốc độc có thể làm cho tiêu hóa làm sự ăn không có độc hại. Thiên ma ở nước ấy cũng như vậy thường làm lợi ích mà chẳng làm tổn hại.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nước Diệu Hỷ của Đức Bất Động Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy".

Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ rằng tôi mong muốn được thấy nước Đức Bất Động Như Lai và chúng Bồ Tát Thanh Văn.

Đức Phật biết tâm niệm của Tôn giả Xá Lợi Phất, liền chẳng rời chỗ ngồi dùng thần lực đều làm cho thấy tất cả, rồi hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: "Nầy Xá Lợi Phất! Ông có thấy chăng?".

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: "Vâng tôi đã thấy bạch Thế Tôn! ".

Đức Phật hỏi: "Nầy Xá Lợi Phất! Ông thấy chư Thiên và chư Nhơn ở nước ấy có tướng sai khác nhau chăng?".

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Tôi chẳng thấy có chút tướng nào khác nhau. Tại sao vậy? Tôi thấy người nước Diệu Hỷ từ y phục uống ăn cho đến đồ trân ngoạn đều là những thứ mà chư Thiên cần dùng.

Đức Bất Động Như Lai ở chỗ đại chúng thuyết pháp dường như tòa núi hoàng kim chói sáng, chúng Thanh Văn đông vô lượng vô biên. Ví như có người đi ra giữa biển lớn trông ra bốn phía chẳng biết bờ mé, tôi nhìn ngó chúng Thanh Văn ấy cũng như vậy.

Chúng Thanh Văn ấy ở chỗ nghe pháp thân tâm họ chẳng động lay như nhập thiền định, chẳng phải như người cõi nầy nhập định có lúc lay động.

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu thiện nam thiện nữ đem bảy báu đầy cả Đại Thiên ra bố thí, do thiện căn ấy, họ khéo được vãng sanh về Diệu Hỷ thế giới. Tại sao vậy? Vì họ cũng được chẳng thối chuyển như vậy.

Bạch Đức Thế Tôn! Ví như Vương Sứ cầm ấn phù đi qua nước khác, dọc đường các quan trấn phòng ; chẳng làm trở ngại. Tại sao vậy? Vì thế lực của ấn vua nên không bị người ngăn trở.

Chư Bồ Tát ấy cũng vậy, hoặc từ cõi nầy, hoặc từ thế giới khác sau khi mạng chung, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh về nước Diệu Hỷ ấy, tất cả đều được chẳng thối chuyển Vô Thượng Bồ Đề, từ một cõi Phật đến một cõi Phật thường chẳng xa rời chư Phật Thế Tôn, họ sẽ mau chứng Vô Thượng Bồ Đề".

; ; Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Bồ Tát sanh ở nước ấy cùng với bực Tu Đà Hoàn quả ở cõi nầy không khác nhau. Tại sao vậy? Như bực Tu Đà Hoàn quả chẳng còn đọa vào ác đạo, chư Bồ Tát hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh về nước Diệu Hỷ ấy, tất cả chẳng còn đọa ác đạo, cũng chẳng sa vào bực Thanh Văn và bực Bích Chi Phật, cho đến trong lúc chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề, từ một cõi Phật đến một cõi Phật chẳng rời chư Phật và chúng Thanh Văn".

Đức Phật phán: "Đúng như vậy! Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát sanh về nước ấy chẳng sa vào bực Thanh Văn và Bích Chi Phật, cho đến trong lúc chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề, từ một cõi Phật đến một cõi Phật thường được hiện tiền cúng dường chư Phật và sẽ chứng được Phật quả.

- Nầy Xá Lợi Phất! Như người chứng ; quả Tu Đà Hoàn thì quyết định sẽ được Thanh Văn Bồ Đề trọn chẳng đọa ác đạo. Cũng vậy, chư Bồ Tát ở cõi nầy hay ở cõi khác sanh về nước ấy thì quyết định sẽ chứng Vô Thượng Bồ Đề. Từ một cõi Phật đến một cõi Phật, thường được hiện tiền cúng dường chư Phật trọn chẳng xa rời Vô Thượng Bồ Đề".

Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Ở cõi nầy có bực Tư Đà Hàm hướng và Tư Đà Hàm quả nhẫn đến những bực A La Hán hướng và A La Hán quả cùng với chư Bồ Tát sanh ở nước ấy đồng nhau không khác".

Đức Phật phán: "Nầy Xá Lợi Phất! Ông chớ nói như thế. Tại sao vậy? Chỉ có chư Bồ Tát ở cõi nầy được Phật thọ ký mới không khác với chư Bồ Tát sanh ở nước ấy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Bồ Tát ngồi đạo tràng ở cõi nầy cùng với Bồ Tát sanh ở nước ấy không khác. Tại sao? Vì chư Bồ Tát ở nước ấy thật hành Phật hạnh chẳng bị thiên ma phá hoại, trọn chẳng sa vào bực Nhị thừa, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, họ thường cúng dường tất cả chư Phật, nhẫn đến chứng quả Vô Thượng Bồ Đề".

Bấy giờ Tôn giả A Nan nghĩ rằng, tôi nên xét sức biện tài của Trưởng lão Tu Bồ Đề. Nghĩ xong Tôn giả hỏi Trưởng lão Tu Bồ Đề rằng: "Bạch Trưởng lão! Chúng tôi nên nhìn xem Đức Bất Động Như Lai và chúng Thanh Văn cùng nước Diệu Hỷ ấy".

Trưởng lão Tu Bồ Đề bảo Ngài A Nan rằng: "Ông muốn thấy Đức Bất Động Như Lai ; nay ông nên nhìn lên phương trên''.

Ngài A Nan nhìn phương trên rồi thưa rằng: "Tôi nhìn tột phương trên đều trống không, vắng lặng".

Ngài Tu Bồ Đề nói: "Đức Bất Động Như Lai, chúng Thanh Văn và nước ấy cũng như vậy, như là thấy phương trên".

Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn! Như Đức Phật đã dạy, Bồ Tát ở cõi nầy được Đức Phật thọ ký cùng với Bồ Tát sanh ở nước Diệu Hỷ không khác.

Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi chẳng rõ đồng nhau ở chỗ nào?".

Đức Phật phán: "Nầy Xá Lợi Phất! Vì pháp giới bình đẳng nên được không có khác".

5. PHẨM NIẾT BÀN CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM

Tôn giả Xá Lợi Phất lại nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã nói Đức Bất Động Như Lai lúc tu Bồ Tát đạo công đức vô biên, Đức Thế Tôn lại nói nước Diệu Hỷ cùng chúng Thanh Văn, chúng Bồ Tát đức nghiệp thù thắng rộng lớn trang nghiêm.

Nay mong muốn được Thế Tôn khai thị về việc Đức Bất Động Như Lai diệt độ hóa tích thế nào?

Đức Phật biết tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất bèn phán: "Nầy Xá Lợi Phất! Ngày Đức Bất Động Như Lai nhập Niết Bàn, hóa thân phân bố khắp tất cả thế giới, ở trong địa ngục nói những diệu pháp, đem pháp điều phục vô lượng hữu tình đều sẽ chứng được quả A La Hán. Nhưng thời gian nầy người được chứng quả so sánh với trước lúc Phật ; ấy diệt độ những người chừng quả vô học số lượng càng tăng.

Liền trong lúc ấy Đức Bất Động Như Lai thọ ký cho Hương Tượng Bồ Tát rằng: "Sau khi ta diệt độ, ông sẽ được làm Phật hiệu là Kim Liên Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác.

- Nầy Xá Lợi Phất! Đức Kim Liên Như Lai ấy, cõi nước công đức số chúng Thanh Văn đồng như Đức Bất Động Như Lai.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Đức Bất Động Như Lai nhập Niết Bàn, khắp đại địa đều chấn động. Tất cả cõi Đại Thiên gầm rống phát ra tiếng, tiếng ấy vang suốt đến trời Sắc Cứu Cánh. Chư Thiên nghe tiếng ấy biết rằng Đức Bất Động Như Lai nhập Niết Bàn.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ, bao nhiêu tòng lâm và cỏ thuốc đều ngả ngọn về phía Đức Bất Động Như Lai nhập Niết Bàn.

Chư Thiên đều mang tràng hoa hương thơm và những y phục rải trên thân Phật. Những hoa hương được rải ấy bao bọc giáp vòng cao một do tuần.

Trong cõi Thiên, bao nhiêu hàng Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, v. v... đều hướng về Đức Bất Động Như Lai chắp tay đảnh lễ.

Chư Thiên ở cõi khác, do thần lực của Đức Phật, cũng đều được thấy Đức Phật nhập Niết Bàn.

Suốt bảy ngày đêm, chư Thiên ấy lòng buồn rầu, chẳng màng đến sự vui thú, cũng không có tưởng niệm dục lạc, họ bảo nhau rằng: Đức Bất Động Như Lai là ánh sáng của thế gian, là con mắt của chúng sanh, sao nay nhập diệt quá sớm vậy!

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có Bồ Tát từ cõi Ta Bà nầy, hoặc từ cõi khác sau khi mạng chung sanh về nước Diệu Hỷ. Nếu đã hiện tại sanh về nước ấy họ đều được thọ ký Vô Thượng Bồ Đề, chẳng phải lấy số trăm để tính được, mà phải số ngàn và số trăm ngàn để tính, số trăm ngàn Bồ Tát phải biết là vào số chư Phật. Đều vào số chư Phật vào số nhứt thiết chủng trí tánh.

Nếu có Bồ Tát nào sẽ sanh về nước ấy cũng đều được nhập số chư Phật, số nhứt thiết chủng trí tánh.

- Nầy Xá Lợi Phất! Trừ hàng Bất thối Bồ Tát, chư Bồ Tát khác ở cõi nầy nếu chẳng được nghe Đức Bất Động Như Lai công đức pháp môn đó đều là bị ác ma nhiếp thọ.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Sau khi Đức Bất Động Như Lai nhập Niết Bàn cho đến thời gian chánh pháp còn ờ đời, chư Bồ Tát sanh nước Diệu Hỷ cũng sẽ vào trong số ấy. Tại sao vậy? Vì do bổn nguyện lực của Đức Bất Động Như Lai vậy.

Chư Bồ Tát nếu ở thời gian sau thọ sanh về nước Diệu Hỷ phải đọc tụng bá bát pháp môn. Đọc tụng đây rồi mới có thể thọ trì tất cả pháp kia.

Đức Bất Động Như Lai an lập một trăm lẻ tám pháp môn bổn tánh.

Sau khi ta diệt độ, nếu có Bồ Tát nào sẽ sanh về nước Diệu Hỷ cũng phải đọc tụng bá bát pháp môn và có thể thọ trì tất cả pháp môn.

- Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai khéo nhiếp thọ chư Bồ Tát. Đức Phật đầu đà diệt độ, nhưng tiếng Phật thuyết pháp và công đức trang nghiêm vẫn không khác lúc Phật còn ở đời.

- Nầy Xá Lợi ; Phất! Lúc diệt độ, từ thân Đức Bất Động Như Lai ; phát lửa để tự trà tỳ. Thân sót xá lợi màu hoàng kim.

Như cây Đê di la, tùy từng phần bị chặt khúc đều có lằn (vạn). Xá lợi của đúc Như Lai ấy cũng vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Xá lợi của Đức Bất Động Như Lai phần phần châu viên, ngoài và trong đều có tướng cát tường (vạn).

Như cây bổ ca la, tùy chẻ chỗ nào, trong ngoài đều có lằn cát tường. Xá lợi của Đức Như Lai ấy cũng vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Vì cúng dường Xá lợi, chúng sanh nước Diệu Hỷ xây tháp bảy báu khắp cả cõi Đại Thiên, lại đem hoa sen ngàn cánh màu hoàng kim để cúng dường. Cõi Đại Thiên ấy lấy tháp hoa để làm đẹp nghiêm.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỳ, nếu chư Bồ Tát nào sắp diệt độ, lúc lâm chung không bao giờ mất chánh niệm, mà thấy những thoại tướng như vầy:

Hoặc có Bồ Tát thấy cõi mình sắp sanh về không có Phật, mình đang làm Phật ở đó.

Hoặc có Bồ Tát thấy cõi mình sắp sanh về có Phật, mình sẽ phụng thờ

Hoặc thấy có Bồ Tát nhập thai mẹ.

Hoặc thấy có Bồ Tát mặc giáp trụ lớn.

Hoặc thấy có Bồ Tát bỏ nhà xuất gia.

Hoặc có Bồ Tát ngồi đạo tràng hàng ma.

Hoặc thấy có Bồ Tát chứng Nhứt thiết chủng trí.

Hoặc thấy có Bồ Tát ở thế giới ấy thành chánh giác, chuyển chánh pháp luân.

Hoặc có Bồ Tát trụ trong hư không tự thân lần lần diệt mất chẳng sót chút gì. Ví như đốt cỏ ướt, khói bốc cao lần cháy tan đến tắt mất.

- Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát đã diệt độ rồi, chư Thiên và nhơn dân lo liệu cúng dường.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai ;sau khi nhập đại Niết Bàn, chánh pháp trụ thế đến trăm ngàn kiếp".

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: "Bạch Đức Thế Tôn! Chánh pháp của Đức Bất Động Như Lai trụ thế trăm ngàn kiếp, là loại kiếp nào?".

Đức Phật phán: "Nầy Xá Lợi Phất! Cứ Hai mươi tiểu kiếp làm một kiếp. Chánh pháp ấy trụ thế trăm ngàn kiếp như vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Lúc chánh pháp ấy diệt rồi, có quang minh lớn chiếu mười phương. Đại địa đều chấn động phát âm thanh lớn. Nhưng chánh pháp ấy chẳng phải thiên ma phá hoại được. Cũng chẳng phải do sức Như Lai ấy và chúng Thanh Văn tự ẩn mất. Chỉ vì thời gian ít người nghe pháp, phần đông không ham thích, nên người thuyết pháp đều xa lánh họ.

Với chánh pháp đã ít nghe nên càng thêm sự bất tin. Bất tin đã không tăng trưởng thì không chuyên cần tu tập. Chư Tỳ Kheo thông hiểu chánh pháp tự sẽ rút lui ẩn dật, thấy mọi người không ham thích chánh pháp nên chẳng còn ra hoằng tuyên. Do đó lời dạy của Đức Bất Động Như Lai sẽ mất lần lần".

6. PHẨM NHÂN DUYÊN VÃNG SANH

Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: "Bạch Đức Thế Tôn! chư Đại Bồ Tát dùng sức căn lành nào làm nhơn duyên để được vãng sanh về nước Diệu Hỷ của Đức Bất Động Như Lai?".

Đức Phật phán: "Nầy Xá Lợi Phất! Nếu Đại Bồ Tát muốn sanh về nước Diệu Hỷ thì phải học theo Đức Bất Động Như Lai thuờ xưa lúc tu hành đạo Bồ Tát phát thệ nguyện rộng lớn rồi cầu nguyện sanh về nước ấy. Hạnh nguyện như vậy có thể làm nhơn duyên sanh về nước Diệu Hỷ.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc thật hành bố thí Ba la mật, đại Bồ Tát đem thiện căn ấy hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề nguyện được hội ngộ Đức Bất Động Như Lai. Do nhơn duyên nầy sẽ được sanh về nước Diệu Hỷ. Lúc thật hành giới Ba La mật, nhẫn Bát Nhã Ba la mật cũng vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Quang minh của Đức Bất Động Như Lai nhiều khắp cõi Đại Thiên Bồ Tát nguyện cầu đời sau sẽ thấy quang minh ấy chứng Vô thượng Giác. Do thấy quang minh rồi thành đại Bồ Đề, lại đem quang minh nơi thân để chiếu khắp thế giới. Bồ Tát do nhơn duyên nầy sẽ được sanh về nước Diệu Hỷ.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Chúng Thanh Văn của Đức Phật ấy số đông vô lượng vô biên. Bồ Tát nguyện được thấy chúng Thanh Văn ấy. Thấy rồi khởi công hạnh chứng Phật Bồ Đề. Lúc chứng Phật Bồ Đề rồi cũng có vô lượng vô biên chúng Thanh Văn như vậy. Do nhơn duyên nầy, Bồ Tát sẽ được vãng sanh vể nước Diệu Hỷ.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Trong nước ấy có vô lượng vô biên chúng Bồ Tát muốn thấy chư Bồ Tát ấy tu hành thiền định, tôi sẽ theo học, cùng chư Bồ Tát ấy hội họp đồng học đồng tu đồng đến rốt ráo. Tôi nguyện sẽ được hội ngộ với người muốn cầu viên mãn đại từ bi, với người muốn cầu đại Bồ Đề, với người bỏ rời tâm Nhị thừa, với người an trụ tánh rỗng không chơn thiệt, với người nhớ niệm danh niệm của Phật Như Lai, Pháp và Tăng.

- Nầy Xá Lợi Phất! Có thiện nam thiện nữ nào được nghe danh hiệu của các hàng Bồ Tát như vậy, sẽ được thọ sanh ở nước Diệu Hỷ, huống là đem căn lành Bát Nhã Ba la mật hồi hướng đến Đức Bất Động Như Lai. Do nhơn duyên nầy, người ấy quyết định sanh về nước Diệu Hỷ.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Nếu Đại Bồ Tát nguyện sanh về nước ấy, nên quán tưởng cảnh tượng ở phương Đông vô lượng thế giới có chư Phật Như Lai thuyết pháp vi diệu và chúng Thanh Văn theo niệm tưởng hiện rõ ra trước mắt. Nguyện tôi sẽ thành Phật thuyết pháp vi diệu và chúng Thanh Văn đều như Đức Phật ấy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát nên tu ba thứ tùy niệm thiện căn nguyện cùng tất cả chúng sanh bình đẳng cùng tu tập hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề.

- Nầy Xá Lợi Phất! Bồ Tát hồi hướng thiện căn như vậy không có hạn lượng.

Giả sử tất cả chúng sanh đều riêng cầm một cái bát lớn bằng hư không mà nói rằng xin Ngài đem thiện căn ấy chia cho chúng tôi.

Nếu thiện căn ấy có sắc tướng đem cấp cho chúng sanh đều đầy tất cả bát của họ rồi họ đều cầm đi, nhưng thiện căn vẫn không cùng tận, vì hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề không có hạn lượng chẳng thể di chuyển.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ba thứ tùy niệm thiện căn thành tựu ấy hồi hướng Nhứt thiết chủng trí, do thiện căn ấy mà Tam Bửu chuyển theo.

Nếu có Bồ Tát nào thành tựu thiện căn ấy thì chẳng còn đọa ác đạo mà có thể trứ dẹp ma Ba Tuần và các ma chúng, tùy ý thích sanh về nước Diệu Hỷ hay bất cứ một nước nào.

Vì thế nên với tùy niệm thiện căn này, Đại Bồ Tát cần tích tập. Khi tích tập nó rồi nên hồi hướng đến Đức Bất Động Như Lai. Do đây sẽ được sanh về nước Diệu Hỷ.

Laị này ; Xá Lợi! Nước Diệu Hỷ của Đức Bất Động Như Lai có công đức trang nghiêm rộng lớn mà trong vô lượng cõi Phật khác không có. Vì thế nên Bồ Tát phải phát tâm như vầy:

Tôi đem thiện căn này nguyện sẽ thấy nước ấy. Nước ấy trang nghiêm nguyện sẽ nhiếp thọ. Cũng nguyện sẽ thấy ; chư Bồ Tát ở nước ấy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Do nhơn duyên trên đây, Bồ Tát sẽ được sanh về nước Diệu Hỷ.

- Nầy Xá Lợi Phát! Đại Bồ Tát nguyện sanh về nước ấy phải phát tâm nguyện ưa thích tăng thượng.

Nếu thiện nam thiện nữ phát nguyện tăng thượng, ta đều thọ ký cho họ sẽ được sanh về nước Diệu Hỷ.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ví như có tòa thành không có lầu đài vườn rừng ao hồ, cũng không có chỗ cho voi ngựa du hành. Vua trong thành ấy dầu có thế lực ở yên, nhưng vì tòa thành trống trơn nên chẳng phải là tòa thành trang nghiêm.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu cõi ta bà của ta có những công đức trang nghiêm ấy, thì sẽ như nước của Đức Bất Động Như Lai trang nghiêm thù thắng.

- Nầy Xá Lợi Phất ; Nếu Đại Bồ Tát phát nguyện sẽ nhiếp thọ thanh ; tịnh Phật độ, thì nên như Bất Động Như Lai thuở trước hành đạo Bồ Tát tu tập công đức trang nghiêm cõi nước thanh tịnh, và phải nhiếp lấy công đức như vậy.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Như ta ngày nay được Vô Thượng Bồ Đề điều phục vô lượng chúng sanh đều được chứng quả Nhị thừa, và hàng Thanh Văn của ta giáo hóa điều phục đều nhóm họp cà lại để so sánh với hàng Thanh Văn của Đức Bất Động Như Lai thì chẳng bằng một phần trăm một phần ngàn, cho đến ưu ba ni sa đà phần cũng bằng một. Tại sao vậy? Vì số ấy vô lượng vậy. Nếu nói về phần giải thoát thì không khác.

- Nầy Xá Lợi Phất! Lúc đức Di Lặc Như Lai xuất thế, chúng Thanh Văn và những người được điều phục so sánh với chúng Thanh Văn của Đức Bất Động Như Lai cũng như số trên chẳng bằng một phần ưu ba ni sa đa.

- Nầy Xá Lợi Phất! Do vì Đức Bất Động Như Lai một hội thuyết pháp có thể điều phục vô lượng hữu tình, nên người được Đức Như Lai ấy nhiếp thọ không ai có thể biết được số lượng.

- Nầy Xá Lợi Phất! Cộng chung tất cả chúng Thanh Văn và những người được chúng Thanh Văn nầy điều phục của ta Thích Ca Mâu Ni Phật, của Di Lặc Phật và của tất cả chư Phật trong kiếp Hiền, đem so sánh với chúng Thanh Văn của Đức Bất Động Như Lai cũng vẫn không bằng một ngàn ưu ba ni sa đà. Tại sao vậy? Vì số quá nhiều vậy. Giải thoát thì không khác"

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: "Bạch Đức Thế Tôn! Theo chỗ tôi nhận hiểu ý nghĩa của Đức Thế Tôn đã dạy thì nước Diệu Hỷ chánh là nước A La Hán chớ chẳng phải là nước phàm phu. Tại sao vậy? Vì nước ấy số A La Hán quá nhiều vậy".

Đức Phát phán: "Đúng như vậy. Nầy Xá Lợi Phất! Như lời ông nói, trong nướx ấy số A La Hán rất đông nhiều.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Cõi Đại Thiên nầy, số lượng tinh tú chẳng nhiều bằng chúng Thanh Văn ở nước của Đức Bất Động Như Lai. Do vì một hội thuyết pháp của Đức Như Lai ấy, có vô lượng hữu tình được quả A La Hán.

- Nầy Xá Lợi Phất! Số lượng tinh tú ở toàn cõi Đại Thiên nầy chỉ bằng số hữu tình được quả A La Hán trong một hội thuyết pháp của Đức Phật ấy. Chúng Thanh Văn ở các pháp hội không có số lượng.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Hàng chư Thiên và nhơn dân vun trồng cội đức ở nước ấy, Nhơn Thiên cõi khác dầu dùng Thiên nhãn cũng chằng thấy được, dầu đến tại nước ấy dùng thiên nhãn vẫn chẳng thấy được.

Nếu ai nghe công đức nầy rồi thọ tri đọc tụng thông thuộc, người nầy đã thấy nghe Đức Bất Động Như Lai lúc hành hạnh Bồ Tát, vì thế nên nay nghe pháp môn công đức ấy liền có lòng tin thanh tịnh.

- Nầy Xá Lợi Phất! Trong các cõi nước ở tất cả thế giới phương Đông, hoặc người Bồ Tát thừa, hoặc người Thanh Văn thừa đọc tụng thông thuộc pháp môn nầy, số người ấy rất đông nhuều. Những người Thanh Văn và Bồ Tát ấy do nguyện lực của họ, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh thành Vô Thượng Bồ Đề.

Trong các thế giới ở mười phương cũng như vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai ở tại nước Diệu Hỷ và ở các cõi nước phương khác, Ngài làm bực thượng thủ trong hàng Bồ Tát thừa v. v...

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam thiện nữ nghe pháp môn công đức của Đức Bất Động Như Lai mà khéo có thể thọ trì đọc tụng thông thuộc rồi nguyện sanh về nước ấy. Từ đó đến lúc mạng chung, người ấy được Đức Bất Động Như Lai thường hộ niệm, không cho các ma và qưyến thuộc ma làm lòng họ thối chuyển, phải biết những người ấy từ nay đến lúc được Vô Thượng Bồ Đề không có sự lo sợ thối chuyển, cũng không bị hại về nước lửa dao gậy độc trùng ác thú, cũng không bị người hay quỉ thần làm kinh sợ. Tại sao vậy? Vì thường được sự ủng hộ của Đức Bất Động Như Lai, vì sẽ được sanh về nước Diệu Hỷ vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Như mặt nhựt dầu ở rất xa nhưng chiếu ánh sáng cho chúng sanh Diêm Phù Đề.

Cũng vậy, Đức Bất Động Như Lai có thể làm ánh sáng cho chư Bồ Tát ở những cõi khác.

- Nầy Xá Lợi Phất! Như Tỳ Kheo có thiên nhãn có thể thấy được những hình sắc tốt xấu ở phương xa.

Cũng vậy, dầu ở tại nước mình, Đức Bất Động Như Lai đều thấy tất cả hình loại của chư Bồ Tát ở những thề giới khác.

- Nầy Xá Lợi Phất! Như Tỳ Kheo được tâm tự tại, có Thần thông Ba la mật ấy rồi có thể biết rõ tâm niệm của tất cả hữu tình, mặc dầu ở rất xa.

Cũng vậy, có những chúng sanh ở các thế giới khác nguyện rằng: Tôi nguyện được sanh về nuớc Diệu Hỷ. Đức Bất Động Như Lai liền nghe lời nói của họ.

- Nầy Xá Lợi Phất! Các hạng thiện nam thiện nữ ấy, Đức Bất Động Như Lai đều biết rõ họ tên.

Nếu ai thọ trì đọc tụng thông thuộc pháp môn công đức nầy thì đều được Đức Bất Động Như Lai thấy biết và đã hộ niệm họ".

Lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: "Bạch Đức Thế Tôn! Rất là hi hữu Đức Bất Động Như Lai hộ niệm chư Đại Bồ Tát ấy".

Đức Phật phán: "Đúng như lời ông nói. Nầy Xá Lợi Phất! Chư đại Bồ Tát ấy được Đức Như Lai hộ niệm.

Tại sao vậy? Vì họ niệm chư Bồ Tát nên tất cả chúng sanh đều được hộ niệm.

- Nầy Xá Lợi Phất! Như Đại Vương Quán Đảnh có nhiều kho lẫm chứa đầy lúa đậu, nghiêm lịnh cho quan chủ ty phải khéo giám thủ. Tại sao vậy? Vì để cứu tế nhơn dân lúc có nạn đói kém.

- Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát ấy, sau khi Đức Như Lai diệt độ, sẽ chứng Vô Thượng Bồ Đề, lúc chánh pháp thiếu kém, có thể làm mùa trúng lớn.

Đức Như Lai cũng như vậy, khéo có thể hộ niệm chư Bồ Tát ấy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ở cõi Ta Bà nầy có chư Bồ Tát sẽ nghe pháp môn Bất Động Như Lai công đức, họ có thể thọ trì đọc tụng thông thuộc nguyện sanh về nước Diệu Hỷ. Phải biết những người nầy được bất thối chuyển.

Nếu có Bồ Tát khác nơi pháp môn nầy khéo có thể thọ trì đọc tụng thông thuộc rồi khai thị giảng thuyết cho vô lượng chúng sanh ấy vun trồng cội công đức như vậy cho họ sẽ gần gũi Vô Thượng Bồ Đề.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có Bồ Tát nguyện mau chứng Vô Thượng Bồ Đề, thì phải thọ trì đọc tụng thông thuộc pháp môn nầy rồi khai thị giảng thuyết cho chúng sanh.

Tại sao vậy? Đại Bồ Tát phải giảng thuyết pháp môn công đức nầy để tạo nghiệp đại trí huệ. Phải phát khởi tích tập như vậy. Do vì phát khởi tích tập, nên các người ấy hiện đời sẽ sạch phiền não.

- Nầy Xá Lợi Phất! Vì thế nên người Thanh Văn thừa nghe pháp môn nầy nên thọ trì đọc tụng thông thuộc rồi khai thị diễn thuyết cho chúng sanh.

Tại sao vậy? Vì do thọ trì chánh pháp như vậy, thiện nam thiện nữ ấy hiện đời sẽ chứng bực vô học.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam thiện nữ tín tâm thanh tịnh nơi pháp môn xưng tán công đức nầy, phải nên vì người khác luôn luôn diễn nói.

Những người ấy chẳng ngoài hai đời sẽ được quả vô lậu.

- Nầy Xá Lợi Phất! Pháp môn công đức của Bất Động Như Lai đây, chẳng phải là hàng ngu cạn mà cò thể thọ trì được. Người có trí huệ sâu rộng mới thọ trì được.

- Nầy Xá Lợi Phất! Thiện nam thiện nữ nào sẽ thấy chư Phật, chắc chắn sẽ đìch thân được pháp môn xưng tán công đức nầy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Ví như vô giá bửu châu từ biển lớn mang về. Ý của ông nghĩ sao, ai sẽ là người được trước?".

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: "Bạch Đức Thế Tôn! Chư quốc vương, vương tử, đại thần là người đuợc trước".

Đức Phật phán: "Nầy Xá Lợi Phất! Pháp môn công đức của Đức Bất Động Như Lai cũng vậy, Bồ Tát được trước. Chư Bồ Tát ấy sẽ được bất thối chuyển, nếu nghe pháp môn nầy liền có thể thọ trì đọc tụng thông thuộc. Chư Bồ Tát ấy vì Vô Thượng Bồ Đề, ở nơi tánh chơn như sẽ siêng năng tu học".

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: "Bạch Đức Thế Tôn! Nếu Bồ Tát muốn ở bực bất thối chuyển, khi nghe pháp môn xưng tán công đức nầy phải thọ trì đọc tụng thông thuộc.

Tại sao vậy? Vì đại Bồ Tát an trụ pháp môn nầy, ở trong pháp tánh sẽ chẳng thối chuyển".

Đức Phật phán: "Nầy Xá Lợi Phất! Giả sử có người đem hoàng kim đầy Diêm Phú Đề ra bố thí để trông mong được nghe pháp môn nầy, nhưng trọn chẳng được nghe. Tại sao vậy? Vì pháp môn công nầy chẳng phải các chúng phước bạc sẽ chấp trì được.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Nếu người Thanh Văn thừa nghe pháp môn công đức nầy rồi thọ trì đọc tụng vì Vô Thượng Bồ Đề và vì tương ưng chơn như mà siêng năng tu tập, người ấy ở thân đời sau sẽ được thành tựu, hoặc trong hai đời thì được bổ xứ, hoặc là ba đời, chẳng bao giờ vượt quá, sẽ thành bực chánh giác.

Nếu họ nghe pháp môn xưng tán công Đức Bất Động Như Lai nầy rồi đọc tụng thông thuộc, lại khai thị diễn thuyết cho vô lượng chúng sanh.

- Nầy Xá Lợi Phất! Như Chuyển Luân Thánh Vương do nghiệp đời trước mà cảm bảy báu hiện ra.

Cũng vậy, do bổn nguyện lực của Đức Bất Động Như Lai, hôm nay ta nói pháp môn công đức nầy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nơi pháp môn xưng tán công đức nầy, chư đại Bồ Tát hoặc đã nghe, hoặc sẽ nghe, đó đều là do từ bi nguyện lực của Đức Bất Động Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát ; thuở trước. Hoặc sẽ ở nơi chư Phật trong kiếp Hiền, họ dự nghe khai thị pháp môn nầy, như hôm nay ta khai thị diễn thuyết bao nhiêu danh số chẳng thêm chẳng bớt.

Vì thế chư đại Bồ Tát nào muốn mau chứng Vô Thượng Bồ Đề, thì nơi pháp môn xưng tán công đức nầy phải thọ trì đọc tụng thông thuộc và diễn nói cho người khác.

- Lại nầy Xá Lợi Phất! Nếu thiện nam thiện nữ nào vì cầu pháp môn nầy nên đến xóm làng thành ấp kia để lắng nghe thọ trì đọc tụng thông thuộc, thì dầu họ là hàng xuất gia mà ở nhờ nhà bạch y tại gia, ta nói họ cũng không có lỗi, cũng cho họ ở. Tại sao vậy? Vì họ muốn sau khi họ chết; pháp môn nầy sẽ chẳng ẩn mất vậy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu thôn ấp ấy ở xa xuôi, các người ấy cũng phải đến ở đó lắng nghe thọ trì đọc tụng khai thị diễn thuyềt pháp môn nầy.

- Nầy Xá Lợi Phất! Thiện nam thiện nữ ấy đối với pháp môn xưng tán công đức nầy nều là đã được lưu hành, hoặc ở nơi người khác có quyển kinh nầy, họ phải đến nơi đó biên chép. Người kia nếu yêu cầu phải dứt niệm tham, hoặc bảo kinh hành, hoặc bảo ngồi, bảo đứng, họ đều phải chịu theo chỗ yêu cầu của người kia để biên chép kinh nầy.

Nếu đến thôn xóm ấy tìm chẳng được, thì phải qua địa phương kế cận tìm cầu kinh nầy để biên chép thọ trì đọc tụng thông thuộc, rồi lại khai thị diễn thuyết cho người khác.

Nếu đến địa phương khác vẫn tìm cầu chẳng được, họ phải phát thệ như vầy: Với Vô Thượng Bồ Đề tôi chẳng nên có ý nghĩ thối chuyển, vì tôi đã được nghe tên pháp môn xưng tán công Đức Bất Động Như Lai, người ấy đối với tôi, muốn tôi được lợi ích nên khiến tôi lắng nghe.

- Nầy Xá Lợi Phất! Pháp môn xưng tán công Đức Bất Động Như Lai nầy, có ai diễn thuyết được và người dự nghe, nếu do sức oai thần của Đức Như Lai cả".

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: "Bạch Đức Thế Tôn! Sau khi Đức Như Lai diệt độ, do oai lực của ai mà đươc nghe pháp môn nầy?".

Đức Phật phán: "Nầy Xá Lợi Phất! Sau khi ta diệt độ, do sức oai thần của Đức Bất Động Như Lai nên sẽ được nghe. Hoặc do Tứ Đại Thiên Vương Đế Thích v. v... sẽ riêng gia hộ cho các vị Pháp Sư tuyên dương pháp môn nầy. Và các Bồ Tát ấy vỉ bổn nghiệp thành thục nên Tứ Đại Thiên Vương v. v... dùng oai thần gia hộ sách tiến làm cho họ được nghe pháp môn nầy".

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: "Bạch Đức Thế Tôn! Pháp môn như vậy có thể thành tựu được công đức rộng lớn".

- Nầy Xá Lợi Phất! Nếu trong nước nào bị tai nạn sấm sét mưa đá, và những sự kinh khủng khác, các thiện nam thiện nữ ấy phải nên chuyên nghĩ nhớ Đức Bất Động Như Lai và xưng danh hiệu của Ngài, thì các tai nạn ấy sẽ được tiêu trừ. Đó là do vì thuở xưa Đức Như Lai ấy đã cứu vớt trăm ngàn loài rồng thoát khỏi khổ não. Lại do vì từ bi bổn nguyện chắc thiệt chẳng luống, hồi hướng căn lành nguyện cầu viên mãn, nên xưng danh hiệu Ngài thì tai hoạn tự tiêu trừ. Chỉ trừ những hữu tình có túc nghiệp thành thục".

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: "bạch Đức Thế Tôn! Chư Bồ Tát muốn hiện đời chứng Vô Thượng Bồ Đề, phải như Đức Bất Động Như Lai tu hạnh nguyện thuờ xưa.

Đức Phật phán: "Đúng như vậy. Nầy Xá Lợi Phất! Đúng như lời ông nói. Ít có Bồ Tát nào đã có Bồ Tát nào đã có thể tu thanh tịnh Phật độ hay sẽ tu như Đức Bất Động Như Lai.

- Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát được như Đức Bất Động Như Lai đều sẽ chứng Vô Thượng Bồ Đề, đối với Phật tánh và Nhứt thiết chủng trí cùng nhiếp thọ Phật độ thảy đều đồng như nhau. Về phần chúng Bồ Tát và chúng Thanh Văn chẳng là không có ưu liệt, nhưng về phần giải thoát thì không khác".

Bấy giờ chư Thiên cõi Dục và chư Phạm Thiên v. v... đều hướng về đức Bất Động Như

Lai chắp tay đảnh lễ mà xướng ba lần rằng: "Nam mô Bất Động Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng Chánh giác rất là hi hữu. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng Chánh giác khéo nói được pháp môn xưng tán công đức ấy.

Chư Thiên cõi Dục đem hoa trời Mạn đà la và các thứ hương trời rải trên đừc Phật. Các hoa hương được rải lên ấy hiệp lại thành lọng ở trên hư không. chư Thiên cũng vói rải hoa hương đến Đức Bất Động Như Lai để cúng dường.

Lúc ấy Thiên Đế Thích nghĩ rằng: "Tôi và chư Thiên cõi Dục cùng hàng tứ chúng đều muốn được thấy Đức Bất Động Như Lai.

Đức Phật biết ý nghĩ của Thiên Đế nên liền vọt lên hư không ngồi kiết già.

Do thần lực của Đức Phật, tất cả đại chúng đều an trụ trên hư không, và đều thấy nước Diệu Hỷ, Đức Bất Động Như Lai, chúng Bồ Tát và chúng Thanh Văn bên ấy.

Được thấy rồi, tất cả đại chúng đều quý gối hữu hướng về Đức Bất Động Như Lai.

Đại chúng ở cõi nầy đồng nghĩ rằng: "Phải chăng vì thấy Đức Bất Động Như Lai mà chư Thiên cung Trời Đao Lợi đến hội họp để lễ bái cúng dường.

Lúc ấy thiên Đế Thích nghĩ rằng chư Thiên ở nước Diệu Hỷ kia do nhơn tướng mà có ngã kiến. Nhơn dân ở nước ấy ăn mặc hưởng thọ chẳng khác chư Thiên ở nước ấy.

Đức Thế Tôn sau khi nhiếp thần thông bảo Thiên Đế Thích rằng: "Nầy Thiên Đế! Nhơn dân ở nước Diệu Hỷ đều hưởng thọ phước vui cõi trời, Ngài nên ưa thích. Những chúng nhơn nầy được thấy Đức Bất Động Như Lai và ưa thích sự hưởng thọ phước trời của nước Diệu Hỷ, sau khi mạng chung họ sẽ được sanh về ; nước của Đức Bất Động Như Lai. Các chúng sanh ở những thế giới khác cũng như vậy''

Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Thiên Đế Thích: "Ngài thấy đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Bất Động Như Lai, do nhơn duyên nầy sẽ được lợi ích lành trong hiện đời, huống là Ngài đã được pháp hơn người''.

Thiên Đế Thích lúc ấy lại nghĩ rằng: "Các chúng sanh ấy nghe pháp môn công đức nầy cũng đưỡc lợi ích lành. Huống là được sanh về nước của Đức Bất Động Như Lai.

Đức Phật phán với Thiên Đế Thích: "Người Bồ Tát thừa sẽ sanh về nước ấy cũng được lợi ích lành. Tại sao vậy? Vì chư Bồ Tát ấy đều được an trụ bực bất thối chuyển.

Nếu chư Bồ Tát khác hiện đời nguyện sanh về nước ấy, phải biết đều là người an trụ bực bất thối chuyển cả".

Lúc đúc Phật nói pháp môn nầy, coa năm trăm Tỳ Kheo được tâm giải thoát nơi pháp vô lậu. Năm ngàn Bồ Tát, sáu ngàn Tỳ Kheo Ni, tám ngàn Ưu Bà Tắc, mười ngàn Ưu Bà Di và vô lượng Thiên Tử cõi Dục đều phát nguyện sanh về nước Diệu Hỷ của Đức Bất Động Như Lai.

Đức Phật liền thọ ký cho họ đều sẽ được vãng sanh về nước ấy.

Nếu có chúng sanh nào sẽ phát nguyện sanh về nước ấy, Đức Phật cũng đều thọ ký họ ; sẽ được vãng sanh.

Bấy giờ khắp cõi Đại Thiên chấn động sáu cách. Đó là động, biến động và đẳng biến động, chấn, biến chấn và đẳng biến chấn. Do vi được sự gia trì của pháp môn xưng tán công Đức Bất Động Như Lai nầy vậy.

Đức Phật nói kinh nầy rồi, Tôn giả Xá Lợi Phất v. v... và các thế gian chư Thiên, nhơn dân, A Tu La, Càn Thát Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, La Hầu La Già, tất cả đại chúng nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.





Như vậy tôi nghe một thời kỳ đức Phật ở thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật cùng câu hội với chư đại Bồ Tát và chúng Tỳ Kheo sáu vạn người, thảy đều an trụ nơi Vô thượng Bồ đề, hàng Thanh Vãn mọi người đều quen biết.

Lúc bấy giờ đức Thé Tôn, sau giờ ngọ trai, nhập tam muội. Vì oai thần lực của tam muội ấy nên cõi Đại Thiên chấn động.

Chư Phạm Thiên, Đế Thích, Hộ Thế Tứ Thiên Vương đồng đến chỗ đức Phật, đầu mặt lạy chưn đức Phật rồi đứng qua một bên.

Tịnh Cư Thiên Tử, Hoan Hỉ Thiên Tử, Thiện Hoan Hỉ Thiên Tử, Đại Hoan Hỉ Thiên Tử, Hiền Hoan Hỉ Thiên Tử, Thiện Ái Thiên Tử, cùng với Trời Đâu Suất, Trời Tự Tại, Trời Đại Tự Tại, tất cả chư Thiên đại chúng đều đến chỗ đức Thế Tôn, đầu mặt lạy chưn rồi nhứt tâm đứng qua một bên.

Lúc ấy Tịnh Cư Thiên chúng bạch đức Phật rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Các pháp của Bồ Tát nhiếp thọ tu hành mà chư Phật quá khứ đã nói, xin đức Thế Tôn diễn nói phân biệt chỉ dạy cho. Cũng để làm lợi ích an lạc nhiều chúng sanh, thương xót thế gian lợi an cho hàng trời người. Sau khi đức Như Lai diệt độ, chư Bồ Tát đời sau nghe được pháp này sanh lòng ưa thích, đối với Vô thượng Bồ đề biết đúng như thiệt chẳng có lòng nghi, rốt ráo an trụ hạnh bất phóng dật, được khỏi các sự khổ, chẳng còn thối chuyển đạo Vô thượng Bồ đề".

Bạch xong, Tịnh Cư Thiên chúng và Đâu Suất Thiên chúng yên lặng đứng một bên.

Lúc ấy có Thiên Tử tên là Kim Cương Tồi vì chư Thiên chúng nói kệ cầu thỉnh đức Thế Tôn:

Trăm phước đức mãn nên thưa hỏi
Trời người kính ái nên thưa hỏi
Trụ bất phóng dật nên thưa hỏi
Y vương của chúng nên thưa hỏi
Pháp cú không lỗi xin diễn nói
Âm thanh tối thắng huệ sáng suốt
Hay dứt trăm ngàn những nghi hối
Hay phóng quang minh nên thưa hỏi
Như mặt nhựt hay trù tối tăm
Như mặt nguyệt hay trừ nóng bức
Với oán với thân hay bình đẳng
Nhẫn điều khó nhẫn như đại địa
Cũng như nước sạch rửa bụi dơ
Như lửa đốt cháy lưới phiền não
Tâm ý thanh tịnh nên thưa hỏi
Vô ngại biện tài xin diễn nói
Như y sĩ chữa bịnh chúng sanh
Như Tỳ Sa Môn nhiều của báu
Cung cấp cho những kẻ nghèo khổ
Như mây trừ được ba thứ nóng
Câu ấy tối thắng mong được nói
Như phá gãy tên độc phiền não
Phiền não uế nhơ gian dối trá
Khéo hay điều phục cho an vui
Nhớ thương chúng sanh nên thưa hỏi
Tàm quý huệ sáng niệm vững chắc
Không gian không tham rời dua vạy
Khối đức vô tướng nên thưa hỏi
Giận hờn oán ghét đã dứt hẳn
Với các chúng sanh vui nhẫn chịu
Sắc mặt vui vẻ nhìn chúng sanh
Thường hay vui vẻ hỏi han trước
Với các chúng sanh tưởng bạn thân
Độ các chúng sanh đến bỉ ngạn
Chắp tay cung kính nhứt tâm thỉnh
Đấng thập lực thiện thệ Phật bửu
Mong phải giờ dạy dứt lòng nghi
Trời người nghe được đạo hạnh này
Thấy được các tướng mạo đệ nhứt
Khiến họ biết được Đại Trượng Phu."

Đức Phật phán dạy: "Này Kim Cương Tồi! Ông nên lắng nghe khéo suy nghĩ nhớ lấy, sẽ vì ông mà nói.

Này Kim Cương Tồi! Có một trăm lẻ tám tướng trong chiêm bao được thấy, hành giả cần nên biết. Những gì là một trăm lẻ tám tướng?

Trong chiêm bao được thấy đức Như Lai cùng mình nói chuyện. Thấy thân Như Lai tốt đẹp. Lại thấy đức Như Lai yên lặng. Lại thấy đức Như Lai che đầu mà ngồi. Lại thấy đức Như Lai ngồi day lưng lại. Lại chiêm bao thấy thân Như Lai màu hồng. Lại thấy thân Như Lai như hình vẽ nhiều màu. Lại thấy đức Như Lai đi. Lại thấy đức Như Lai vì người khác thuyết pháp. Lại thấy đức Như Lai dùng thần thông đi trong hư không. Lại thấy đức Như Lai nhập Niết bàn. Lại thấy trà tỳ thân Như Lai. Lại chiêm bao thấy được Xá lợi của đức Như Lai. Lại thấy được tóc của Như Lai. Lại chiêm bao thấy tháp báu chưa từng có của Như Lai. Lại thấy tháp báu trang nghiêm của Như Lai. Lại thấy tháp thần thông của Như Lai. Lại chiêm bao thấy quang minh của Như Lai. Lại nghe tiếng của Như Lai mà chẳng thấy thân. Lại chiêm bao thấy thân Như Lai. Lại thấy vòng hoa và hương thoa choàng vào Như Lai. Lại chiêm bao thấy đức Như Lai mặc y dơ bẩn. Lại chiêm bao nghe pháp chưa từng được nghe. Lại chiêm bao thấy mình vì người khác nói pháp chưa từng được nghe, khi thức giấc không có nói nhẫn đến chẳng nhớ. Lại thấy vị Pháp Sư chưa từng thấy. Lại thấy mình ngồi pháp tọa vì người khác nói pháp. Lại chiêm bao thấy được vô úy. Lại thấy đạo tràng. Lại thấy đức Như Lai kinh hành. Lại thấy đức Như Lai chuyển pháp luân. Lại thấy tháp đức Như Lai nhập Niết bàn. Lại chiêm bao thấy được cái y của Như Lai. Lại thấy được cái bát của Như Lai. Lại chiêm bao thấy một mình Như Lai. Lại thấy đức Như Lai có đông người vây quanh. Lại thấy cái lọng của Như Lai. Lại thấy đôi giày của đức Như Lai. Lại thấy đức Như Lai ngồi. Lại thấy mình dâng thức ăn cho đức Như Lai. Lại chiêm bao thấy mình dâng y cho Như Lai. Lại thấy mình dâng hoa cho Như Lai. Lại chiêm bao thấy mình đi vào núi. Lại thấy mình lõa thể. Lại thấy mình đi bốn hướng. Lại thấy phương chưa từng có. Lại thấy mình đi trong nước đục. Lại chiêm bao thấy trời kéo mây tuôn mưa. Lại thấy đại địa xoay. Lại chiêm bao thấy mình đi giữa đàn lang sói chồn cheo. Lại thấy mình có bịnh. Lại thấy mình té núi không chỗ vịn níu. Lại chiêm bao thấy mình bị trói đem giết. Lại thấy đi trong dao gươm. Lại thấy mình đi trong hư không. Lại thấy mình cầm đuốc cháy. Lại chiêm bao thấy Bồ Tát ra khỏi cung vượt thành. Lại chiêm bao thấy được kinh. Lại chiêm bao nghe tiếng đà la ni. Lại nghe tiếng tam muội. Lại chiêm bao nghe tiếng kinh phương quảng. Lại chiêm bao nghe tiếng Pháp Sư ấy. Lại chiêm bao thấy trong chiêm bao được bài kệ. Lại thấy trong chiêm bao được kinh pháp. Lại thấy được nghe tiếng pháp tạng. Lại thấy được nghe tên Phật ở thế giới khác. Lại thấy được nghe tên Bồ Tát ở cõi khác. Lại thấy mình đi vào trong biển. Lại thấy mình gom góp châu báu. Lại thấy mình ở đỉnh núi Tu Di. Lại thấy mình lên núi. Lại thấy mình lên đến đỉnh núi. Lại thấy mình lên trên cây. Lại thấy rồng voi. Lại thấy mình cỡi voi. Lại thấy mình cỡi ngựa. Lại thấy mình phát thệ nguyện chơn thiệt. Lại chiêm bao thấy cây có trái. Lại chiêm bao thấy cây có hoa. Lại chiêm bao thấy tòa thành chưa từng thấy. Lại chiêm bao thấy ao A Nậu. Lại chiêm bao thấy chư thiên. Lại chiêm bao thấy rồng. Lại thấy mình đi ở Diêm Phù Đề khác. Lại tự thấy mặc bạch y. Lại thấy đầu mình đội tràng báu. Lại thấy vòng hoa ở trên đầu mình. Lại thấy mình hốt lấy hoa rời để rải. Lại thấy mình đánh trống và người khác trổi nhạc. Lại chiêm bao thấy nhựt thực nguyệt thực. Lại thấy mình lấy đồ bất tịnh tự thoa vào thân mình. Lại thấy mình làm vua. Lại thấy mình làm phụ tướng của vua đi trong đại chúng. Lại thấy mình ngồi xe đi vào vườn rừng. Lại thấy địa phương tụ lạc tăng phường nhà phòng đại chúng chưa từng thấy. Lại thấy được lọng. Lại thấy mình vì nhiều người mà thuyết pháp. Lại thấy mình vào tụ lạc. Lại thấy mình xây cầu. Lại thấy mình tập họp ghe thuyền. Lại thấy mây sấm chớp. Lại thấy được đao và mặc giáp. Lại thấy được đồ khí cụ. Lại thấy mình dạy đạo cho chúng sanh. Lại tự thấy vào trong vườn rừng. Lại thấy những đống lúa. Lại thấy mình trị bịnh cho chúng sanh. Lại thấy được nghe tiếng thọ ký. Lại chiêm bao thấy mình giác ngộ đạo lý. Lại thấy được bình đầy.

Đó gọi là một trăm lẻ tám tướng.

Này Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy đức Như Lai che đầu mà ngồi, người này trước kia thấy thiện tri thức tu tập nghiệp lành thuyết pháp lại gây ra những sự lưu nạn cho thiện tri thức ấy. Người này nay cần phải dùng tâm vô ngại tu tập những sự kiện cần cho công việc thuyết pháp.

Nếu chiêm bao thấy đức Như Lai ngồi xây lưng lại, người này ngày trước làm lưu nạn với người xuất gia, gây lưu nạn cho người nghe pháp. Nay người này cần phải siêng sắp đặt chỗ ngồi thuyết pháp, khuyến khích nhiều người nghe pháp, thì trừ được nghiệp chướng ấy.

Đó là tướng đầu của bực thất địa, cũng là tướng củả các bực từ sơ địa đến thất địa.

Nếu chiêm bao thấy tượng Phật bằng đất hồ, đây là tướng sơ địa của hàng Bồ Tát. Người này trước kia có lúc chê bai Pháp Sư thuyết pháp. Người này nay phải ở trước kinh và tượng Phật, hoặc tháp Phật, dùng tâm vô ngại đầu đội đèn cúng dường để trừ sạch nghiệp chướng.

Nếu thấy tượng Phật vẽ, đây làø øthấy tướng trong các bực ngũ địa Bồ Tát. Người này nên đem hương hoa cúng dường tượng Phật. Nếu thấy cúng dường Phật tượng, đó là thấy tướng của các bực lục địa Bồ Tát.

Nếu chiêm bao thấy đức Như Lai đi, người này phải siêng tu tinh tấn, học tập đọc tụng. Đấy là tướng của bực tam địa Bồ Tát. Người này phải thường làm pháp thí, lại phải quét tháp Phật phá trừ kiêu mạn, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng.

Chiêm bao thấy các vị Bồ Tát đến chỗ đức Phật, đó là tướng gì?

Thấy đức Như Lai hướng đến chỗ ăn, đây là tướng sơ địa.

Thấy đức Như Lai hướng đến chỗ kinh hành, đây là tướng nhị địa.

Thấy đức Như Lai hướng đến chỗ thuyết pháp, đây là tướng tam địa.

Thấy đức Như Lai ngồi yên lặng, đây là tướng tứ địa.

Thấy đức Như Lai ngối chỗ vắng vẻ, đây là tướng ngũ địa.

Thấy đức Như Lai ngâm vịnh, đây là tướng lục địa.

Thấy đức Như Lai chạy mau, đây là tướng thất địa.

Thấy đức Như Lai hiện thần thông, đây là tướng bát địa.

Thấy đức Như Lai biến hóa, biến hóa đi, đây là tướng cửu địa.

Thấy đức Như Lai đang đi ngoái ngó lại cùng nói pháp không, đây là tướng bực thập địa Bồ Tát.

Này Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao tự biết mình vì chúng sanh thuyết pháp mà chẳng biết pháp được thuyết, đây là tướng nhị địa. Người này sau lúc đức Như Lai nhập Niết bàn, chê bai Pháp Sư thuyết pháp mà chẳng tự biết lỗi. Người này nên tìm thiện trí thức để cúng dường lắng nghe pháp lành chẳng tìm lỗi của Pháp Sư, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng.

Nếu chiêm bao nghe Phật nói về bố thí, đây là tướng sơ địa.

Nghe Phật nói trì giới, đây là tướng nhị địa.

Nghe Phật nói nhẫn nhục, đây là tướng tam địa.

Nghe Phật nói tinh tiến, đây là tướng tứ địa.

Nghe Phật nói thiền, đây là tướng ngũ địa.

Nghe Phật nói Bat Nhã, đây là tướng lục địa.

Nghe Phật nói đại bi, đây là tướng thất địa.

Nghe Phật nói vô ngại, đây là tướng bát địa.

Nghe Phật nói tam muội, đây là tướng cửu địa.

Nghe Phật nói thành tựu trí lực, đây là tướng thập địa.

Lại này Kim Cương Tồi! Trong chiêm bao thấy đức Phật dùng thần thông đi trong hư không, đây là tướng thất địa.

Nghe Phật thọ ký, người này phải thường tôn trọng tu tập yên lặng thành tựu pháp nhẫn thậm thâm, được như vậy thì mau thành chánh giác.

Thấy đức Như Lai ở trong hư không, đây là tướng sơ địa.

Thấy Như Lai ăn, đây là tướng nhị địa.

Thấy quang minh của Phật, đây là tướng tam địa.

Thấy Phật thuyết pháp, đây là tướng tứ địa.

Thấy Phật hiện thần thông, đây là tướng ngũ địa.

Thấy Phật nhập tam muội, đây là tướng lục địa.

Thấy Phật phóng quang, đi lại trong hư không, đây là tướng thất địa.

Lại này Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy đức Phật nhập Niết bàn, người này đời trước hủy báng chánh pháp, xuất gia cầu lợi dua dối. Nay người này phải siêng cúng dường Tam Bảo, phụng thí người thuyết pháp. Ngày ba thời nhứt tâm tinh tiến như vậy để trừ sạch nghiệp chướng thấy những tướng của các bực ngũ địa trước.

Nếu chiêm bao thấy trà tỳ thân Như Lai, đây là tướng sơ địa, người này đời trước là ác khẩu tri thức thấy người hủy báng chánh pháp mà tùy hỉ, người này phát tâm Bồ đề chẳng được lâu, người này phải cầm đèn ở trước người thuyết pháp hoặc ở trước tháp Phật nhứt tâm sám hối trong bảy ngày bảy đêm. Mỗi ngày ba thời khuyên mọi người nghe pháp. Dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng.

Lại này Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy được xá lợi của Như Lai, đây là tướng tam địa Bồ Tát.

Chiêm bao thấy gần gũi đức Như Lai nghe thọ ký được độ, đây là tướng những địa khác.

Chiêm bao thấy được tóc của Như Lai, đây là tướng sơ địa.

Thấy được móng của Như Lai, đây là tướng nhị địa.

Thấy được xá lợi của Phật, đây là tướng tam điạ.

Thấy được răng của Phật, đây là tướng tứ địa.

Thấy được răng nanh của Phật, đây là tướng ngũ địa.

Thấy được bạch hào của Phật, đây là tướng lục địa.

Thấy được tay của Phật, đây là tướng thất địa.

Thấy được mão của Phật, đây là tướng bát địa.

Thấy trà tỳ thân Như Lai mà toàn thân chẳng tan rã, đây là tướng cửu địa.

Thấy toàn thân của Như Lai, đây là tướng thập địa.

Lại này Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy được tóc của Như Lai chẳng tan rời, đây là tướng cửu địa Bồ Tát.

Chiêm bao thấy ở trước Phật thọ Bồ đề ký thì trừ được nghiệp chướng sanh tử.

Thấy được tóc của Phật lúc còn tại gia, đây là tướng sơ địa.

Thấy được tóc của Phật lúc đã xuất gia, đây là tướng nhị địa.

Thấy ở trong chợ được tóc của Phật, đây là tướng tam địa.

Thấy ở trong thành được tóc của Phật, đây là tướng tứ địa.

Thấy ở thành nội được tóc của Phật, đây là tướng ngũ địa.

Thấy ở thành ngoại được tóc của Phật, đây là tướng lục địa.

Thấy ở trong vườn nhà được tóc của Phật, đây là tướng thất địa.

Thấy ở trên xe được tóc của Phật, đây là tướng bát địa.

Thấy ở hư không được tóc của Phật, đây là tướng cửu địa.

Thấy ở trong tam muội được tóc của Phật, đây là tướng thập địa.

Lại này Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy tháp Phật, đây là tướng nghiệp chướng ít, có chút ít ma nghiệp, nếu gần gũi thiện hữu khéo hiểu pháp nhẫn được đà la ni. Đây là tướng của tất cả mười địa.

Thấy tháp Phật bằng đất, đây là tướng sơ địa.

Thấy tháp Phật bẵng đá, đây là tướng nhị địa.

Thấy tượng Phật bằng đất bằng đá, đây là tướng tam địa.

Thấy tháp Phật có lan can, đây là tướng tứ địa.

Thấy tháp Phật có cột đá bao quanh, đây là tướng ngũ địa.

Thấy tháp Phật lợp bằng vàng, đây là tướng lục địa.

Thấy tháp Phật bằng bảy báu, đây là tướng thất địa.

Thấy lưới linh báu che trùm trên tháp Phật, đây là tướng bát địa.

Tướng thấy này nếu mới lên thất địa mà thấy thì là nghiệp ma của chánh giác. Còn nếu cửu địa và thập địa mà thấy thì là thấy chẳng điên đảo.

Lại này Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy tháp Phật trang nghiêm, chẳng bao lâu giác ngộ đạo Bồ đề, được chư Thiên nhớ tưởng. Đây là tướng của Bồ Tát đệ bát địa.

Chiêm bao thấy tháp thần thông của Như Lai, đời này sẽ sạch hết nghiệp chướng. Đây là tướng của Bồ Tát đệ bát địa.

Nếu Bồ Tát tưởng nhớ: Đây nên rời ác tri thức, nên sơ trụ thì tu tập tín tâm, nhị trụ thì tu tập trí, tam trụ thì tu tập nhiều về tín giải, tứ trụ địa đã lâu tu hành, ngũ trụ địa tu tịnh tín giải, lục trụ địa tu tập tâm bình đảng, thất trụ địa hiểu đệ nhứt nghĩa, đệ bát địa tu tập trang nghiêm Phật độ, cửu địa thì thọ trì, thập địa thì chẳng điên đảo. Nếu an trụ các trụ địa khác, thì nên biết đó là ma nghiệp.

Nếu là người đệ thất trụï địa thì chẳng thể khi dối được, nhưng không có thiện xảo phương tiện.

Lại này Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao nghe tiếng nói của Như Lai mà chẳng thấy thân hình, đây là tướng tứ địa Bồ Tát. Bởi an trụ bực tự tại địa phá hoại chúng sanh thấy Phật địa, xuất gia mà dua dối thuyết pháp. Người này phải ngày ba thời, đêm ba thời tu tập tâm thanh tịnh để trừ sạch nghiệp chướng.

Nếu chiêm bao thấy cúng dường đức Như Lai, đây là tướng sơ địa nhẫn đến cửu địa Bồ Tát.

Bồ Tát như vậy có thể thành tựu đà la ni, được chư Phật hộ niệm. Bồ Tát này nên tu tập tâm bình đẳng, được như vậy sẽ mau thành đạo quả vô thượng.

Nếu chiêm bao thấy đứng cúng dường đức Như Lai, đây là tướng của sơ địa Bồ Tát.

Nếu thấy ngồi cúng dường Phật, đây là tướng nhị địa.

Nếu thấy trang nghiêm cúng dường Phật, đây là tướng tam địa.

Nếu thấy cùng quyến thuộc đồng cúng dường Phật, đây là tướng tứ địa.

Thấy cùng chúng đông đồng cúng dường Phật, đây là tướng ngũ địa.

Thấy cùng quyến thuộc và chúng đông đồng cúng dường Phật, đây là tướng lục địa.

Thấy tất cả trang nghiêm thành tựu cúng dường Phật, đây là tướng thất địa

Thấy ca ngợi cúng dường Phật, đây là tướng bát địa.

Thấy hiện thần thông cúng dường Phật, đây là tướng cửu địa. Biết rõ tất cả ma sự.

Lại này Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy mình đem vòng hoa và bột hương chiên đàn cúng dường tháp Phật, đây là thấy tướng của sơ địa đến ngũ địa. Đây là lúctrướítc ít thật hành Bố thí ba la mật. Sau khi thức giấc nhớ lấy tướng ấy sanh trưởng tâm bố thí, đây là tướng sơ địa.

Sanh trưởng tâm trì giới, đây là tướng nhị địa.

Sanh trưởng tâm nhẫn nhục, đây là tướng tam địa.

Sanh trưởng tâm tinh tiến, đây là tướng tứ địa.

Sanh trưởng tâm thiền, đây là tướng ngũ địa.

Sanh trưởng tâm vô ngại mau khắp đến tất cả bực bất thối chuyển địa.

Lại này Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy đức Như Lai mặc y dơ bẩn, người này có nhiều pháp chướng.

Nếu là Bồ Tát đến bực thành tựu thì trong chiêm bao ít khi chiêm bao thấy thọ báo.

Chiêm bao thấy nghe pháp chưa từng được nghe, người này từng cúng dường nhiều đức Phật, nhiều đời làm thầy thuyết pháp. Đây là nói thấy tướng sơ địa đến thất địa. Đây là tu hành đúng như lời Phật dạy. Đây là mau giác ngộ đạo Bồ đề.

Nếu nghe đức Phật nói nhiều pháp, đây là tướng sơ địa.

Nếu nghe rồi có quan niệm thắc mắc còn muốn được nghe đức Phật nói lại, đây là tướng nhị địa.

Nếu nghe rồi dứt hết lòng nghi, đây là tướng tam địa.

Nếu nghe đức Phật nói đà la ni, đây là tướng tứ địa.

Nếu nghe nói tướng hảo của Phật, đây là tướng ngũ địa.

Nếu nghe Phật nói đệ nhứt nghĩa đế, đây là tướng lục địa.

Nếu nghe Phật nói tất cả pháp, đây là tướng thất địa.

Tướng các địa như vậy nên biết.

Lại này Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy được pháp chưa từng học, học xong chẳng quên chẳng mất, chẳng thấy hoặc quên mất. Người này đời trước vì tâm lợïi dưỡûng chẳng thanh tịnh mà thuyết pháp. Nay phải dùng tâm thanh tịnh cung cấp nhiếp thủ người học đạo, dùng tâm chẳng dua vạy tìm cầu tất cả vật dụng cung cấp cho người thuyết pháp người học đạo, dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng.

Nếu chiêm bao nghe pháp chẳng quên, đây là tướng sơ địa.

Nếu thức dậy quên mất, đây là tướng nhị địa.

Do đây mà biết nghiệp ma nghiệp chướng.

Lại này Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy vị Pháp Sư chưa từng thấy. Người này được chư Bồ Tát nhớ tưởng, ít nghiệp chướng. Cứ theo chỗ được thấy mà biết là thấy tướng từ sơ địa đến lục địa Bồ Tát.

Nếu thấy Pháp Sư ấy nói kệ chẳng nói kinh, đây là tướng sơ địa.

Nếu thấy nói kinh, đây là tướng nhị địa.

Nếu thấy nói kinh và nói kệ, đây là tướng tam địa.

Nếu thấy nói các thứ pháp, đây là tướng tứ địa.

Nếu thấy nói pháp thậm thâm, đây là tướng ngũ địa.

Nếu thấy nói pháp vô ngại, đây là tướng lục địa.

Này Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy mình ngồi pháp tòa thuyết pháp, người này đời trước đã từng vì đức Phật mà trải dọn pháp tòa, người này là pháp khí pháp nhẫn thậm thâm. Đây là tướng các địa từ sơ đến bát địa:

Nếu chiêm bao thấy mình ngồi pháp tòa thích thuyết pháp, đây là tướng sơ địa.

Nếu thấy chẳng phải thích thuyết pháp, đây là tướng nhị địa.

Nếu thấy nhẫn thích thuyết pháp, đây là tướng tam địa.

Nếu thấy không biện thuyết, đây là tướng tứ địa.

Nếu thấy thuyết phàm phu giới, đây là tướng ngũ địa.

Nếu thấy thuyết Thanh Văn giới, đây là tướng lục địa.

Nếu thấy thuyết Bồ Tát giới, đây là tướng thất địa.

Nếu thấy thuyết Phật gưới, đây là tướng bát địa.

Lại này Kim Cương Tồi! Nếu trong chiêm bao tự thấy biết mình được vô úy, Bồ Tát này đã qua khỏi tất cả nghiệp chướng, đã quá bát địa thấy các chỗ của cửu địa:

Nếu chiêm bao thấy mình được vô sở úy, có nói ra được mọi người thích nghe, đây là thấy tướng sơ địa.

Nếu chiêm bao thấy được vô sở úy thuyết pháp được tài vật, đây là thấy tướng nhị địa.

Nếu thấy được pháp lợi vô sở úy, đây là thấy tướng tam địa.

Nếu thấy thiện tri thức vô úy, đây là tướng đệ tứ địa.

Nếu thấy tư duy thiện tâm vô úy, đây là thấy tướng ngũ địa.

Nếu thấy được thân an lạc vô úy, đây là thấy được lục địa.

Nếu thấy tâm an lạc vô úy, đây là thấy tướng thất địa.

Nếu thấy được thần thông vô úy, đây là thấy tướng bát địa.

Nếu thấy được thọ thọ ký vô úy, đây là thấy tướng cửu địa.

Lại này Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy đạo tràng, Bồ Tát này thuần thiện tâm hướng đạo bất thối chuyển. Đây là thấy các tướng của thập địa:

Nếu chiêm bao thấy đạo tràng chẳng thấy cây, đây là tướng sơ địa.

Nếu chiêm bao thấy cây đạo tràng chẳng thấy Bồ Tát, đây là tướng nhị địa.

Nếu thấy nhiều cây bao quanh, đây là tướng tam địa.

Nếu thấy lá cây đầy đủ trọn vẹn, đây là tướng tứ địa.

Nếu thấy tất cả lá cây đều đầy đủ, đây là tướng ngũ địa.

Nếu thấy trái cây trọn vẹn, đây là tướng lục địa.

Nếu thấy trải pháp tòa, đây là tướng thất địa.

Nếu thấy người vây quanh, đây là tướng bát địa.

Nếu thấy rồng vây quanh, đây là tướng cửu địa.

Nếu thấy chư thiên vây quanh tán hoa nghe tiếng hoan hỉ, đây là tướng thập địa.

Lại này Kim Cương Tôi! Nếu chiêm bao thấy đức Như Lai kinh hành, Bồ Tát này phải siêng tu tinh tiến: siêng bố thí, an ủi quyến thuộc chẳng tìm lỗi của họ. Người này chiêm bao thấy các tướng của thất địa Bồ Tát:

Nếu chiêm bao thấy Phật kinh hành chỗ đất chẳng sạch, đây là tướng sơ địa.

Nếu thấy Phật kinh hành chỗ đất sạch sẽ, đây là tướng nhị địa.

Nếu thấy đức Phật trải tòa kinh hành, đây là tướng tam địa.

Nếu thấy đức Phật ngồi lại, đây là tướng tứ địa.

Nếu thấy có cây bao quanh, đây là tướng ngũ địa.

Nếu thấy có tán hoa, đây là tướng lục địa.

Nếu thấy có che trên pháp tòa cao, đây là tướng đệ thất địa Bồ Tát.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy đức Như Lai chuyển pháp luân, đây là người ở bực bất thối chuyển thấy các tướng của thất địa Bồ Tát, đã sạch các nghiệp chướng:

Nếu chiêm bao thấy đức Phật ngồi, đây là thấy tướng sơ địa.

Nếu thấy đức Phật trải pháp tòa, đây là thấy tướng nhị địa.

Nếu thấy trải pháp tòa nhiều màu, đây là tướng tam địa.

Nếu thấy tán hoa trên pháp tòa, đây là tướng tứ địa.

Nếu thấy các châu báu che lợp trên pháp tòa cao, đây là tướng ngũ địa.

Nếu nghe tiếng ca ngâm khen ngợi trong hư không, đây là tướng lục địa.

Nếu thấy lọng trắng và lưới châu báu che phía trên, đây là thấy tướng thất địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy tháp Phật nhập Niết bàn, Bồ tát nầy thấy các tướng bát địa, gần đạo quả vô thượng nghiệp chướng ít:

Nếu thấy bụi đất bám vào tháp, đây là thấy tướng sơ địa.

Nếu thấy tháp sạch sẽ không bụi, đây là thấy tướng nhị địa.

Nếu trên tháp có mọc cỏ, đây là tướng tam địa.

Nếu thấy cỏ xanh trùm trên tháp, đây là tướng tứ địa.

Nếu thấy các cây hoa bao quanh tháp, đây là tướng ngũ địa.

Nếu thấy các cây hoa cây qủa bao quanh tháp, đây là tướng lục địa.

Nếu nhiều hạng chng sanh vây quanh, đây là tướng thất địa.

Nếu thấy phan lọng trang nghiêm tháp Phật, đây là tướng bát địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy được y của Như Lai, Bồ tát nầy thấy các tướng từ sơ địa đến bát địa, nghiệp chướng ít. Bồ tát nầy phải siêng tu để thành tựu trí niệm Phật:

Nếu thấy được y dơ bẩn của Như Lai, đây là thấy tướng sơ địa.

Nếu thấy được y sạch sẽ của Như Lai, đây là thấy tướng nhị địa.

Nếu thấy được y của Như Lai nhuộm xong, đây là thấy tướng tam địa.

Nếu thấy được y của Như Lai đập nện xong, đây là thấy tướng tứ địa.

Nếu thấy được y phóng quang của Như Lai, đây là thấy tướng ngũ địa.

Nếu thấy được một cái y của Như Lai, đây là thấy tướng lục địa.

Nếu thấy được ba cái y của Như Lai, đây là thấy tướng thất địa, tướng tinh tiến, tướng chẳng tinh tiến. Bồ Tát nầy trừ ma nghiệp mà có còn chỗ nghi.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy được bát của Như Lai, Bồ Tát nầy được Phật hộ niệm. Đây là thấy tướng từ sơ địa đến bát địa Bồ Tát. Bồ Tát nầy là pháp khí văn huệ tu chí nhẫn không nghiệp chướng, như vậy là thẳng đến đạo vô thượng:

Nếu thấy được Phật bát dơ không sạch, đây là thấy tướng sơ địa.

Nếu thấy được Phật bát không và sạch sẽ, đây là tướng nhị địa.

Nếu thấy được Phật bát đầy thức ăn, đây là thấy tướng tam địa.

Nếu thấy được bát Phật đầy hoa, đây là tướng tứ địa.

Nếu thấy được bát Phật đầy quả, đây là tướng ngũ địa.

Nếu thấy được bát Phật đầy cơm, đây là tướng lục địa.

Nếu thấy được bát Phật đầy hương, đây là thấy tướng thất địa.

Nếu thấy được bát Phật đầy vòng hoa và hương, đây là thấy tướng bát địa.

Nếu thấy được y và bát của Phật, đây là thấy tướng cửu địa.

Nếu thấy ở trên hư không được bát Phật, đây là thấy tướng thập địa.

Bồ Tát nầy phải biết rõ ma nghiệp để trừ nghiệp chướng lúc ban sơ phát tâm chẳng siêng tu.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy một đức Nâhư Lai, người nầy phải ở yên tĩnh chuyên tu không tam muội. Người nầy có nghiệp chướng tạp của bát địa, phải siêng tu tâm thanh tịnh.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy thân Như Lai ở trong chúng đông, Bồ Tát nầy phải ưa thích nhiếp thủ nhiều người. Bồ Tát nầy thấy tướng của các địa phải siêng tinh tiến hành đạo:

Nếu thấy các hàng cư sĩ vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng sơ địa.

Nếu thấy quan liêu quyến thuộc của vua vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng nhị địa.

Nếu thấy hàng Bà La Môn vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng tam địa.

Nếu thấy vua vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng tứ địa.

Nếu thấy rồng vây quanh Như Lai, đây là tướng ngũ địa.

Nếu thấy Tứ Đại Thiên Vương vây quanh Như Lai, đây là tướng lục địa.

Nếu thấy Thiên Đế Thích vây quanh Như Lai, đây là tướng thất địa.

Nếu thấy Phạm Thiên vây quanh Như Lai, đây la thấy tướng bát địa.

Nếu thấy Tịnh Cư Thiên vây quanh Như Lai, đây là tướng cửu địa.

Nếu thấy chư Bồ Tát vây quanh Như Lai, đây là thấy tướng thập địa.

Bồ Tát nầy trừ được ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy được lọng của Như Lai, Bồ Tát nầy ở bực tối hậu thấy các tướng của các địa Bồ Tát, hiểu ma nghiệp và tạp nghiệp, cầu lợi dưõng mau xu hướng đạo vô thượng:

Nếu thấy được lọng bằng lá cây bằng cỏ, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy lọng bằng trúc, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy lọng bằng vỏ cây hoa, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy lọng lớn, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy lọng bằng sắt lá, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy lọng bằng đồng, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy lọng bằng vàng, đây là thấy tướng thất địa.

Thấy lọng bằng bảy báu, đây là thấy tướng bát địa.

Thấy lọng có lưới linh rũ thòng xuống, đây là thấy tướng cửu địa. Bồ Tát nầy nên biết ma nghiệp thuộc lục địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy giày da của Như Lai là thấy tất cả tướng của thập địa. Bồ Tát nầy phải siêng tinh tiến tu tập xu hướng đạo Bồ đề. Bồ Tát nầy thuộc về hàng được thọ ký:

Nếu đến trong thôn xóm thấy giày Phật, đây là thấy tướng sơ địa.

Trong tăng phòng thấy giày Phật, đây là tướng nhị địa.

Trong vườn nhà thấy giày Phật, đây là tướng tam địa.

Chỗ kinh hành thấy giày Phật, đây là thấy tướng tứ địa.

Trong phòng thấy giày Phật, đây là thấy tướng ngũ địa.

Trong chỗ tọa thiền thấy giày Phật, đây là thấy tướng lục địa.

Trong nước sông thấy giày Phật, đây là thấy tướng thất địa.

Trong núi thấy giày Phật, đây là thấy tướng bát địa.

Trên hư không thấy giày Phật, đây là thấy tướng cửu địa.

Nếu chiêm bao thấy thần thông biến hóa thấy giày Phật, đây là tướng thập địa. Bồ Tát nầy trừ được ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy Phật ngồi, Bồ Tát nầy thấy các tướng từ sơ địa đến lục địa. Bồ Tát nầy phải thích tu hạnh tịch tịnh, ít nghiệp chướng chưa thành tựu công hạnh:

Chiêm bao thấy Phật không trải chỗ ngồi, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy Phật trải chỗ ngồi, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy Phật hiển hiện trải chỗ ngồi, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy Phật trải các pháp tòa để ngồi, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy Phật trải pháp tòa xong xuôi, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy Phật trải pháp tòa tốt, đây là tướng lục địa.

Bồ Tát nầy phải biết rõ ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy dâng thức ăn cho Như Lai, đây là thấy tướng sơ địa đến thất địa. Bồ Tát nầy phải siêng tinh tiến tu tập xu hướng đạo Bồ đề. Bồ Tát nầy ít nghiệp chướng:

Thấy Phật vào nhà đứng mà dâng ăn, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy Phật ngồi trong nhà mà dâng ăn, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy Phật đứng ngoài ngõ mà dâng ăn, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy Phật ở trong chợ mà dâng ăn, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy Phật ở tại cửa thành mà dâng ăn, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy Phật ở trong tăng phòng mà dâng ăn, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy Phật ở trong phòng mình mà dâng ăn, đây là thấy tướng thất địa. Trừ ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy mình dâng y cho Như Lai, đây là thấy tướng từ sơ địa đến bát địa. Bồ Tát nầy phải siêng tu vô tướng tam muội xu hướng Bồ đề:

Thấy lòng cung kính dâng y cho Phật, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy dâng y trắng cho Phật, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy dâng y nhuộm rồi cho Phật, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy dâng y nhiều màu cho Phật, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy dâng y màu hoàng kim cho Phật, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy dâng y thất bửu cho Phật, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy dâng y màu thất bửu cho Phật, đây là thấy tướng thất địa.

Thấy dâng thiên y cho Phật, đây là thấy tướng bát địa.



Lại nầy Kim Cương Tồi! chiêm bao thấy mình dâng hoa cho Như Lai, đây là thấy các tướng từ sơ địa đến lục địa. Bồ Tát nầy nhiều nghiệp chướng, thiện căn khó sanh:

Nếu chiêm bao thấy dâng hoa Mạn Đà La cho Phật, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy tán hoa dâng Phật, đây là tướng nhị địa.

Thấy đem các thứ hoa nhiều màu dâng Phật, đây là tướng tam địa.

Thấy đem hoa đặt trên mình Phật, đây là tướng tứ địa.

Thấy mình cầm hoa đặt vào tay Phật, đây là tướng ngũ địa.

Thấy đem thiên hoa dâng Phật, đây là tướng lục địa. Trừ ma nghiệp, trừ hai thứ nghi hối của người mới hành đạo.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy vào núi, trong lòng sanh nghi ngờ, sanh hủy báng, phải biết người nầy nhiều nghiệp chướng, nhiều bịnh đau đớn, ít trí huệ. Người nầy phải phát khởi lòng không nghi ngờ đối với tất cả chúng sanh, dùng tâm nầy xu hướng Bồ đề.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy mình lõa thể, phải biết mình không nghiệp chướng, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy ở trong thành, tự thấy mình lõa thể, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy ở nơi A Lan Nhã, tự thấy mình lõa thể, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy ở trong núi, tự thấy mình lõa thể, đây là thấy tướng tứ địa. Phải biết ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy mình đi qua bốn hướng Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, đây là thấy tướng sơ địa. Người nầy bỏ thiện tri thức, ít trí huệ, giải đãi, nhiều lo, nhiều não, bị nhiều người cười, nhiều bịnh đau đớn, tâm nhiều cuồng điên. Vì tu thiện căn mà cầu xuất gia rồi trở lại hoàn tục, nghèo khổ không có của cải, nhiều bịnh, vì lợi dưỡng mà chê bai Pháp Sư, hủy báng chánh pháp chẳng tin chẳng hiểu. Người nầy phải phát khởi tâm chánh trực trở lại, gần gũi kính mến Phấp Sư, siêng tu tất cả tâm xả thí vô ngại, xu hướng Bồ đề. Người nầy nhẫn đến hiểu bực lục địa, dùng tâm nhu nhuyến trung thượng để tiêu trừ tội lỗi.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy đi qua phương chưa từng thấy, đây là thấy các tướng tam địa. Người nầy có nghiệp chướng ma nghiệp, phải siêng tu căn thanh tịnh, cúng dường Tam bảo, thấy tướng sơ địa. Nếu siêng tu không, thấy tướng nhị địa. Nếu tu pháp nhẫn thấy tướng tam địa. Nhẫn đến an trụ lục địa. Tự biết Bồ Tát nầy là người từ sơ địa ra, có nhiều thiện căn cũng có nhiều bất thiện căn. Người nầy xả mạng chẳng sanh lòng sầu não, bỏ ác tri thức, gần gũi người tin hiểu biết chánh pháp, không gian ngụy. Như vậy thì trừ sạch được nghiệp chướng.Nếu là người vì lòng gian trá mà trộm pháp, thì phải thường gẫn gũi thiện tri thức.

Người nầy chiêm bao thấy mình đi trong nước đục, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy mình đi trong bọt nước đục, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy mình ở trong nước sâu mà đi, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy mình đi trong nước cạn, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy mình đi trong nước trong, đây là thấy tướng ngũ địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy nổi mây tuôn mưa, đây là thấy tướng từ sơ địa đến thất địa. Bồ Tát nầy nhiều ma nghiệp vì dùng sức tự tại mà khuấy phá Pháp Sư. Đời trước xuất gia, vì lợi dưỡng mà quở rầy Pháp Sư. Nếu Pháp Sư theo pháp khuyên sám hối, lại thường chống trái lời dạy bảo. Người nầy phải siêng tu hạnh nhẫn nhục, sanh lòng tin giải rời lìa lợi dưỡng, chuyên làm lợi cho người khác. Dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng.

Nếu chiêm bao thấy bụi đất mây mưa, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy mây đen, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy mây cuồn cuộn, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy mây sấm nổ, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy mây chớp kinh sợ, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy mưa đá, đây là thấy tướng lục địa.

Ma nghiệp thuộc mỗi mỗi địa nên biết.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy đất lay động, đây là thấy tướng sơ địa. Người nầy từ lâu thật hành sơ nghiệp, nhiều sơ nghiệp, nhiều chướng sơ nghiệp làm khủng bố chúng sanh. Người nầy phải tu hạnh vô úy ban bố cho chúng sanh, giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý. Dùng đây để trừ sạch nghiệp chướng.

Nếu chiêm bao thường thấy đất lay động, đây là thấy tướng sơ địa sơ nghiệp.

Thấy đất lay phá thành trì đốt cháy nhơn chúng, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy đất lay động thiệt lâu, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy mình phát thệ nguyện chơn thiệt, đây là thấy tướng tứ địa, ngũ địa, lục địa.

Thấy siêng tu tổng trì, đây là thấy tướng thất địa.

Thấy chư Thiên đại oai đức đều đến hội họp, đây là tướng bát địa.

Thấy các rồng đến tăng thêm khí lực, đây là thấy tướng cửu địa.

Thấy Phạm Thiên đến, đây là thấy tướng thập địa.

Chiêm bao nghe lời nói bí mật của Như Lai cõi đất lay động, thuộc về tướng các địa nên biết.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy mình ở trong nhóm tranh cãi kiện cáo, đây là thấy tướng nghiệp chướng của tứ địa trở lại. Hoặc thấy tướng ma nghiệp của địa trên nhẫn đến thất địa. Người nầy chẳng siêng tu tập nhiếp thủ hàng phục người phi pháp. Đời trước vì lợi ưởng mà chống trái người thuyết pháp, lại gian trá thuyết pháp để tự sanh sống. Người nầy phải học phương tiện, phải khéo tu sáu Ba la mật để trừ sạch nghiệp chướng:

Nếu thấy ở trong nhóm tranh cãi kiện cáo, bị giận quở rồi có lòng kinh sợ, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy bị dao chém, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy bị ném đất gậy đánh, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy bị mắng nhiếc, đây là thấy tướng ngihệp chướng ma nghiệp của tứ địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao tự thấy mình bịnh, đây là thấy tướng nghiệp chướng của sơ địa, nhị địa. Người nầy trước kia làm nhiều sự gian nan cho thế gian và xuất thế gian. Muốn pháp thí nhiều nhưng lại đoạn tuyệt. Muốn tài thí nhiều nhưng rồi cũng lại đoạn tuyệt. Người nầy phải nên cung cấp cho người tu hành chánh pháp, phải tu tâm vô ngại, tâm chẳng phóng dật, tâm chẳng kiêu mạn, để tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu thấy bịnh thuộc về tướng các địa khác, phải biết tướng ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy té núi không nơi nương dựa, người nầy đời trước ở nơi tâm lành lại chuyên gian trá, nhiều chẳng tin hiểu, nhiều nghiệp chướng, ma nghiệp tăng thạnh thân tâm kém yếu, thọ pháp mau được nhưng lại quên mất, sanh tâm dục lạc giữa chừng buông bỏ. Hoặc thấy của nhiều mà bỏ lìa. Hoặc thấy Phật pháp mà bỏ lìa. Bỏ lìa nhẫn nhục. Gần gũi ác hạnh, chẳng gần pháp lành. Ở bên người sâu tín giải mà chẳng sanh tín giải. Người nầy thấy tướng nghiệp chướng của sơ địa, nhị địa.

Nếu chiêm bao thấy mình đi trong núi dao, đây là thấy tướng nghiệp chướng sơ địa.

Thấy mình té trong núi đá, đây là thấy tướng nhị địa.

Ở địa khác không nghiệp chướng, không ma nghiệp, phải sanh lòng tin, trong thời gian ba tháng, ngày ba thời, đêm ba thời luôn sám hối. Phải quán pháp nhơn duyên của thế gian, phải tu hạnh cúng dường. Dùng đây để tiêu trừ nghiệp chướng.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy mình bị trói đem giết, người nầy ma nghiệp quá thạnh, chẳng phải nghiệp chướng. Người nầy phải tu vô ngại định và tu từ tâm để trừ chướng ấy. Người nầy thấy tướng nghiệp chuớng của sơ địa đến lục địa:

Nếu chiêm bao thấy bị trói lại trong rừng tử thi, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy bị trói có hàng xóm vây quanh, đây là thấy tướng lục địa.

Ma nghiệp nầy do vì chẳng siêng tu, phải vì đạo vô thượng mà tiến tu tăng thượng.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao tự biết mình ở trong chỗ có dao, đây là thấy tướng nghiệp chướng của sơ địa đến ngũ địa. Người nầy nhiều ác tri thức, nhiều gian nan, đời trước từng ở bực trên làm khổ người trì giới. Người nầy phải tu yên tĩnh, không giận hờn, không lòng chướng ngại, chuyên siêng làm lợi cho người, để tiêu trừ nghiệp chướng.

Chiêm bao thấy người cầm các thứ dao, tự thấy mình ở trong đó, đây là thấy tướng nghiệp chướng của sơ địa.

Thấy người cầm một con dao, thấy mình ở trong đó, đây là thấy tướng nhị địa

Thấy người cầm gậy gộc, thấy mình ở trong đó, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy người cầm đá, thấy mình ở trong đó, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy đứng trong nhóm người tay không, đây là thấy tướng ngũ địa. Tiêu trừ ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy mình ở trong hư không, người nầy ở bực tín địa được vô sanh pháp nhẫn. Người nầy được chư Thiên hộ niệm. Người nầy phải tu oai nghi tốt, phải thường tu tinh tiến, khuyên chúng sanh phát tâm cầu đạo vô thượng. Người nầy thấy các tướng từ sơ địa đến thất địa:

Nếu chiêm bao thấy mình ở trong hư không đi đứng, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy ở trong hư không thấy tiên nhơn, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy Sa Môn, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy rồng, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy chư thiên, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy Phạm Thiên, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy Bồ Tát hoặc thấy Như Lai, đây là thấy tướng thất địa. Tiêu trừ ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cang Tồi! Nếu chiêm bao thấy mình cầm đuốc, đây là thấy tướng sơ địa đến ngũ địa. Bồ Tát nầy phải siêng tu minh huệ, chẳng kể thân mạng, chẳng màng uống ăn, phải hành thiền, chẳng sanh nghi hối, phải tinh tiến như vậy.

Nếu trụ sơ địa, phải tu đối trị.

Nếu trụ nhị địa, phải tu thiền.

Nếu trụ tam địa, phải tu từ.

Nếu trụ tứ địa, phải tu bi.

Nếu trụ ngũ địa, phải tu xả.

Lại nếu trụ sơ địa, phải tu niệm Phật để thấy sáng.

Nếu trụ nhị địa, phải tu phóng giải.

Nếu trụ tam địa, phải tu văn huệ.

Nếu trụ tứ địa, phải tu thọ trì.

Nếu trụ ngũ địa, phải tu không. Như vậy thì được trí huệ sáng.

Lại này Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy Bồ Tát rời cung vượt thành, đây là thấy tướng sơ địa đến lục địa. Người nầy tăng gia tinh tiến được bất thối chuyển ở tại hàng được thọ ký Vô thượng Bồ đề, mau gần đạo vô thượng.

Nếu chiêm bao thấy Bồ Tát đi bộ ra khỏi cung thành, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy ngồi xe bò đi ra, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy ngồi xe ngựa đi ra, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy ngồi xe voi đi ra, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy ngồi xe người kéo mà ra khỏi cung thành, đây là tướng ngũ địa.

Thấy ngồi xe đi trong hư không mà ra, đây là thấy tướng lục địa. Tiêu trừ ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy được kinh, đây là thấy các tướng sơ địa đến tam địa. Người nầy nhiều nhơn duyên hay hủy hay báng, nhiều gian nan. Người nầy phải nhứt tâm tu sám hối tội lỗi, thường tinh tiến tu hành.

Nếu chiêm bao thấy được kinh điển thế tục và kinh pháp Thanh Văn, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy được kinh tương ưng với Đàn na Ba la mật, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy được kinh tương ưng với pháp Đại thừa thậm thâm, đây là thấy tướng tam địa, nhẫn đến thất địa.

Hoặc thấy chư Thiên trao cho, hoặc thấy Bồ Tát trao cho, hoặc thấy Như Lai trao cho.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao nghe tiếng công đức của chánh pháp, đây là thấy các tướng của sơ địa đến lục địa. Người nầy hiện tiền được tổng trì. Người nầy nghiệp chướng ít, ma nghiệp thêm thạnh. Người nầy phải bố thí pháp, chẳng tìm lỗi của người khác thì được thanh tịnh.

Chiêm bao nghe phát ra tiếng hương đà la ni, đây là tướng sơ địa.

Nghe văn tự đà la ni, đây là tướng nhị địa.

Nghe thơ tả đà la ni, đây là tướng tam địa đến lục địa.

Người nầy chẳng nên tham luyến ba cõi, phải siêng tu ở riêng một mình. Người nầy nghiệp chướng ít, ma nghiệp ít, mà phiền não thêm thạnh, phải nghe học nhiều pháp môn, phải tu thiền quán:

Nếu tương ưng hữu giác hữu quán tam muội, đây là sơ trụ địa.

Nếu tương ưng vô giác thiểu quán tam muội, đây là tam trụ địa.

Nếu tương ưng vô giác vô quán tam muội, đây là tứ trụ địa.

Tương ưng với phạm xứ không xứ tam muội, đây là ngũ trụ địa

Tương ưng với hiện nhứt thân tam muội , đây là lục trụ địa.

Tương ưng với đại thần thông tam muội, đây là thất trụ địa.

Tương ưng với xuất sanh Phật trang nghiêm tam muội, đây là đệ bát trụ địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao nghe tiếng kinh đại phương quảng, đây là thấy tướng sơ địa đến lục địa. Bồ Tát nầy ít chướng mà chậm xu hướng đạo vô thượng. Bồ Tát nầy phải tu pháp tín giải, quyết định nhẫn, siêng học hỏi tướng trì giới, tôn trọng các bực sư trưởng. Như vậy thì xu hướng Vô thượng Bồ đề:

Nếu chiêm bao nghe tiếng kinh Đàn na Ba la mật, đây là tướng sơ địa.

Nghe tiếng giới kinh, đây là tướng nhị địa.

Nghe tiếng nhẫn kinh, đây là tướng tam địa.

Nghe tiếng kinh tinh tiến, đây là tướng tứ địa.

Nghe tiếng kinh thiền kinh, đây là tướng ngũ địa.

Nghe tiếng kinh Bát Nhã Ba la mật, đây là tướng lục địa.

Trừ người chẳng siêng tu tập và người được Phật hộ trì thiện tâm thành tựu.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao nghe tiếng nói tên Tỳ Kheo thuyết pháp, đây là thấy tướng sơ địa đến tứ địa. Bồ Tát nầy nhiều gian nan, nhiều nghi hối, ít trí huệ. Người nầy phải y chỉ thiện tri thức, phải tu tâm vô ngại, phải phương tiện khuyên tất cả chúng sanh tu tâm không nghi hối. Như vậy thì được thanh tịnh.

Nếu chiêm bao thấy mình nghe tên Pháp Sư trước đã được nghe, đây là tướng sơ địa.

Nghe tên Pháp Sư chưa được thấy, đây là tướng nhị địa.

Nghe tên Pháp Sư ở thế giới khác, đây là tướng tam địa.

Nghe tên của Bồ Tát nhứt sanh bổ xứ, hoặc nghe tên của bực ưa thích bực địa trên, đây là tướng tứ địa.

Lại này Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy mình được biện tài, đây là tướng sơ địa đến tam địa. Bồ Tát nầy là căn khi biện tài. Nếu xa lìa ba pháp sau đây thì mau được trí huệ sáng suốt. Một là thấy người được lợi mà ganh ghét, hai là vì lợi dưỡng mà gian trá, ba là vì lợi dưỡng mà gần gũi. Phải xa lìa ba pháp ấy mới được lợi ích trí huệ biện tài:

Chiêm bao thấy mình nói ít kệ tụng, đây là tướng sơ địa.

Thấy hay nói các thứ kệ tụng, đây là tướng nhị địa.

Thấy nói kệ nghĩa thậm thâm, đây là tướng tam địa, hay nói nhiều kệ về bực địa trên.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy mình được biện tài thuyết kinh, đây là tướng sơ địa đến bát địa. Người thấy tướng nầy là có nhiều công đức nhơn duyên, phải siêng tu giới đức, phải tu cúng dường thù thắng, cúng dường người giữ hạnh thanh tịnh, chẳng nên khinh mạn. Như vậy thì trong chiêm bao sẽ chịu nghiệp chướng, ít bị khổ báo. Người nầy phát sanh tứ biện tài của bực sơ địa.

Chiêm bao thấy nói kinh Phuong Đẳng, đây là tướng nhị địa.

Thấy nói các thứ kinh, đây là tướng tam địa.

Thấy nói nhơn duyên trước, đây là tướng tứ địa.

Thấy nói ba đời, đây là tướng ngũ địa.

Thấy nói Ba la mật, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy nói kinh thậm thâm, đây là thấy tướng thất địa.

Thấy noi tất ca quyết định, đây là thấy tướng bát địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu trong chiêm bao nghe tiếng đà la ni, đây là thấy tướng từ sơ địa đến thất địa. Người nầy ít nghiệp chướng, bị các phiền não, phải hỏi bực trí giả pháp tu tịnh mặc được giải thoát:

Chiêm bao thấy ở trong thôn xóm nghe tiếng đà la ni, đây là tướng sơ địa.

Thấy ở trong phòng nghe tiếng đà la ni, đây là tướng nhị địa.

Thấy ở trong Tăng phòng nghe tiếng đà la ni, đây là tướng tam địa.

Thấy ngồi ở a lan nhã nghe tiếng đà la ni, đây là tướng tứ địa.

Thấy ngồi nghe tiếng đà la ni, đây là tướng ngũ địa.

Thấy ở trong vườn nhà nghe tiếng đà la ni, đây là tướng lục địa.

Thấy ở đỉnh núi nghe tiếng đà la ni, đây là tướng thất địa.

Lại này Kim Cương Tồi! Nếu trong chiêm bao nghe danh hiệu của Như Lai ở thế giới phương khác từ nào chưa từng được nghe. Người nầy thấy tướng thọ ký của sơ địa đến bát địa. Vì kiêu mạn tự tại nên chẳng xu hướng đạo vô thượng, nhiều ma nghiệp, vì lợi dưỡng mà tu oai nghi bất tịnh, sau đó mới xu hướng đạo:

Chiêm bao thấy được nghe danh Phật phương khác, thấy tu rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy trì giới rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy nghe học rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy được phương tiện rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy nghi rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy được trí rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy thuyết pháp rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng thất địa.

Thấy thọ trì rồi kiêu mạn, đây là thấy tướng bát địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu trong chiêm bao được nghe tiếng của Bồ Tát nào đó ở thế giới nào đó, đây là thấy tướng sơ địa đến ngũ địa. Người nầy được Bồ Tát ức niệm, ít phiền não, phải rời lìa kiêu mạn và khuyên nhiều người tu trí, như vậy thì được tương ưng.

Chiêm bao thấy được nghe tiếng Bồ Tát nào đó ở thế giới nào đó, được đà la ni, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy xuất gia, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy khổ hạnh, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy đạo tràng hàng ma, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy đại giác ngộ, đây là thấy tướng ngũ địa.

Nếu chiêm bao thấy được nghe tiếng Bồ Tát nào đó ở thế giới nào đó, nghe nhiều, nghe thấy bất định, thiện tâm yếu kém, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy trụ tại tâm nghi, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy thối tâm phóng dật, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy tăng thượng phóng dật, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy nhiều định, đây là thấy tướng ngũ địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy ở trong biển, Bồ Tát nầy tinh tiến. Đây là thấy tướng sơ địa đến bát địa. Bồ Tát nầy phải tu đa văn tinh tiến huệ giải.

Chiêm bao thấy ở trong biển không chỗ y chỉ, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy ở bờ biển, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy ngồi thuyền, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy đi qua, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy lên thuyền, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy ngồi trong nước, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy ngồi trong giữa thuyền, đây là thấy tướng thất địa.

Thấy trong thuyền đầy châu báu mình ngồi trên đó muốn ra khỏi biển, đây là thấy tướng bát địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy chứa nhóm châu báu, đây là thấy tướng sơ địa đến tam địa. Người nầy gặp nhiều khổ não. Phải thích tu tịnh nghiệp, chẳng tìm chỗ dở của người, biết ơn người thuyết pháp. Phải xu hướng như vậy.

Chiêm bao thấy đào đất được châu báu, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy được châu báu lộn trong đất, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy được châu báu lộn trong cỏ, đây là thấy tướng tam địa.

Đây là tướng ma nghiệp chẳng siêng tinh tiến, hoặc là tướng ma nghiệp chướng chẳng siêng tu phương tiện của tứ địa đến lục địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy có đảnh núi Tu Di, người nầy bất thối chuyển. Đây là thấy tuớng sơ địa đến ngũ địa. Người ấy có chút công đức, vì gần ác hữu gian tra ùkhông có tín tâm. Phải gần thiện tri thức tu chẳng gian trá, tu nhiiềàu về tín giải. Phải xu hướng như vậy:

Chiêm bao thấy ở tại núi Tu Di, đây là thấy tướng sơ địa đến lục địa.

Thấy ở tại đảnh núi Tu Di, đây là thấy tướng thất địa.

Thấy mình trông ra bốn phía, đây là thấy tướng bát địa.

Thấy mình ngồi trên đảnh Tu Di, đây là thấy tướng cửu địa.

Thấy núi Tu Di lay động, đây là thấy tướng thập địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy đi lên núi, đây là thấy tướng sơ địa đến ngũ địa, trừ hại tất cả phiền não nghiệp chướng, với người thuyết pháp chẳng có tâm cung kính. Người nầy phải tu chẳng siểm khúc để trừ nghiệp chướng. Như vậy thì xu hướng Bồ đề, thấy tướng sơ địa thì ngày ba thời siêng tu tinh tiến. Thấy tướng nhị địa thì siêng tu niệm Phật. Thấy tướng tam địa thì tu không tam muội. Thấy tướng tứ địa thì tu đại bi. Thấy tướng ngũ địa thì tu huệ.

Chiêm bao thấy đi lên núi, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy ở giữa núi, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy ở trên núi, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy đứng trên núi nhìn xem, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy ngồi trên núi, đây là thấy tướng ngũ địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy đi lên núi, đây là thấy tướng sơ địa đến thất địa. Bồ Tát nầy ít nghiệp chướng, mà ma nghiệp tăng thạnh. Bồ Tát nầy phải xả bỏ tất cả vật sở ái, cúng dường người có trí huệ. Ở bên người trí huệ phải đè dẹp kiêu mạn.

Chiêm bao thấy đi lên bảy núi lớn nhẫn đến đi lên núi Tu Di, đây là thấy tướng thất địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy trèo lên cây, đây là thấy tướng sơ địa đến tứ địa, phải hiểu biết nghiệp chướng và ma nghiệp. Người nầy phải gần gũi y chỉ thiện tri thức, được trí huệ sáng suốt, luôn luôn phải quyết rõ pháp nghĩa. Như vậy thì xu hướng Vô thượng Bồ đề.

Chiêm bao thấy mình trèo lên cây đầy đủ nhành lá râm mát, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy leo lên cây hương thọ, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy leo lên cây hoa thọ, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy leo lên cây quả thọ, đây là thấy tướng tứ địa.

Đây là thấy tướng siêng tinh tiến. Nếu chẳng siêng tinh tiến thì là ma nghiệp.

Nếu thấy cây trên chỗ cao đầy đủ nhánh lá bông trái thì trừ được nghiệp chướng.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy long tượng, đây là thấy tướng sơ địa đến lục địa. Bồ Tát nầy thật hành bố thí mà chẳng thật hành huệ, thiếu kém thiện căn, cần phải tu tín căn, phải tu thiện niệm. Như vậy thì tương ưng với sơ địa kia.

Chiêm bao thấy long tượng chẳng được sạch sẽ, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy bạch long tượng, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy bạch long tượng sáu ngà, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy trang nghiêm long tượng, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy long tượng cầm phan lọng, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy long tượng vui giỡn múa, đây là thấy tướng thất địa.

Chiêm bao thấy mình trèo lên lưng long tượng, đây là thấy tướng sơ địa đến thất địa, một đời sẽ được bực Như Lai Ứng Cúng, nhiều hy vọng được nhập pháp trí. Bồ Tát nầy phải siêng tu tinh tiến, khuyên người xa rời lừa dối gian trá, phải luôn tri túc và thích bố thí. Như vậy thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy trèo lên lưng voi, đây là tướng sơ địa.

Thấy mặc y trắng leo lên lưng voi, đây là tướng nhị địa.

Thấy mặc y nhuộm leo lên lưng voi, đây là tướng tam địa.

Thấy mặc y các thứ màu lên lưng voi, đây là tướng tứ địa.

Thấy mặc y nhuộm trang nghiêm đầy đủ lên lưng voi, đây là tướng ngũ địa.

Thấy đội mão lên lưng voi, đây là tướng lục địa.

Thấy cầm lọng trang nghiêm lên lưng voi, đây là tướng thất địa. Trừ được ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy leo lên lưng ngựa, đây là thấy tướng sơ địa đến tứ địa. Bồ Tát nầy phải y chỉ và tu Giới Ba la mật. Người nầy ít nghiệp chướng mà nhiều ma nghiệp, phải siêng tu không huệ, tu tín căn thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy mình leo lên lưng ngựa đứng, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy lên lưng ngựa đi, đây là tướng nhị địa.

Thấy lên lưng ngựa chạy, đây là tướng tam địa.

Thấy lên lưng ngựa trang nghiêm, đây là tướng tứ địa.

Trừ được tăng thượng mạn ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy mình phát thệ nguyện thành thiệt, đây là tướng của tất cả địa, sơ địa đến thập địa. Người nầy nhiều nghiệp chướng, nhiều ma nghiệp. Bồ Tát nầy phải làm việc thiện, tu tập xuất sanh tam muội, phải chánh tu oai nghi, chẳng chứa nhóm nhiều thì trừ được nghiệp chướng.

Chiêm bao thấy mình phát thệ bố thí thành thiệt, đây là tướng sơ địa.

Thấy phát thệ vì giải trừ hệ phược, đây là tướng nhị địa.

Thấy phát thệ vì giải trừ bịnh, đây là tướng tam địa.

Thấy phát thệ vì bố thí, giải trừ hệ phược và giải trừ bịnh cho người trong thành trì, đây là tướng tứ địa.

Thấy phát thệ vì quốc vương, đây là tướng ngũ địa.

Thấy phát thệ vì Diêm Phù Đề, đây là tướng lục địa.

Thấy phát thệ vì bốn châu thiên hạ, đây là tướng thất địa.

Thấy phát thệ vì Tiểu Thiên thế giới, đây là tướng bát địa.

Thấy phát thệ vì Đại Thiên thế giới, đây là tướng cửu địa.

Chiêm bao thấy phát thệ, lúc mặt nhụt mọc, đi dưới đất trời mưa thiên hoa, đây là thấy tướng thập địa. Trừ được ma nghiệp từ sơ địa đến lục địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy cây có trái, đây là thấy tướng sơ địa đến thất địa, thành tựu đầy đủ pháp thọ ký. Bồ Tát nầy phải tu hạnh bố thí chẳng cầu báo, chánh trực chẳng tìm lỗi người khác. Như vậy thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy cây có ít quả, đây là tướng sơ địa.

Thấy cây có nhiều trái, đây là tướng nhị địa.

Thấy cây có trái đắng, đây là thấy tướng tam địa, tứ địa.

Thấy dược thọ, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy thiên thọ, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy cây có trái ngọt, đây là thấy tướng thất địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy cây có hoa, đây là thấy tướng sơ địa đến thất địa. Bồ Tát nầy nên tu tập các thiện căn, chẳng gẫn gũi tứ chúng. Như vậy thì được xu hướng đạo vô thượng.

Chiêm bao thấy cây nhiều hoa không hương thơm, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy cây có hoa thơm, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy cây có nhiều hoa thơm, đây là tướng tam địa.

Thấy cây có hoa có trái xen tạp, đây là tướng tứ địa.

Thấy cây có hoa không có lá, đây là tướng ngũ địa.

Thấy thiên hoa thọ, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy Bồ đề thọ, đây la thấy tướng thất địa.

Ngoại trừ người ở tại tay ác tri thức, giải đãi chẳng tinh tiến, có ma nghiệp của địa trên, đầy đủ tất cả kiến chấp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy tòa thành chưa từng thấy, đây là thấy tướng sơ địa đến lục địa. Bồ Tát nầy có nghiệp chướng vô sanh pháp nhẫn, phải trước tu tập kiên cố tam muội, không tam muội, vô ngại tâm, tu khổ hạnh. Như vậy thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy thành trì mới xây cất, đây là tướng sơ địa.

Thấy tòa thành xây cất xong, đây là tướng nhị địa.

Thấy trong thành đường sá chợ búa đã hoàn thành, đây là tướng tam địa.

Thấy chỗ du hí đã hoàn thành, đây là tướng tứ địa.

Thấy ao nước đã hoàn thành, đây là tướng ngũ địa và lục địa.

Ngoại trừ người ở tại tay của ác tri thức, giải đãi chẳng tinh tiến, có ma nghiệp địa trên và đầy đủ kiến chấp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy ao A Nậu Đạt, đây là thấy tướng sơ địa đến bát địa. Bồ Tát nầy ít phiền não, mau xuất sanh huệ sáng. Nếu không gian trá, siêng tu tinh tiến chẳng đoái thân mạng, đem tất cả đồ cần dùng làm vừa ý người khác. Như vậy thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy bờ ao A Nậu Đạt, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy trong ao, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy ao toàn diện, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy tay mình chạm mặt nước, đây là tướng tứ địa.

Thấy rửa tay, đây là tướng ngũ địa.

Thấy ngồi bên bờ ao, đây là tướng lục địa.

Thấy A Nậu Long Vương, đây là tướng thất địa.

Thấy vào Long cung cho thêm khí lực, đây là tướng bát địa. Trừ được ma nghiệp cửa địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy Thiên Tử, đây là thấy tướng các địa trên ngũ địa. Bồ Tát nầy ít nghiệp chướng, ít ma nghiệp như giọt nước rất nhỏ. Phải trong thời gian ba tháng siêng tu tịch tịnh trừ nghiệp chướng được sáng sạch. Như vậy, Bồ Tát nầy phải niệm Phật mười phương, phải tu chẳng sầu não.

Chiêm bao thấy Tứ Đại Thiên Vương, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy Đao Lợi Thiên Tử, đây là thấy tướng thất địa.

Thấy Đâu Suất Thiên Tử, đây là thấy tướng bát địa.

Thấy Phạm Thiên Thiên Tử, đây là thấy tướng cửu địa.

Thấy Tịnh Cư Thiên Tử, đây là thấy tướng thập địa.

Sơ địa thì tương ưng tất cả, thấy ma nghiệp, thành tựu thiện tâm thấy tất cả thập địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy rồng, đây là thấy tướng sơ địa đến bát địa, sẽ thành tựu, thuận nhẫn. Bồ Tát nầy dầu siêng tu tinh tiến, nhưng luôn luôn ngừng nghỉ, dầu siêng tu phương tiện nhưng lại hay buông bỏ. Bồ Tát nầy có nhiều của cải phải đem cung cấp cho Pháp Sư, nhẫn đến vật sở ái cũng đem cho, sau đó mới xu hướng được đạo vô thượng.

Chiêm bao thấy ở trên núi thấy rồng, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy ở đồng trống thấy rồng, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy ở trên bờ ao thấy rồng, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy ở trong rừng thấy rồng, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy ở trong chỗ đông người thấy rồng, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy ở trong thành vua thấy rồng, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy có đông người vây quanh mà thấy rồng, đây là tướng thất địa.

Thấy ở trong hư không thấy rồng, đây là thấy tướng bát địa. Trừ ma nghiệp, nghiệp chướng sơ địa đến lục địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy đi đến Diêm Phù Đề phương khác, đây là thấy tướng sơ địa đến lục địa. Bồ Tát nầy nếu được pháp nhẫn thì ít có chướng, nếu chẳng siêng tu thì chẳng được nhẫn. Nếu giải đãi gian trá, nếu sanh tín căn thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy mình đến Diêm Phù Đề phương khác, nếu chẳng thích thấy Diêm Phù Đề, đây là tướng sơ địa.

Nếu thích thấy, đây là tướng nhị địa.

Nếu thấy làng chợ thành ấp, đây là tướng tam địa.

Nếu thấy vườn nhà nhiều hoa, đây là tướng tứ địa.

Nếu thấy đại chúng vui mừng, đây là tướng ngũ địa.

Nếu thấy cùng nhau vui chơi, đây là tướng lục địa. Trừ được ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy mặc bạch y, đây là thấy tướng sơ địa đến bát địa. Bồ Tát nầy nghiệp chướng thanh tịnh, ma nghiệp tăng thạnh. Bồ Tát nầy sanh tâm mến ưa chánh pháp, lại hay thối giảm công đức, nhiều những gian nan. Bồ Tát nầy chẳng nên lẫn tiếc tất cả vật, như vậy thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy mặc y cũ tốt, đây là tướng sơ địa.

Thấy mặc y mới vạt dài, đây là tướng nhị địa.

Thấy y dài, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy y đã đập nện, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy y đã đập nện ủi, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy y đã được nhuộm, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy y màu voi trắng, đây là thấy tướng thất địa.

Thấy thiện y, đây là thấy tướng bát địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy được vòng chuỗi báu choàng đầu, đây là thấy tướng sơ địa đến cửu địa. Bồ Tát nầy không nghiệp chướng, không ma nghiệp, phải tự trách lỗi mình chẳng trách người, cầu pháp tu văn huệ, chẳng gây đấu tụng. Như vậy thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy được vòng chuỗi choàng đầu bằng một thứ báu, đây là tướng sơ địa. Hai thứ báu đến bảy thứ báu, là tướng nhị địa đến thất địa.

Thấy được vòng chuỗi báu ngọc Ma Ni choàng đầu của Chuyển Luân Thánh Vương, đây là bát địa.

Thấy được vòng chuỗi choàng đầu cõi trời, đây là tướng cửu địa. Trừ được ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy đầu mình đội vòng hoa, đây là tướng sơ địa đến bát địa. Bồ Tát nầy thiệt có nghiệp chướng. Nếu sơ trung hậu sanh tâm định thiện, xả thí tất cả vật chẳng sầu não thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy được vòng hoa một màu, là tướng sơ địa.

Thấy được vòng hoa màu xấu là tướng nhị địa.

Thấy được vòng hoa nhiều màu, là tướng tam địa.

Thấy được vòng hoa tất cả thứ hoa, đây là tướng tứ địa.

Thấy được vòng hoa long hoa, đây là tướng ngũ địa.

Thấy được vòng hoa thiên hoa, đây là tướng lục địa.

Thấy được vòng hoa các thứ thiên hoa, đây là tướng thất địa.

Thấy được vòng hoa đủ các thứ thiên hoa đẹp, đây là tướng bát địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy lượm được các thứ hoa, đây là tướng sơ địa đến lục địa. Bôà Tát nầy phải khuyến hóa người tu tinh tiến. Nếu có thế lực chẳng nên lấn hiếp người khác.

Chiêm bao thấy lượm được hoa có sắc không hương, đây là tướng sơ địa.

Thấy được hoa có sắc hương, đây là tướng nhị địa.

Thấy được hoa màu hoàng kim, đây là tướng tam địa.

Thấy được hoa nhiều loại màu, đây là tướng tứ địa.

Thấy được hoa thủy lục, đây là tướng ngũ địa.

Thấy được các loại hoa thủy lục, đây là tướng lục địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy đánh trống là tướng sơ địa đến cửu địa. Bồ Tát nầy nghiệp chướng ma chướng tăng thạnh, phải siêng tu đa văn tinh tiến, với tất cả chúng sanh có tâm bình đẳng. Như vậy thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy ở hư không đánh trống, là tướng sơ địa.

Thấy ở đất bằng đánh trống, là tướng nhị địa.

Thấy ở trong thôn xóm đánh trống, là tướng tam địa.

Thấy ở trong thành lớn đánh trống, là tướng tứ địa.

Thấy ở trong đại chúng đánh trống, là tướng ngũ địa.

Thấy ở trên nhà đánh trống, là tướng lục địa.

Thấy ở trong núi đánh trống, là tướng thất địa.

Thấy ở đỉnh núi Tu Di đánh trống, là tướng bát địa.

Thấy trong không gian phía trên núi Tu Di đánh trống, là tướng cửu địa. Trừ được ma nghiệp siêng tu trí huệ.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy nhựt thực nguyệt thực, đây là thấy tướng sơ địa đến lục địa. Bồ Tát nầy trước kia hủy diệt thiện pháp, nhiều phiền não gây ác nghiệp. Phải đem tất cả vật sở hữu bố thí chẳng mong báo đền thì sẽ được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy mặt nhựt mặt nguyệt mới mọc, đây là thấy tướng sơ địa và nhị địa.

Thấy mây, là tướng tam địa.

Thấy mây nhóm lại, đây là tướng tứ địa.

Thấy mây tan, là tướng ngũ địa.

Thấy không có bụi mù, đây là tướng lục địa.

Thấy giờ mặt nhựt mặt nguyệt đứng ngay giữa trời, thì trừ được ma nghiệp nghiệp chướng.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy lấy vật dơ bẩn thoa trên mình, đây là thấy tướng sơ địa đến tam địa. Bồ Tát nầy đời trước mắng nhiếc Hiền Thánh, tập hạnh ác. Bồ Tát nầy phải ở trong khoảng thời gian ba năm, ngày đêm sáu thời siêng tu tập sám hối, tự hậu chẳng có lòng khinh mạn người khác, phải tu tín giải nhiều, như vậy thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy lấy bùn xanh tự thoa vào thân, đây là thấy tuớng sơ địa.

Thấy thoa nửa thân mình, là tướng nhị địa.

Thấy thoa khắp cả thân mình, là tướng tam địa.

Nhẫn đến lục địa phải xét biết ma nghiệp.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy mình làm vua, đây là tướng sơ địa đến thập địa. Bồ Tát nầy có thiện căn dầy mà cũng nhiều gian nan, chẳng nên trông người khác cúng dường, chẳng sanh lòng gian trá đối với người, tu tập hạnh chất trực bố thí, mình có trì giới thì cùng người chung, chẳng tự khen, chẳng chê người, như vậy để xu hướng đạo Bồ đề.

Chiêm bao thấy mình làm vua, nếu thấy ở trong thôn xóm chỗ khủng bố, là người sơ địa.

Thấy ở trong tăng phòng, là tướng nhị địa.

Thấy ở trong vườn nhà, là tướng tam địa.

Thấy ở trong miếu thờ trời, là tướng tứ địa.

Thấy ở trong đại thành, là tướng ngũ địa.

Thấy ở trong núi, là tướng lục địa.

Thấy làm vua Diêm Phù Đề, là tướng thất địa

Thấy làm chuyển luân vương la tướng bát địa.

Thấy ở trong biển, là tướng cửu địa.

Thấy ở tại đỉnh núi Tu Di, là tướng thập địa.

Trừ được ma nghiệp chẳng siêng tinh tiến. Phải thường niệm Phật và Bồ Tát.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy ở trước vua, hoặc ở trước quan Phụ Tướng, hoặc ở trong đại chúng, đây là thấy tướng sơ địa đến bát địa, những thứ phiền não. Bồ Tát nầy phải giáo hóa chúng sanh, phải làm việc cúng dường, siêng tu tập thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy ở trước vua, hoặc quan, hoặc ở giữa đại chúng bố thí, là tướng sơ địa.

Thấy trì giới, là tướng nhị địa

Thấy nghe pháp, là tướng tam địa

Thấy thiền định, là tướng tứ địa.

Thấy thọ trì, là tướng ngũ địa.

Thấy thần thông, là tướng lục địa.

Thấy thuyết pháp, là tướng thất địa.

Thấy quyến thuộc thành tựu, là tướng bát địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy ngồi xe tại vườn tại rừng, đây là thấy tướng sơ địa đến cửu địa. Bồ Tát nầy chẳng biết là thế gian lợi dưỡng uống, ăn, bị ma kéo trói, ít nghiệp chướng. Phải cung cấp đồ cần dùng cho Pháp Sư. Phải tu tập tịch mặc. Như vậy mà xu hướng đạo Bồ đề.

Bồ Tát nầy thấy tướng sơ địa thì không trí, thấy tướng nhị địa thì không huệ, thấy tướng tam địa thì không trí quyết định, thấy tướng tứ địa thì không trí thiền, thấy tuớng ngũ địa thì không trí vô ngại, thấy tướng lục địa thì không trí xuất sanh, thấy tướng bát địa thì không trí trang nghiêm, thấy tướng cửu địa thì không nguyện trí.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy thôn xóm Tăng phòng nhơn chúng chưa từng thấy, đây là thấy tướng sơ địa đến lục địa. Bồ Tát nầy nhiều gian nan, phải thường niệm Phật thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy thôn xóm Tăng phòng nhơn chúng, thấy mình ở trong đó tu tín tâm bố thí, tu tất cả tín giải, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy có việc làm, là tướng nhị địa.

Thấy trang nghiêm, là tướng tam địa.

Thấy trang nghiêm xong, là tướng tứ địa.

Thấy tứ chúng tụ hội, là tướng ngũ địa.

Thấy thiên chúng, là tướng lục địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy được lọng là thấy tướng sơ địa đến thất địa, được Phật hộ trì. Bồ Tát nầy nhiều gian nan, chẳng bị khuất phục, chẳng nên có ác ý với người thuyết pháp thì được thanh tịnh.

Thấy được lọng bông đẹp, là tướng sơ địa.

Thấy được lọng lưu ly, là tướng nhị địa.

Thấy được lọng và được hoa, là tướng tam địa.

Thấy được lọng cứng chắc, là tướng tứ địa.

Thấy được lọng cán có vẽ vời, là tướng ngũ địa.

Thấy được lọng có lưới linh, là tướng lục địa.

Thấy được lọng có lưới báu trùm rũ, là tướng thất địa.

Trừ được ma nghiệp chẳng siêng tinh tiến.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy thuyết pháp cho nghiều người, đây là thấy tướng sơ địa đến thập địa. Bồ Tát nầy phải biết ma nghiệp nghiệp chướng. Muốn được biện tài quyết định, phải đi ra tìm cầu, với tất cả đồ vật chẳng nên mến luyến, với người cầu pháp thì sanh lòng tin thanh tịnh, tu giới lục hòa kính, như vậy thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy thuyết pháp về vấn đề thế nào tu hành bố thí, đây là thấy tướng sơ địa.

Thấy nói về vấn đề thế nào là mười pháp lành, đây là thấy tướng nhị địa.

Thấy nói về vấn đề thế nào là nghe học, đây là thấy tướng tam địa.

Thấy nói về vấn đề thế nào là hạnh đầu đà, đây là thấy tướng tứ địa.

Thấy nói về vấn đề thế nào nói về pháp không, đây là thấy tướng ngũ địa.

Thấy nói về vấn đề thế nào nói về quở trách tập quán, đây là thấy tướng lục địa.

Thấy nói về vấn đề thế nào nói về không nhiễm trước, đây là thấy tướng thất địa.

Thấy nói về vấn đề thế nào nói về trang nghiêm định, đây là thấy tướng bát địa.

Thấy nói về vấn đề thế nào nói về trang nghiêm Phật, đây là thấy tướng cửu địa.

Thấy nói về vấn đề thế nào nói về thời gian vi diệu, đây là thấy tướng thập địa.

Thấy tướng sơ địa thì được thí tài, thấy tướng nhị địa thì được giới tài, thấy tướng tam địa thì được phương tiện tài, thấy tướng tứ địa thì được đủ thất thánh tài, thấy tướng ngũ địa thì được phụng cấp tài, thấy tướng lục địa thì được quyết đoán tài, thấy tướng thất địa thì được quyết định tài, thấy tướng bát địa thì được thông vô ngại tài, thấy tướng cửu địa thì được hành tài, thấy tuớng thập địa thì được đắc tài.

Sơ địa thì thiện căn tăng thượng, nhị địa thì giới tăng thượng, tam địa thì phương tiện tăng thượng, tứ địa thì sở tác tăng thượng, ngũ địa thì thập nhị nhơn duyên tăng thượng, lục địa thì thậm thâm nhẫn tăng thượng, thất địa thì hoại tướng trí tăng thượng, bát địa thì hoại tướng giáo hóa chúng sanh tăng thượng, cửu địa thì điều phục tăng thượng, thập địa thì hoại tướng tịnh Phật quốc độ tăng thượng.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy thành quách mới lập, đây là thấy tướng sơ địa đến bát địa, thọ ký bất thối chuyển. Bồ Tát nầày phải gần gũi cúng dường người thậm thâm tín giải nhiều quyết định. Bồ Tát nầy nghi hối chướng pháp, phải cúng dường Pháp Sư để trừ nghi hối thì được thanh tịnh.

Trụ trong đó là tướng sơ địa.

Nghi đạo là được thành Phật hay chẳng được thành Phật, là tướng nhị địa.

Nghi trí giáo hóa chúng sanh, là tướng tam địa.

Nghi xuất sanh định, là tướng tứ địa.

Nghi trí ưng tác, là tướng ngũ địa.

Nghi đạo quả, là tướng lục địa.

Nghi xuất sanh, là tướng thất địa.

Nghi du hí, là tướng bát địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy cột bè để qua dòng nước đục, đây là thấy tướng sơ địa đến thất địa. Bồ Tát nầy nghiệp chướng và ma nghiệp tăng thạnh. Phải phát khởi tâm nguyện tăng thượng kiên cố chẳng hư hoại, hòa hiệp tương ưng vô sanh sáng sạch.

Nếu trí phương tiện gian nan, là tướng sơ địa.

Nếu muốn tu chánh cần mà thân giải đãi, là tướng nhị địa.

Nếu tâm phi thời, là tướng tam địa.

Hoặc trí phải thời, là tướng tứ địa.

Hoặc ít vô úy, là tướng ngũ địa.

Nếu giáo hóa gian nan, là tướng lục địa.

Nếu Phật pháp gian nan, là tướng thất địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy ngồi thiền, đây là thấy tướng sơ địa đến lục địa. Bồ Tát nầy nếu bình đẳng hành sáu Ba la mật có gian nan, thì nên hành sáu Ba la mật vô y chỉ thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy làm thuyền chưa xong, là tướng sơ địa.

Thấy làm thuyền xong, là tướng nhị địa.

Thấy hai thuyền chung chỗ, là tướng tam địa.

Thấy cột hai thuyền lại, là tướng tứ địa.

Thấy đại chúng ngồi thuyền, là tướng ngũ địa.

Thấy vào trong thuyền rồi đi, là tướng lục địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy mây sấm phóng chớp sáng, đây là tướng sơ địa đến ngũ địa. Bồ Tát nầy ít nghiệp chướng mà ma nghiệp tăng thạnh. Phải tu niệm lành, tu đà la ni, xả bỏ vật sở ái thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy mây mưa sấm chớp mà kính sợ, là tướng sơ địa.

Nếu chẳng kinh sợ, là tướng nhị địa.

Nếu ghi nhớ pháp, là tướng tam địa.

Nếu trụ đỉnh núi ghi nhớ là tướng tứ địa.

Nếu ở hư không ghi nhớ, là tướng ngũ địa. Trừ được ma nghiệp. Nếu là các địa trên thì thấy rồng đến tụ hội phụng sự việc làm mà chẳng kinh sợ.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy được đạo trang nghiêm, đây là thấy tướng sơ địa đến tam địa. Bồ Tát nầy nghiệp chướng và ma nghiệp tăng thạnh. Phải gần gũi Nhẫn Ba la mật, Tinh tiến Ba la mật và Bát Nhã Ba la mật thì được thanh tịnh.

Chiêm bao được dao dơ bẩn, là tướng sơ địa.

Được dao không dơ bẩn, là tướng nhị địa.

Được dao bén, là tướng tam địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy được khí vật, đây là thấy tướng sơ địa đến thất địa. Bồ Tát nầy chẳng nhứt định có ma nghiệp và nghiệp chướng, phải siêng thật hành tứ nhiếp pháp thì được thanh tịnh. Phải trừ sự thối thất của lục địa để được tăng lên thất địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy chỉ đường sá cho chúng sanh, đây là tướng của cả thập địa. Tướng ấy hiện ra phải biết rõ nghiệp chướng và phiền não chướng. Phải gần gũi cúng dường Pháp Sư, xả bỏ tất cả vật, siêng tu tinh tiến xu hướng đạo vô thượng.

Chiêm bao thấy ngồi xe chuyển động trên đường, là tướng sơ địa.

Chỉ cho chúng sanh con đường đến vườn nhà, là tướng nhị địa.

Chỉ đường đến thành, là tướng tam địa.

Chỉ đường đến a lan nhã, là tướng tứ địa.

Chỉ đường vào núi, là tướng ngũ địa.

Chỉ đường đến biển, là tướng lục địa.

Chỉ đường lên trời, là tướng thất địa.

Chỉ đường Thanh Văn, là tướng bát địa.

Chỉ đường Bồ Tát, là tướng cửu địa.

Chỉ đường Phật, là tướng thập địa.

Rõ biết ma nghiệp, rõ biết phiền não nghiệp đây thì sáu địa trước không có lỗi vậy.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy vào trong vườn vào trong rừng, đây là thấy tướng sơ địa đến bát địa. Bồ Tát nầy trong chiêm bao bị ma nghiệp về phiền não nghiệp, trong chiêm bao thì kinh sợ, thức dậy thì sầu khổ. Phải tu pháp, nghe pháp thậm thâm, phải nín lặng rồi lìa ngủ nghỉ. Phải gần gũi người quyết định nói đạo pháp thì được thanh tịnh.

Chiêm bao thấy mình thối thất ngôi vua mà sanh kinh sợ, đây là tướng sơ địa.

Thấy phá giới nên kinh sợ, là tướng nhị địa.

Thấy chánh pháp mất hết nên kinh sợ, là tướng tam địa.

Thấy Pháp Sư chết nên kinh sợ, là tướng tứ địa.

Thấy bị lửa đốt cháy nên kinh sợ, là tướng ngũ địa.

Thấy bị kinh sợ, là tướng lục địa.

Thấy té núi kinh sợ, là tướng thất địa.

Thấy đức Phật nhập Niết bàn nên kinh sợ, là tướng bát địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy đống ngũ cốc, đây là thấy tướng thất địa trở lên. Bồ Tát nầy đời trước từng cúng dường chư Phật, nhiều gian nan, chẳng theo tất cả thế gian, chẳng nhìn chẳng bỏ, giữ gìn ba nghiệp.

Chiêm bao thấy mình gom lúa, là tướng thất địa.

Thấy mình gom lúa khắp Đại Thiên, đây là tướng bát địa.

Thấy đống ngũ cốc chín, là tướng cửu địa.

Thấy cắt lúa, là tướng thập địa.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao thấy trị bịnh chúng sanh, đây là thấy tướng sơ địa đến bát địa. Bồ Tát nầy ít nghiệp chướng, ma nghiệp tăng thạnh, phải tu đại bi, siêng khuyến hóa, chẳng sanh nghi hối thì được tương ưng.

Chiêm bao thấy trị bịnh trẻ con, là tướng sơ địa.

Thấy trị bịnh phụ nữ, là tướng nhị địa.

Thấy trị bịnh người lớn, là tướng tam địa.

Thấy trị bịnh nhiệt, là tướng tứ địa.

Thấy trị bịnh bạch lại, là tướng ngũ địa.

Thấy trị bịnh tàn phế, là tướng lục địa.

Thấy trị bịnh càn tiêu, là tướng thất địa.

Thấy trị bịnh quỷ, là tướng bát địa. Trừ được ma nghiệp. Phải tu tập hạnh nhẫn nhục, thành tựu tâm đại bi của Bồ Tát.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Chiêm bao nghe mình được thọ ký Bồ đề, đây là tướng của cả thập địa, phải biết rõ ma nghiệp và nghiệp chướng.

Chiêm bao tự nghi được thọ ký đạo, là tướng sơ địa.

Thọ ký Bồ Tát hạnh, là tướng nhị địa.

Thọ ký nhẫn, là tướng tam địa.

Thọ ký nguyện, là tướng tứ địa.

Thọ ký tam muội, là tướng ngũ địa.

Thọ ký huệ, là tướng lục địa.

Thọ ký phương tiện, là tướng thất địa.

Thọ ký nhứt thiết trí vượt hơn bực Thanh Văn, bực Bích Chi Phật, là tướng bát địa.

Thọ ký nhứt sanh bổ xứ, là tướng cửu địa.

Chiêm bao tự nghe được thọ ký Phật quán đảnh, là tướng thập địa.

Bồ Tát nầy phải tu đại bi, Bát Nhã Ba la mật và thiện quyền phương tiện. Như vậy thì xu hướng đạo.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy giác ngộ đạo Bồ đề, đây là thấy tướng sơ địa đến bát địa. Bồ Tát nầy phải cảnh giác đại bi, phải siêng tu tinh tiến tín tâm thiện tâm.

Thấy chấn động Đại Thiên thế giới, là tướng cửu địa.

Thấy phóng quang, chư Thiên to tiếng ca ngợi, vui cười, là tướng thập địa.

Tướng ma nghiệp chẳng siêng tu tinh tiến từ sơ địa đến thập địa như vậy.

Lại nầy Kim Cương Tồi! Nếu chiêm bao thấy được bình đầy, đây là thấy tướng tất cả thập địa, phải biết như thế nầy:

Nếu thấy ở trong xóm mà được, là tướng sơ địa.

Nếu thấy ở trong cửa mà được, là tướng nhị địa.

Nếu thấy ở trong đường mà được, là tướng tam địa.

Nếu thấy ở dưới cây mà được, là tướng tứ địa.

Nếu thấy đứng mà được, là tướng ngũ địa.

Nếu thấy ngồi mà được, là tướng lục địa.

Nếu thấy ở đầu đỉnh núi mà được, là tướng thất địa.

Nếu thấy ở hư không mà được, là tướng bát địa.

Nếu thấy lúc ăn mà được, là tướng cửu địa.

Nếu thấy trang nghiêm xe cộ, hoặc trong vườn nhà mà được, là tướng thập địa.

Đây là tướng ma nghiệp nghiệp chướng của các địa, phải cảnh giác biết, rõ như vậy thì thanh tịnh xu hướng đạo Vô thượng Bồ đề".

Đức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Thấy được tướng như vậy
Quyết định không có nghi
Đại Sĩ phải như vầy
Chớ thấy lỗi của người
Đức của người khó lường
Biển lớn đốt cháy được.
Trong lửa sanh nước được
Có được những tướng ấy
Nếu thối thất Bồ đề
Không hề có việc ấy.
Nếu dùng cả hai vai
Vác gánh núi Tu Di
Đi đến khắp mười phương
Hằng hà sa thế giới
Những công việc như vậy
Còn có thể làm được
Tâm Bồ đề như đây
Không bao giờ thối chuyển
Đại địa lật úp được
Không bao giờ có sự
Thối chuyển tâm Bồ đề
Chút công đức trong ấy
Nếu người có tâm lành
Xu hướng đạo vô thượng
Có bốn pháp vô lượng
Thế gian không biết được
Hư không giới khó biết
Chúng sanh giới cũng vậy
Phật biết tâm Bồ đề
Ai gặp phải nên biết
Việc làm của Bồ Tát
Chẳng nên khinh hủy báng
Lấy một cọng cỏ nhỏ
Lường được nước biển lớn
Việc làm của chúng sanh
Chẳng thể nghĩ bàn được
Giả sử nước biển lớn
Nấu sôi như đồng sôi
Vì thân mạng của mình
Còn có thể uống hết
Với công hạnh Bồ Tát
Trọn chẳng nên khinh hủy
Sự khổ uống đồng sôi
Khổ ấy chẳng tính được.
Hoặc có nghiệp chướng ngại
Hoặc bị ma làm loạn
Chỗ người ấy thọ sanh
Trọn không có ưu hối
Nếu người vì vui say
Nơi vật chất ngu si
Phá giới đáng chán ghét
Chẳng đáng được cung kính
Với những kẻ như vậy
Chẳng nên khinh mạn họ
Việc làm của chúng sanh
Rất khó biết rõ được
Như ông Xá lợi Phất
Yên lặng nhập thiền định
Ở nơi trong nhứt tâm
Chỉ biết năm mươi tâm
Cũng như các Thế Tôn
Một niệm biết vô lượng
Chẳng nên với chư Phật
Mà sanh lòng nghi ngờ
Cũng như A La Hán
Chẳng biết cảnh giới mình
Huống là có thể biết
Cảnh giới của chúng sanh
Vì thế nên mọi người
Chẳng nên nói như vầy
Tôi có thể biết được
Tâm niệm của chúng sanh
Ta thấy người nhuộm áo
Chốc lát mặc áo trắng
Khoảng niệm niệm cũng vậy
Niệm niệm có đổi khác
Huống ai lại biết được
Kẻ chơn thiệt ngu khổ
Như vua A Xà Thế
Giết hại cha ruột mình
Lại đối với Như Lai
Vua sanh lòng ác nghịch
Rồi ở trong một niệm
Rất ăn năn tội lỗi
Liền trừ được tội báo
Thoát khỏi khổ ác đạo
Huống là người sanh được
Tâm lành thanh tịnh tốt
Tâm ấy có lúc buộc
Tâm ấy có lúc mở
Thân nầy là vô ký
Cũng không có sở tri
Làm sao khiến thân nầy
Mà có những lỗi ác
Thân nầy cũng chẳng nên
Gần gũi với thân sắc
Và lại cũng chẳng nên
Giết hại thân người khác
Ví như khối vàng ròng
Rớt vào trong phẩn nhơ
Chất vàng luôn sạch sẽ
Phẩn nhơ chẳng nhơ được
Người ấy dầu tham vui
Say mê pháp thế gian
Công đức thiệt của họ
Tâm lành không tổn giảm
Vương tử, Trưởng giả tử
Cười đùa trong đại chúng
Tất cả các Đại Vương
Nhìn thấy đều vui mừng
Trong hàng chúng sanh đây
Hoặc trong người trên trời
Hoặc ăn độc chẳng chết
Hoặc vào lửa chẳng cháy
Huống là bực Trí Giác
Mà có sự tổn giảm
Người ngu si thế gian
Cúng Duyên Giác, Thanh Văn
Chẳng bằng cúng Bồ Tát
Phước điền tâm thanh tịnh
Bình đẳng dường như Phật
Bồ Tát đồng như Phật
Thấy tâm lành rất sâu
Chẳng thể suy lường được
Như bố thí bảy báu
Đầy hằng sa thế giới
Nếu biên chép kinh nầy
Cùng công đức thọ trì
Đem sánh phước bố thí
Hơn gấp bội khó sánh
Khéo được lợi ích lớn
Tâm Bồ đề chẳng mất
Nếu người vì của cải
Mà vào trong biển lớn
Tất sẽ được châu báu
Của cải giàu có lớn
Nếu thọ trì tất cả kinh
Có thể dạy nhiều người
Mà chẳng nghe kinh nầy
Chẳng biết hạnh chúng sanh
Do nhơn duyên như vậy
Phải biết chơn như thẳng
Chẳng tự khen đức mình
Chẳng hủy báng người khác
Tâm lành hành tịnh hạnh
Tinh tiến chẳng thối chuyển
Nếu muốn mau giác ngộ
Đạo Bồ đề đệ nhứt
Thích ở a lan nhã
Luôn gìn giữ sáu căn
Xa lìa các xóm làng
Tu đức từ đệ nhất
Như vậy sẽ mau chóng
Chứng được đạo Bồ đề".

Lúc đức Thế Tôn nói kinh nầy, sáu vạn thiên nhơn được bất chuyển Vô thượng Bồ đề. Mười tám na do tha thiên nhơn khác, những thiên nhơn chưa phát tâm, nay phát tâm Bồ đề, vì được nghe kinh nầy nên được trừ diệt tội sanh tử trong tám mươi kiếp.

Đức Phật phán tiếp: "Vì những sự lợi ích lớn như vậy, nếu ai muốn chẳng mất Bồ đề, phải thọ trì đọc tụng thông thuộc khéo nhớ suy kinh điển nầy, siêng tu phương tiện, nhẫn thọ hoan hỉ phụng hành".

Lúc ấy trong chúng có mười ngàn Bồ Tát sanh lòng nghi hối muốn thối thất tâm Bồ đề muốn trở về nhà, chẳng biết lỗi nghiệp chướng và ma nghiệp, nay nhờ nghe kinh nầy, tội lỗi tiêu trừ, ở trước đức Thế Tôn sanh chút lòng tin, trừ sạch hai mươi kiếp ma nghiệp, chẳng rời khỏi chỗ ngồi được đến bực nhứt sanh bổ xứ, sẽ sanh về thế giới phương khác. Lúc Di Lặc Bồ Tát thành Phật ở thế giới nầy, mười ngàn Bồ Tát ấy sẽ thành Phật đồng thời với Di Lặc Bồ Tát, vì chư Bồ Tát ấy nhờ nghe kinh nầy mà trừ sạch được ma nghiệp và phiền não trong hai mươi kiếp.

Đức Phật phán tiếp: "Bồ Tát chỉ nghe kinh nầy còn được nhiều lợi ích, huống là thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết kinh nầy".

Đức Phật nói kinh nầy rồi, chư Thiên, Nhơn, A Tu La cùng toàn thể chúng hội hoan hỉ phụng hành.

PHÁP HỘI TỊCH CƯ THIÊN TỬ – THỨ TƯ

HẾT